Frifinnelse


Frifinnelse i straffesak gir i utgangspunktet krav på erstatning fra det offentlige.

Du kan ha krav på erstatning for straffeforfølgelse

Frifinnelse i straffesak gir i utgangspunktet krav på erstatning fra det offentlige. En person som har blitt frifunnet kan ha krav på både erstatning for sitt økonomiske tap og oppreisningserstatning for sitt ikke-økonomiske tap i forbindelse med straffeforfølgelsen. Fra dette utgangspunktet finnes det imidlertid enkelte unntak.

Ingen regel uten unntak

Et unntak fra hovedregelen om krav på erstatning fra det offentlige ved frifinnelse i straffesak finnes i straffeprosessloven § 446 (1) bokstav b. Denne bestemmelsen angir at kravet på erstatning kan settes ned eller falle bort dersom den siktede har gitt foranledning til etterforskningstiltakene. Dette innebærer at dersom den siktede har utvist en slik atferd som pådrar mistanke, kan dette gi grunnlag for nedsettelse eller bortfall av erstatningen. Bakgrunnen for dette er at den siktede i en slik situasjon anses for å være nærmest til å bære ansvar og risiko for straffeforfølgningen.

Viktig avgjørelse i Høyesterett

I en sak som stod for Høyesterett hadde en mann tidligere blitt dømt for vold mot sin daværende ektefelle. Han hadde også blitt tiltalt for voldtekt, men blitt frifunnet for dette av lagmannsretten. Spørsmålet for Høyesterett var om mannen hadde krav på erstatning fra det offentlige for den urettmessige straffeforfølgelsen i forbindelse med voldtektstiltalen. Staten hevdet at straffeforfølgelsen av mannen hang nøye sammen med den andre straffbare integritetskrenkelsen han hadde begått mot ektefellen. Han måtte dermed anses for å ha gitt foranledning til etterforskningstiltakene. Staten mente derfor at mannen ikke hadde krav på erstatning for den uberettigede straffeforfølgelsen.

To ulike krav

Ved avgjørelsen av dette spørsmålet skilte Høyesterett mellom kravet på erstatning for det økonomiske tapet og kravet på oppreisning.

 Når det gjaldt kravet på erstatning for det økonomiske tapet fant Høyesterett at mannen hadde utvist en slik mistankepådragende atferd som ga grunnlag for nedsettelse av erstatningen. Han fikk derfor ikke erstatning for sitt økonomiske tap i forbindelse med straffeforfølgelsen.

 Ved vurderingen av oppreisningsspørsmålet står domstolene friere. Oppreisning kan tilkjennes dersom det fremstår som rimelig, og kan nedsettes på grunn av atferd som gir foranledning til etterforskningstiltak. Høyesterett så ved vurderingen av oppreisningsspørsmålet bort fra mannens mistankepådragende atferd og la avgjørende vekt på at det fremstod som rimelig å tilkjenne oppreisningserstatning. Det ble vist til at han hadde opplevd en slik merbelastning i forbindelse med siktelsen i voldtektssaken at det var rimelig med oppreisning. Han ble derfor tilkjent 25 000 kroner for den uberettigede straffeforfølgelsen.

Har du blitt urettmessig straffeforfulgt?

Personer som har blitt utsatt for urettmessig straffeforfølgelse kan få utgifter til advokatbistand dekket av staten. Osloadvokatene har lang erfaring fra slike saker og kan bistå deg med ditt erstatningskrav. Har du spørsmål om erstatning for straffeforfølgelse? Ta kontakt med Osloadvokatene. Vi setter alltid pris på å bli kontaktet!