Når oppstår samboerens arverett?


Tidligere hadde samboere ingen beskyttelse etter arveloven. I dag gir imidlertid arveloven visse samboere rett til en begrenset arverett og rett til uskifte med visse typer eiendeler. Denne artikkelen vil gi en kort innføring i samboerens arverett.  

Samboere med felles barn

Arveloven § 28 b oppstiller vilkår for samboerens arverett. Et langvarig samboerskap vil ikke i seg selv utløse arverett for samboeren.

For det første må samboerskapet selvfølgelig bestå ved dødsfallet. For det andre må gjenlevende ektefelle enten ha barn med avdøde, ha hatt barn med avdøde, eller vente barn med den avdøde. Samboerne må altså ha felles barn for at gjenlevende samboer skal ha arverett i kraft av arveloven. Felles barn omfatter både biologiske barn og adoptivbarn. Felles fosterbarn oppfyller imidlertid ikke kravet.

Hvor mye arver gjenlevende samboer?

Samboerens arverett er begrenset til 4G, altså fire ganger folketrygdens grunnbeløp. 1G var per 1.5.2015 90 068 kroner.

Det følger av arveloven § 28 første ledd at samboerens arverett går foran livsarvingenes pliktdelsarv. Dette innebærer at dersom boet er 4G eller mindre, vil samboeren arve alt.

Samboere uten felles barn

Det er i dag svært vanlig at samboere ikke har felles barn, men «hver sine» barn. Dette kalles å ha særkullsbarn. Samboere uten felles barn vil som utgangspunkt verken ha arverett eller rett til uskifte i kraft av loven. Ved opprettelse av testament, vil livsarvingenes pliktdel gjøre seg gjeldende med full styrke. I disse tilfellene har arveloven 28 b første punktum forsøkt å bøte på de urimeligheter som kan oppstå. Etter denne bestemmelsen har samboerne en såkalt utvidet testasjonsrett. Bestemmelsen innebærer at samboere uten hinder av deres livsarvinger, kan tilgodese sin samboer med inntil 4G. Retten til å tilgodese hverandre er imidlertid betinget av at de har vært samboere i minst fem år før dødsfallet.

Fri rettshjelp i skiftesaker

Du kan ha krav på fri rettshjelp hos Osloadvokatene. Fri retthjelp innebærer at staten dekker kostnader for advokat. Hvorvidt du har krav på fri rettshjelp beror på om din brutto årsinntekt og nettoformue ligger under en fastsatt grense.

Vi søker om fri rettshjelp for deg. Reglene for fri rettshjelp vil bli gjennomgått med deg i første møte, slik at du kan være trygg på dine advokatutgifter.

Har du spørsmål om samboerens arverett?

Relaterte saker:

Når samboer faller fra, kan jeg bli boende?
Økonomisk oppgjør mellom samboere uten samboerkontrakt