Når har du krav på fri rettshjelp?


Fri rettshjelp er en velferdsordning som innebærer at det offentlige, helt eller delvis, dekker utgiftene til advokathjelp. Formålet med ordningen er å sikre at alle personer får nødvendig juridisk bistand i saker av stor personlig og velferdsmessig betydning – uavhengig av deres økonomiske stilling. Fri rettshjelp omfatter både fritt rettsråd, fri sakførsel og fritak for rettsgebyrer. Gjennom fri rettshjelp kan du få dekket utgifter og omkostninger i forbindelse med juridisk bistand, både i og utenfor rettergang.

Fritt rettsråd og fri sakførsel

Fri rettshjelp omfatter både fritt rettsråd og fri sakførsel. Fritt rettsråd er juridisk rådgivning og bistand i saker uten rettergang. Dette kan for eksempel være advokathjelp i forbindelse med rettslige spørsmål eller hjelp med å utarbeide søknad eller en klage.

Fri sakførsel betyr advokatbistand i saker som går for domstolene og enkelte forvaltningsorgan. Fri sakførsel kan bare ytes av privatpraktiserende advokater, mens fritt rettsråd kan ytes av både advokater og rettshjelpere.

I tilfeller hvor man ikke oppfyller kravene til fritt rettsråd finnes det også ulike rettshjelpstiltak som er drevet av jusstudenter. Disse tilbyr gratis rettshjelp i enkeltsaker og kan være et godt alternativ til fritt rettsråd.

Osloadvokatene – Fri rettshjelp ved avslag på dagpenger

Osloadvokatene – Fri rettshjelp ved avslag på dagpenger

Veldig mange av de som får avslag på dagpenger fra NAV har krav på fri rettshjelp. Osloadvokatenes eksperter bistår deg i klagesaker mot NAV.

osloadvokatene.no/erstatning/nav/fri-rettshjelp-ved-avslag-pa-dagpenger/

Fri rettshjelp uten behovsprøving

Det skilles mellom fri rettshjelp med og uten behovsprøving. Fri rettshjelp uten behovsprøving innebærer fri rettshjelp uavhengig av inntekt og formue, og gis på de saksområder som anses å være av særlig stor personlig eller velferdsmessig betydning. Hvilke tilfeller som er omfattet er listet opp i lov om fri rettshjelp § 11 første ledd.

Noen eksempler på typiske tilfeller hvor man vil ha krav på fri rettshjelp uavhengig av inntekt og formue er:

  • Barnevernssaker for fylkesnemnda
  • Utlendingssaker, typisk utvisningssaker
  • Tvangsekteskap
  • Voldsoffer i erstatningssak mot gjerningspersonen
  • Tvangsvedtak om tilbakeholdelse på institusjon
  • Saker om bortvisning eller utestengning av studenter fra universiteter og høyskoler

Fri rettshjelp i saker med behovsprøving

Fri rettshjelp i saker med behovsprøving innebærer at krav på fri rettshjelp vil være avhengig av vedkommendes økonomiske situasjon. I saker med behovsprøving må søkeren ha en inntekt og en formue under visse fastsatte grenser. I de tilfeller man oppfyller de økonomiske kravene som stilles vil vedkommende ha krav på fri rettshjelp i de saker som er opplistet i lov om fri rettshjelp § 11 annet ledd.

Noen eksempler på når man vil ha krav på fri rettshjelp dersom man oppfyller de økonomiske kravene er i saker om:

  • Avskjed eller oppsigelse fra arbeidsgiver
  • Foreldreansvar, daglig omsorg og samværsrett
  • Erstatning for personskade og tap av forsørger
  • Trygd, når NAV har fattet vedtak etter folketrygdloven

Osloadvokatene – Fått for lite i dagpenger?

Osloadvokatene – Fått for lite i dagpenger?

Er du sikker på at NAVs beregning av dine dagpenger er riktig? Kanskje du får for lite i dagpenger? Kontakt Osloadvokatene for gratis samtale

osloadvokatene.no/erstatning/nav/fatt-for-lite-i-dagpenger/

Økonomiske vilkår i saker med behovsprøving

Hvilke krav som stilles til inntekt og formue vil være avhengig av om vedkommende er enslig eller lever sammen med en ektefelle eller samboer.

Er søkeren enslig er hovedregelen at vedkommende må ha en årsinntekt på under 320 000 kroner og en nettoformue under 100 000 kroner. For ektefeller eller andre som lever sammen med felles økonomi skal deres samlede bruttoinntekt og nettoformue legges til grunn. Inntektsgrensen er da 490 000 kroner i året og formuesgrensen er 100 000 kroner.

Selv om de økonomiske vilkårene ikke er oppfylt kan det unntaksvis innvilges fri rettshjelp når «saken objektivt sett berører søker i særlig sterk grad». Det vil da foretas en skjønnsmessig vurdering hvor det blant annet legges vekt på om saken har likhetstrekk med de saker som er omfattet, og om utgiftene til juridisk bistand må anses som betydelige i lys av søkerens økonomiske situasjon.

Din rett til å uttale deg ved tilbakekalling av oppholdstillatelse

Din rett til å uttale deg ved tilbakekalling av oppholdstillatelse

Har du fått tilbakekalling av oppholdstillatelse, les mer om dine og barnas rettigheter. KOntakt Osloadvokatene – vi hjelper deg!

osloadvokatene.no/familie/utlendingsrett/oppholdstillatelse/

Egenandel

Ved fri rettshjelp i de behovsprøvde sakene må vedkommende som mottar fri rettshjelp betale en egenandel. Vedkommendes økonomiske stilling vil være av betydning for hvor mye egenandelen vil være på.

Ta kontakt dersom du lurer på om du har krav på fri rettshjelp

Regelverket for fri rettshjelp er komplisert og kan være vanskelig å forstå på egenhånd. Ta gjerne kontakt dersom du er usikker på om du er dekket av ordningen. Osloadvokatene tilbyr alle en gratis vurdering av om du oppfyller vilkårene for fri rettshjelp. Ta kontakt på telefon eller mail, så vurderer vi saken for deg.


Relaterte artikler