Osloadvokatene vant - regresskravet var fremsatt for sent


En selger av en enebolig mottok etter salget et krav fra kjøper for manglende opplysninger om tidligere vanninntrengning i kjelleren. Selger var kjent med tidligere vanninntregninger i kjelleren og hadde gitt, etter veiledning fra eiendomsmegleren, kun enkelte opplysninger om dette problemet i salgsdokumentene og egenerklæringsskjemaet.

Megler hadde rådet selger til kun å opplyse om at det tidligere hadde vært én slik vanninntrengning, når det i realiteten hadde vært flere. Megleren mente at man ikke trengte å opplyse om forhold som var tilstrekkelig utbedret. På bakgrunn av disse rådene ble forholdet underkommunisert til kjøper og i etterkant av at reklamasjonen ble fremsatt ble det ble ansett for å foreligge en mangel ved boligen.

Boligselgerforsikringen med regresskrav

Selger hadde tegnet boligselgerforsikring og forsikringsselskapet inngikk etter lengre forhandlinger et forlik med kjøper på i overkant 6 millioner kroner.

Forsikringsselskapet mente selger hadde holdt tilbake opplysninger og kunne bebreides for dette. Selskapet rettet derfor et regresskrav mot selgeren på 70% av forlikssummen. Kravet mot selger fra boligselgerforsikringen var dermed på over 4 millioner kroner.

Regress er at boligselgerforsikringen kan kreve tilbake fra selger hele eller deler av beløpet forsikringen må betale ut til kjøper. Regress forekommer i de tilfeller hvor selger har opptrådt svikaktig eller har forsømt sin opplysningsplikt og selger kan ilegges mer enn litt ansvaret for dette, jf forsikringsavtaleloven § 4-2 andre ledd.

Osloadvokatene – Skjeggkre

Osloadvokatene – Skjeggkre

En kjøper av en rekkehusleilighet med skjeggkre fikk tilkjent et prisavslag som dekket både kostnader til sanering og for den negative effekten dette ville ha ved et videresalg.

osloadvokatene.no/eiendom/skjeggkre/

Tok kontakt med Osloadvokatene

Selger forsøkte å forklare til boligselgerforsikringsselskapet at opplysningene som var gitt var gitt i henhold til råd fra megleren. Boligselgerforsikringen opprettholdt imidlertid regresskravet ettersom det ikke fantes skriftlig dokumentasjon på at megleren hadde gitt slik rådgivning.

Da regresskravet ble opprettholdt tok selger kontakt med advokat Marius Martinsen-Røsting hos Osloadvokatene.

Regresskravet var fremsatt for sent

Advokat Martinsen-Røsting viste til boligforsikringsselskapet at regresskravet var fremsatt for sent. Det er et krav etter forsikringsavtaleloven § 4-14 første ledd at regresskravet fremsettes skriftlig utenugrunnet opphold. I rettspraksis og teori er det sagt at dette må avgjøres individuelt i hver sak, men at utgangspunktet er at kravet må fremsettes innen 2 måneder for at kravet skal være gyldig fremsatt.

Boligselgerforsikringen hadde ventet i 3 måneder før selger fikk regresskravet, men selskapet aksepterte ikke at regresskravet var fremsatt for sent.

Da boligselgerforsikringen opprettholdt regresskravet klaget advokat Martinsen-Røsting saken inn for Finansklagenemda med påstand om at regresskravet hadde falt bort som følge av for sent varsel.

Osloadvokatene vant frem

Finansklagenemnda var enig med advokat Martinsen-Røsting i at regresskravet var fremsatt for sent og klienten vant saken.

For å vinne frem i saken var det derfor et behov med bistand fra en erfaren advokat som er kjent med den beste fremgangsmåten og reglene i forsikringsavtaleloven. Vår klient var meget fornøyd med bistanden fra advokat Martinsen-Røsting.

Osloadvokatene bistår deg

Ønsker du bistand eller råd etter salg av en bolig med mangler hjelper vi deg gjerne. En god håndtering av saken kan være avgjørende for å sørge for at du som selger får den forsikringsdekning du har krav på.

Ta kontakt med Osloadvokatene for en uforpliktende evaluering av din sak. Vi har flere advokater med høy kompetanse og lang erfaring.

Har du spørsmål?
Kontakt Osloadvokatene ved Advokat Marius Martinsen-Røsting.