Rehabiliteringen av bygget var ikke fagmessig utført. Styreleder, daglig leder og styremedlem erstatningsansvarlig.


Et styremedlem kan bli erstatningsansvarlig for tap påført aksjonærer, kreditorer og andre. Erstatningsansvaret kan bli stort og kan gjøres gjeldende etter styrevervet er avsluttet.

Styreansvar ved skade

Styremedlem og daglig leder er blant de som kan holdes erstatningsansvarlige etter aksjeloven § 17-1. Paragrafen er en lovfesting av den erstatningsrettslige skyldregelen. Hvis daglig leder eller styremedlem volder skade forsettlig eller uaktsomt kan de bli holdt erstatningsansvarlige. Det er den eller de som er blitt utsatt for skaden som kan kreve erstatning. Dette vil som regel være selskapet, aksjonærer eller kreditorer. Men det hender også at andre blir utsatt for skade og aksjeloven utelukker ikke at disse kan kreve erstatning.

Daglig leder, styreleder og styremedlem erstatningsansvarlig

I dommen inntatt i LG-2016-39131 var spørsmålet om daglig leder og et styremedlem kunne holdes erstatningsansvarlige etter ufagmessig rehabilitering av et bygg. Styremedlemmet og den daglige lederen var eiere av et eiendomsselskap. Etter å ha rehabilitert et bygg fra 1876 solgte selskapet bygget videre til et borettslag. Deretter ble selskapet avviklet.

Styremedlem ble erstatningsansvarlig og måtte betale 1,2 millioner

Styremedlem kan bli holdt erstatningsansvarlige for skade som oppstår som følge av uaktsom handling eller unnlatelse. Styreansvaret er omfattende.

osloadvokatene.no/bedrift/selskapsrett/styreansvar/styremedlem-ble-erstatningsansvarlige/

Mangelfull rehabilitering

Etter hvert som borettslaget solgte leiligheter i bygget ble beboerne oppmerksomme på flere forhold de mente utgjorde mangler ved eiendommen.  Det viste seg at rehabiliteringen både var ufagmessig og uforskriftsmessig utført. En av beboerne krevde erstatning. Saken havnet etter hvert for Gulating lagmannsrett hvor spørsmålet var om de to tidligere styremedlemmene var erstatningsansvarlige.

Selskapet måtte følge opp arbeidet

Lagmannsretten viste til at de to eierne var godt kjent med forfatningen bygget var før rehabiliteringen. Selskapet hadde ingen ansatte, det var dermed bare de to styremedlemmene, som også var daglig leder, styreleder og eiere, som kunne sørge for oppfølging av rehabiliteringsprosjektet.

Ansvarlige i kraft av deres roller

I kraft av deres roller i selskapet hadde de et ansvar for å sørge for forsvarlig organisering og kontroll av ombyggingsprosjektet. Det ble lagt til grunn at begge to var kjent med at arbeidene ble utført av ufaglærte med svært mangelfull oppfølging og tilsyn.

Måtte betale kr 322.000 i erstatning

Det økonomiske tapet for beboren som gikk til sak ble beregnet til kr 322.000. Når det videre var årsakssammenheng mellom det økonomiske tapet og ansvarsgrunnlaget var det klart at styreleder og den daglige lederen måtte dømmes til å betale erstatning. I tillegg måtte de dekke sakskostnader på kr 175.000.

Styreansvarsforsikring

Som styremedlem kan erstatningsansvaret bli svært tyngende. Når styremedlem erstatningsansvarlig vil mange ofte bruke styreansvarsforsikring.


Relaterte artikler