Håndverkeren er bundet av prisoverslaget


Har håndverker gitt et prisoverslag, er han bundet av dette og prisen skal ikke overstige det oppgitte beløpet vesentlig.

Prisen kan maksimalt øke med 15 % av det oppgitte prisoverslaget.

Et øvre tak

Det inngås i dag svært mange avtaler om håndverkertjenester. De kan omfatte alt fra totalrenovering av hus til sliping av spisebord. Dersom det er vanskelig å få et konkret pristilbud kommer gjerne tjenesteyter med et prisoverslag med uttrykk som «ca», «om lag», «et sted rundt» eller liknende. Prisoverslaget har til hensikt å gi en pekepinn på hvor mye du som forbruker må belage deg på å betale. Det skal gi deg en indikasjon på hva du må regne med å måtte ut med av økonomiske oppofringer. Om prisoverslaget er gitt er tjenesteyter bundet av dette og det er satt et øvre tak for kostnadene. Det ville være urimelig om du var nødt til å betale det dobbelte av prisoverslaget fordi tjenesteyteren bommet på vurderingene. Er du gitt et prisoverslag slipper du som forbruker en slik risiko.

Tjenesteyter er bundet av prisoverslaget?

Det skjer ofte at den faktiske prisen for arbeidet overstiger det som er forespeilet av tjenesteyter. Det oppstår da et spørsmål om tjenesteyter er bundet av prisoverslaget. Ved slike uenigheter har tjenesteyter en oppfordring til å skape klarhet i avtalegrunnlaget. Det er opp til ham å godtgjøre om en prisangivelse er en bindende fast pris eller kun en uforpliktende prisantydning. Tjenesteyter har bevisbyrden og denne bevisbyrden skal være streng. Momenter av betydning ved vurderingen av en prisangivelses karakter vil blant annet være om beløpet er oppgitt muntlig eller skriftlig, i hvilken grad arbeidets omfang har vært avklart i prisangivelsen og partenes holdning under arbeidets utføring. Også ved avtale om arbeid på regning kan det foreligge et bindende prisoverslag. Prisoverslaget gir da en øvre grense for totalprisen som tjenesteyter kan kreve for regningsarbeidene. Som hovedregel anses en bestemt pris uten forbehold som en endelig bindende fast pris.

Prisindikasjon ble ansett som bindende

En prisindikasjon gitt av et rehabiliteringsfirma ble i lagmannsretten nylig ansett som bindende prisoverslag. Overslaget inneholdt et relativt usikkert beløp bestemt til summen av poster som timer, materialer og liknende. Det var formulert som en «indikasjon på et antatt kostnadsbilde». Retten uttalte at partenes holdning under utføringen av arbeidene har stor betydning ved tolkningen av om avtalen inneholder et bindende prisoverslag. Forbrukeren oppfattet budsjettet som ble fremsendt med tilbudet som mer enn bare et uforpliktende prisanslag. Forbrukeren hadde gitt uttrykk for ønske om et tak for utgiftene og at det var viktig for ham med forutberegnelighet. Han oppfattet tilbudet som klarere og mer forpliktende enn det var ment fra tjenesteyters side. Rehabiliteringsfirmaet hadde dermed en særlig oppfordring til å presisere at tilbudet ikke var bindende. Da dette ikke ble gjort ble forbrukerens oppfatning av tilbudet avgjørende for rettens beslutning. Retten kom etter en samlet vurdering av avtaledokumentene og partenes etterfølgende opptreden til at avtalen måtte anses å inneholde et bindende prisoverslag i lovens forstand.

Osloadvokatene hjelper deg ved spørsmål rundt avvik fra prisoverslag

Relaterte saker:

Håndverkerens rett til tilleggsbetaling
Advokatens råd ved kostbare håndverkstjenester