Ønsker du å trekke deg fra en avtale?


Utgangspunktet er at avtaler skal holdes slik de er inngått. Dette kommer frem av NL 5-1-2. Dette er av hensyn til forutberegnelighet for avtalepartene. Det finnes imidlertid visse muligheter for å trekke seg fra en avtale.

Tilbakekall før løftet er kommet frem til den andre parten

Av avtalelovens § 7 følger det en mulighet for tilbakekall når tilbakekallet skjer før eller samtidig med at løftet er kommet frem til den andre parts kunnskap. Det er i midlertid vanligere med tilfeller hvor man ombestemmer seg i ettertid. Skjer tilbakekallet etter parten har fått kunnskap om løftet vil ikke denne bestemmelsen få anvendelse.

Tilbakekall etter at løftet er kommet frem til den andre parten

Det er et kjent norsk prinsipp at en avtalepart unntaksvis kan trekke seg fra en avtale. Dette gjelder selv om den andre parten har fått kunnskap om løftet. Denne regelen kalles re-integra og utledes av en analogi av avtalelovens § 39.

Analogien tilsier at man kan trekke sitt løftet hvis det foreligger «særlige grunde» og den andre parten ikke har «indrettet sig». Avgjørelsen vil bero på en samlet skjønnsmessig vurdering.

Vilkårene for tilbakekall

For at det skal foreligge «særlige grunde» må det foreligge grunder som er mer enn vanlig. Terskelen for at vilkåret er oppfylt anses som høy. Det er ikke nok at en part ombestemmer seg.

En part har «indrettet sig» hvis han har handlet som følge av løftet. Parten har ikke «indrettet sig» hvis avtalen kan omgjøres uten skade eller uleilighet. Det fremgår av rettspraksis at det ikke er tilstrekkelig at man bare har innrettet seg rent psykologisk.

Selv om de to vilkårene er oppfylt er det ikke gitt at en part kan trekke seg. Bestemmelsen anses som et unntak, og den krever en helhetsvurdering. Det utledes av ordet «kan» i avtalelovens § 39 at det skal foretas en interesseavveining mellom partene. Hensynet til å ivareta de berettigede forventingene til den ene parten, står mot den andre parts interesser i å fragå avtalen. Er avtalen mellom to profesjonelle parter, er terskelen for å trekke seg fra en avtale enda høyere.

Jeg vil tilbakekalle oppsigelsen min. Er det lov å angre seg?

Jeg vil tilbakekalle oppsigelsen min. Er det lov å angre seg?

Du kan som hovedregel ikke tilbakekalle oppsigelsen din. Men i spesielle tilfeller kan det gjøres unntak. Du kan ha en utvidet tilbakekallsrett.

osloadvokatene.no/kontrakt/arbeidsrett/kan-du-tilbakekalle-oppsigelsen-din/

Ønsker du å trekke deg fra en avtale?

Kontakt oss i Osloadvokatene. Vi bistår deg med å undersøke dine muligheter for tilbakekall.

Advokatutgifter?

Vi i Osloadvokatene undersøker alltid om du kan få advokatutgifter dekket. Kontakt oss for en uforpliktende vurdering av din sak. Advokatutgifter løper ikke før vi er enige om oppdrag.