Du har krav på fradrag for advokatutgifter i saker som gjelder din eiendom


Dersom du har advokatutgifter i forbindelse med juridisk bistand, bør du undersøke om staten dekker dette eller om du kan føre det som fradragsberettigede kostnader i skattemeldingen din. Fradragsretten kan redusere dine reelle kostnader til advokatbistand i flere typer saker, blant annet når du har kjøpt eiendom eller rettigheter i fast eiendom.

 

betalte ikke husleien, husleie, tvangsfravikelse

Hovedregelen om fradrag for advokatutgifter

Alminnelig inntekt er en såkalt nettoinntekt som utgjør alle dine skattepliktige inntekter etter fradrag for fradragsberettigede kostnader.

Hovedregelen om skattemessig fradrag følger av skatteloven § 6-1 (1). Det du har rett til å føre til fradrag, og som dermed er unntatt fra skatten din, er kostnader som er «pådratt for å erverve, vedlikeholde eller sikre skattepliktig inntekt.»

Det betyr at kostnader, slik som påløpte advokatutgifter, vil være fradragsberettiget så lenge de har tilstrekkelig tilknytning til skattepliktig inntekt. Er kostnaden knyttet til rent privat forbruk, omfattes de ikke av fradragsretten, se også skatteloven § 6-1 (2). Til illustrasjon gir normalt ikke hobbyaktiviteter rett til skattemessig fradrag etter denne hovedregelen.

Eiendomsretten må opphøre

Det er verdt å merke seg at fradragsretten først gjelder ved realisasjon av kapitalobjektet, jf. sktl. § 4-1. Med realisasjon menes det at skattyters eiendomsrett til gjenstanden enten tar til eller opphører. Typisk vil dette være omsetning av bolig.

Et indirekte fradrag – aktiveringsplikt

Advokatutgifter du har pådratt deg i forbindelse med kjøp av bolig er altså normalt fradragsberettiget i skattemeldingen din.

Når det gjelder tvister i saker om kjøp av eiendom, som er en anskaffelse med varig verdi, oppstår det imidlertid ikke direkte fradragsrett for deg som kjøper: Man sier at utgiftene til advokat i stedet aktiveres som en del av kostprisen på boligen.

Aktivering er et skatte- og regnskapsbegrep som betyr at man ikke fører opp anskaffelsen man har gjort som en kostnad i året hvor kjøpet/overdragelsen fant sted. I stedet føres anskaffelsen i skattemeldingen opp som en del av eiendelene dine. Disse vil da avskrives årlig. Aktivering innebærer dermed at du ikke får fullt fradrag med en gang, men at fradraget fordeles ut i tid.

Det er avskrivingene av boligens verdi som viser tap/gevinst og som dermed utløser retten til å fradragsføre advokatutgiftene.

Etter sktl. § 5-1 annet ledd anses gevinster som man har hatt ved realisasjon av formuesobjekter, som skattepliktig inntekt. På tilsvarende måte vil tap kunne fradragsføres etter sktl. § 6-2.

Direkte fradragsføring ved utleie

Er du en eier som leier ut bolig? Må du gå til sak for inndrivelse av ubetalt husleie fra leietaker, kan advokatutgiftene være direkte fradragsberettiget i skattemeldingen din.  Prosesskostnadene kan ha en slik sammenheng med den løpende leien, som er en viktig inntektskilde for deg som eier, at det det er nødvendig med advokat for å sikre skattepliktig inntekt. Det betyr at du kan føre fradraget uten en aktiveringsplikt som ovenfor. Ta gjerne kontakt med oss om du står i en slik situasjon.

Hvilke typer advokatbistand omfattes av fradraget?
Osloadvokatene bistår deg.

Fradragsretten gjelder både bistand ved rådgivning, forhandlinger og i rettssaker. Har du nærmere spørsmål om rekkevidden av fradragsretten, ta kontakt med Osloadvokatene. Vi bistår deg i eiendomstvisten og er opptatt av at dine personlige advokatutgifter skal bli så lave som mulig.


Relaterte artikler