Når kan du kreve omstøtelse av gave?


Gjenlevende ektefelle som sitter i uskiftet bo kan ikke tappe boet ved å gi bort store gaver. Dette krever samtykke fra arvingene.

Tapping av boet er ikke tillatt

En mann satt i uskiftet bo etter at hans kone døde. Uskifteboet hadde en verdi på omtrent kr 1.200.000,-. Spørsmålet for retten var om en gave på kr 900.000,- mannen hadde gitt til sin sønn skulle omstøtes.

Ville hindre arv til barnebarnet

Mannens familie bestod av en sønn og hans to barn, samt to andre barnebarn av en tidligere avdød sønn. Han hadde ikke en god tone med den ene av barnebarna etter den avdøde sønnen og ønsket ikke at dette barnebarnet skulle arve han. Derfor valgte mannen å overføre kr 900.000 til sin sønns konto. Beløpet var ment som gave/forskudd på arv som skulle fordeles mellom den gjenlevende sønnen og tre av de fire barnebarna. Det var kjent for både sønnen og barnebarna at dette var mannens ønske. Dette ønsket var også kommet til uttrykk i et testament. Kort tid etter gaveoverføringen døde mannen, og det oppsto tvist.

Privat skifte eller offentlig skifte ved dødsfall? – Osloadvokatene hjelper deg

Etter et dødsfall må det tas stilling til om det skal foretas et privat skifte eller offentlig skifte. Hvilken skifteform som passer best varierer.

osloadvokatene.no/privat/bolig-hytte/arv/privat-skifte-offentlig-skifte/

Krever samtykke fra arvingene

En ektefelle som sitter i uskiftet bo trenger samtykke fra arvingene for å gi bort fast eiendom eller gaver som står i misforhold til boet. Hvis den gjenlevende ektefellen gir en slik gave og gavemottakeren skjønte eller burde skjønt at ektefellen ikke hadde rett til å gi en slik gave kan arvingene etter ektefellen kreve gaven omstøtt. Dette følger direkte av arvelovens § 23 andre ledd.

Burde sønnen skjønt at faren ikke hadde rett?

Det var klart at en gave som utgjorde 3/4 av boet klart sto i misforhold til boets formue. Det var dermed ikke tvilsomt at gaven krevde samtykke fra arvingene. Spørsmålet var om mottakeren, sønnen, skjønte eller burde skjønt at faren ikke hadde rett til å gi gaven.

Retten var ikke i tvil

Heller ikke dette var tvilsomt for tingretten. Sønnen burde ha forstått at faren ikke hadde rett til å gi gaven uten samtykke fra arvingene. Sønnen var også klar over formålet med gaven, nemlig å hindre arv til det ene barnebarnet.

Fristen for å kreve omstøtelse av gave

Hvis en arving ønsker å kreve omstøtelse av en gave må dette gjøres innen et år etter at arvingen fikk kunnskap om gaven. Fristen beregnes særskilt for hver enkelt arving. Kravet kan rettes både mot gjenlevende ektefelle og gavemottakeren.

Har du spørsmål om arv og arveoppgjør?

Våre advokater har mange års erfaring fra familie- og arverett. Vi kjenner fellene folk pleier å gå i når det kommer til arv og skifte. De fleste arveoppgjør går problemfritt, men det kan ofte være greit med advokatbistand for å sikre at alt går riktig for seg. Kontakt Osloadvokatene for råd og bistand.


Relaterte artikler