Borettslaget kan ikke forby innekatter


Høyesterett har fastslått at et borettslag ikke kunne forby leietakeren å ha innekatt.

Hovedregelen er at borettslaget kan bestemme at dyrehold er forbudt. Et slikt forbud kan gjelde generelt eller for enkelte typer dyr. Utgangspunktet er således at du som beboer må respektere og overholde borettslagets regler. I dommen inntatt i Rt. 1993 s. 1260 la Høyesterett imidlertid til grunn at innekatter ikke kan forbys av borettslaget. Begrunnelsen er at innekatter ikke sjenerer eller er til ulempe for andre beboere.

Det følger av burettslagslova § 5-11 fjerde ledd at beboeren kan ha dyr dersom gode grunner taler for dette, og dyreholdet ikke er til ulempe for de andre beboerne.

Hva er gode grunner?

Trenger en blind eller svaksynt beboer førerhund, vil det utvilsomt foreligge gode grunner for å ha hund. Gode grunner til å ha dyrehold vil også klart foreligge der det er medisinske indikasjoner på at brukeren vil ha utbytte av å ha kjæledyr. Gode grunner kan også foreligge i de mindre klare tilfellene. Også sosiale og velferdsmessige hensyn kan være en god grunn til å ha katt eller andre dyr.

Hvilke «ulemper» hindrer dyrehold?

For at en beboer skal gis rett til å ha dyr på tross av forbudet, kreves det at dyreholdet ikke er til ulempe for de øvrige beboere i sameiet. Det må kunne påvises konkrete ulemper for beboerne. Det er altså ikke tilstrekkelig at man ønsker en konsekvent linje overfor alle som søker om tillatelse, eller at man eksempelvis ikke liker katter.

Medfører dyreholdet støy eller ubehagelig lukt, kan dette være en ulempe for beboerne. Et klarere tilfelle av ubehag foreligger der noen av beboerne får fysiske ubehag som følge av dyreholdet, for eksempel allergireaksjoner.

Innekatter

I den såkalte innekattdommen var spørsmålet om et forbud mot dyrehold også omfattet innekatter. Høyesterett uttalte at beboerens innekatt «verken er eller har vært til noen som helst ulempe for andre beboere». Høyesterett uttalte videre:
«Jeg finner ikke at en slik ordensregel kan gi grunnlag for å gripe inn i den enkeltes private livsførsel innenfor hjemmets vegger, når et slikt inngrep vesentlig vil forringe den enkelte beboers livskvalitet, uten at hensynet til andre mennesker gjør inngrepet påkrevd.»

Det sentrale er altså at innekatter ikke vil være til ulempe for andre beboere, og dermed kan borettslaget heller ikke forby den enkelte beboer å ha innekatter.

Fri rettshjelp via innboforsikringen

Dersom du har innboforsikring vil den dekke advokatutgifter opp til kr 100 000. Den gjelder som hovedregel i alle typer saker, men det er likevel noen viktige unntak. Våre advokater kan reglene og unntakene, og vil bistå deg gjennom hele prosessen.

Denne ordningen kommer i tillegg til de vanlige reglene for fri rettshjelp.

Osloadvokatene ordner alt med ditt forsikringsselskap, og sender deg bare regning på egenandelen. Våre advokater vil alltid undersøke om du har rett på fri rettshjelp eller rettshjelp via din forsikring.


Relaterte artikler