Valper hadde en medfødt skade og sykdom - ville heve kjøpet


En kvinne drev med oppdrettsvirksomhet på hobbybasis og kjøpte derfor to nye valper av rasen "Boston Terrier" for 40 000,-.

I etterkant av kjøpet viste det seg at begge hundene led av medfødt skade og sykdom. De kunne derfor ikke brukes i avl, og det ble satt avlsperre på begge hundene. Som følge av dette nedla kjøper krav om heving.

Utgjorde den medfødte skaden og sykdommen en mangel?

Saken gjaldt kjøp mellom en dyreoppdretter i næringsvirksomhet og en forbruker, slik at forbrukerkjøpsloven regulerte forholdet.Det følger av forbrukerkjøpsloven § 15 andre ledd bokstav c at tingen skal passe til et bestemt formål som selgeren var eller måtte være kjent med da kjøpet ble inngått. I motsatt fall foreligger det en mangel etter forbrukerkjøpsloven § 16. Det er likevel kun feil som kan føres tilbake til kjøpstidspunktet som kan gjøres gjeldende som mangel, jf. forbrukerkjøpsloven § 18 første ledd.

Dokumentert medfødt skade og sykdom

Det var dokumentert at valpene hadde en medfødt skade og sykdom. Det var også dokumentert at valpene ikke kunne brukes til avl. Det var altså tale om forhold som forelå på kjøpstidspunktet.

Spørsmålet ble dermed hvorvidt selgeren var kjent med at kjøperen skulle bruke hundene til et bestemt formå, altså til avl. Kjøperen hadde gjort selger klar over at hun drev egen oppdrettsvirksomhet, og at hundene skulle brukes til avl. Det ble også tatt inn punkter om avl i kjøpekontrakten. Det var dermed sannsynliggjort at selgeren var kjent med at kjøper ønsket å bruke hundene til avl. Når det da viste seg at hundene på grunn av medfødt lidelse/skade ikke kunne brukes til avl, utgjorde dette en mangel etter forbrukerkjøpsloven § 16 første ledd bokstav a, jf. § 15 andre ledd bokstav c.

Kunne kjøpet av valper heves?

Et vilkår for å heve kjøpet er at mangelen ikke er uvesentlig. Dette følger av forbrukerkjøpsloven § 32. Når hundene ble kjøpt for et bestemt formål, avl, og dette formålet ikke kunne oppfylles, medførte det at kjøpet var helt bortkastet. Dette understrekes av at kjøper valgte å gi bort valpene. Det er således klart at mangelen ikke var uvesentlig.

Kjøpet ble hevet og kvinnen fikk 40 000,- tilbake, i tillegg til 15 000,- for utgifter hun hadde hatt som følge av mangelen.

Kjøperen fikk hevet kjøp av valper fra næringsdrivende oppdretter.  Selgeren hadde forsøkt å fravike forbrukerens rettigheter som følger av forbrukerkjøpsloven gjennom avtale med kjøperen. Det var blant annet avtalt at reklamasjon må skje innen 8 dager etter overdragelsen av hunden, og at selger var fritatt for ansvar ved feil og defekter som kunne komme til syne senere, for eksempel «arvelige betingede feil og skjønnhetsfeil».

Etter forbrukerkjøpsloven § 3 kan ikke loven fravikes til ugunst for forbrukeren. Forannevnte kontraktsvilkår er en ansvarsfraskrivelse fra selgerens side i strid med forbrukerkjøpslovens regler. Den inngåtte avtalen var følgelig ugyldig.

Fri rettshjelp via innboforsikringen

Dersom du har innboforsikring vil den dekke advokatutgifter opp til 100 000,-. Den gjelder som hovedregel i alle typer saker, men det er likevel noen viktige unntak. Våre advokater kan reglene og unntakene, og vil bistå deg gjennom hele prosessen.

Denne ordningen kommer i tillegg til de vanlige reglene for fri rettshjelp.

Osloadvokatene ordner alt med ditt forsikringsselskap, og sender deg bare regning på egenandelen. Våre advokater vil alltid undersøke om du har rett på fri rettshjelp eller rettshjelp via din forsikring.


Relaterte artikler