Styrevedtak om utkastelse kjent ugyldig


Et styrevedtak om utkastelse av sameier ble kjent ugyldig da styreleder var inhabil. Kravene til representasjon var heller ikke oppfylt.

Fattet styrevedtak alene

Eierseksjonssameiet bestod av to seksjoner og tre sameiere. Den ene seksjonen var eid alene av den ene sameieren, mens den andre var eid i fellesskap av de to andre. Alle tre satt i styret. Det ble på et møte fattet styrevedtak om at den ene sameieren måtte selge sin seksjon og flytte. På møtet var kun styrelederen tilstede.

På grunn av rusmisbruk

Bakgrunnen for vedtaket var at den utkastede sameieren hadde vært rusmisbruker i lang tid og at hans oppførsel hadde vært til alvorlig plage og sjenanse for de øvrige brukerne av eiendommen. Oppførselen med bruk av narkotoka hadde medført at den ene familien som hadde små barn, måtte flytte fra eiendommen. Den utkastede eieren hevdet på sin side at styrevedtak om utkastelse ikke var gyldig.

Trenger du styregodkjennelse før oppussing av eierseksjonsleilighet?

Forståelsen av vedtektene kan ofte føre til konflikter mellom sameiere, for eksempel vedrørende om du trenger styregodkjennelse for oppussing av seksjonen.

osloadvokatene.no/privat/bolig-hytte/bolig/oppussing-eierseksjonsleilighet/

Krav til representasjon og habilitet

Etter eierseksjonsloven kan det fattes styrevedtak når styremedlemmer som representerer mer enn halvparten av stemmene er tilstede. Videre kan et styremedlem ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål som medlemmet eller nærstående har særinteresse i. Retten uttalte at da det kun var styrelederen som var tilstede på møtet var ikke kravet til representasjon oppfylt. Styrelederen representerte selv halvparten av stemmene, men ikke mer enn halvparten. Heller ikke kravene til habilitet var oppfylt da tvisten i realiteten angikk både styrelederen og den utkastede.

Materielle vilkår

Etter rettens syn var heller ikke de materielle vilkårene for å utstede pålegg om salg og fravikelse etter eierseksjonsloven oppfylt. Det var ikke gitt varsel om utkastelse. For at et styrevedtak kan være gyldig uten varsel må sameierens oppførsel medføre fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av eiendommen, eller at sameierens oppførsel er til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommens øvrige brukere. Retten kunne ikke finne det sannsynlig at den utkastede hadde oppført seg på en slik måte. Loven oppstiller strenge vilkår og retten fant ikke at disse var oppfylt.

Ikke gyldig

Da styret ikke var vedtaksført og heller ikke de materielle vilkårene for utkastelse var oppfylt kom retten til at styrevedtaket ikke var gyldig


Relaterte artikler