Kan borettslaget nekte deg dyrehold?


Borettslaget kan ikke uten videre nekte deg dyrehold.  

Dersom du har gode grunner til å ha dyr, og dyrehold ikke er til ulempe for utleier eller øvrige brukere av eiendommen, gir loven deg rett til å ha dyr på tross av borettslagets forbud.

Borettslaget kan bestemme

Hovedregelen er at borettslaget kan bestemme at dyrehold er forbudt. Et slikt forbud kan gjelde generelt eller for enkelte typer dyr. Utgangspunktet er således at du som beboer må respektere og overholde borettslagets regler.

På tross av borettslagets forbud mot dyrehold kan du rett til å ha dyr. For leietakere følger dette av husleieloven § 5-2. For eiere er det rettslige grunnlaget for retten til dyrehold burettslagsloven § 5-11 fjerde ledd. For at du skal ha rett til dyrehold på tross av borettslagets forbud kreves det at det foreligger «gode grunner», og at det ikke er til «ulempe» for utleier eller øvrige brukere av eiendommen.

Hva er gode grunner?

En god grunn for å holde dyr er for eksempel en blind eller svaksynt persons behov for førerhund. Av rettspraksis og forarbeidene til husleieloven følger det at det kan foreligge gode grunner også i andre tilfeller hvor behovet for å ha dyr ikke er like sterkt som i det foregående eksemplet. En dom avsagt av Oslo Tingrett i 2005 belyser dette. Borettslaget hadde i saken et forbud mot hundehold av rasen amstaff. Tingretten kom i saken frem til at eieren av hunden i det konkrete tilfellet hadde lov til å ha hunden i boligen på tross av borettslagets forbud. Det ble lagt vekt på at hunden hadde ansvarliggjort mannen og hjulpet han med å holde seg unna et mindre heldig ungdomsmiljø. Det lå altså mer i hundeholdet for mannen enn vanlig trivsel.

Dyrehold må ikke være til ulempe 

For at en beboer skal ha rett til dyrehold på tross av borettslaget forbud må ikke dette være til ulempe for beboer eller øvrige brukere av eiendommen. Dyrehold vil kunne være til ulempe dersom det medfører mye støy, ubehagelig lukt eller ved at øvrige beboere får fysiske plager, for eksempel i form av allergi.

Fri rettshjelp via innboforsikringen

Dersom du har innboforsikring vil den dekke advokatutgifter opp til kr 100 000. Den gjelder som hovedregel i alle typer saker, men det er likevel noen viktige unntak. Våre advokater kan reglene og unntakene, og vil bistå deg gjennom hele prosessen.

Denne ordningen kommer i tillegg til de vanlige reglene for fri rettshjelp.

Osloadvokatene ordner alt med ditt forsikringsselskap, og sender deg bare regning på egenandelen. Våre advokater vil alltid undersøke om du har rett på fri rettshjelp eller rettshjelp via din forsikring.


Relaterte artikler