Personlig ansvar for styreleder og styremedlem i sameier


Ofte er styret i sameier og borettslag frivillige beboere som får en liten godtgjørelse for sitt arbeid. Som styremedlem kan du være erstatningsansvarlig for dine handlinger i styret, med hele din personlige formue.

Personlig ansvarlig

Utgangspunktet er at styremedlem og styreleder er personlig ansvarlig med hele sin personlige formue for tap som blir påført sameiet uaktsomt eller forsettlig, jf. aksjeloven § 17-1. Dette betyr at hvis man gjør noe feil som styreleder eller styremedlem kan man risikere at egen formue og eiendeler står på spill.

Krevende vurderinger

Et styre sitter med en rekke kompliserte saker og bør oppsøke bistand eksternt. Slik bistand kan være advokater med særlig kunnskap på området. I enkelte tilfeller kan det være uaktsomt å ikke oppsøke bistand eksternt, dette følger blant annet av aktsomhetsplikten til styret.

Kravet til styrets aktsomhets øker i takt med blant annet sakens økonomiske omfang og viktighet for sameiet. Så jo viktigere saken er, jo strengere er aktsomhetskravet. I slike økonomisk omfattende saker vil også et potensielt personlig ansvar være kostbart.

Styremedlem ble erstatningsansvarlig og måtte betale 1,2 millioner

Styremedlem ble erstatningsansvarlig og måtte betale 1,2 millioner

Styremedlem kan bli holdt erstatningsansvarlige for skade som oppstår som følge av uaktsom handling eller unnlatelse. Styreansvaret er omfattende.

osloadvokatene.no/kontrakt/selskapsrett/styremedlem-ble-erstatningsansvarlige/

Styrets ansvar

Styret står til ansvar for de beslutninger og unnlatelser som har sammenheng med utøvelse av rollen som styreleder eller styremedlem. Ansvaret reguleres av lovverket og vedtekter samt av ulovfestet culpaansvar. Vurdering av ansvarsgrunnlag kan være komplisert

Eksempler der styremedlemmer og leder har blitt erstatningsansvarlige er:

  • Styreleder eller styremedlem har handlet utenfor sine retningslinjer.
  • Inngår avtaler med nære eller bekjent selv om det fantes andre alternativer.
  • Inngåelse av ugunstige avtaler.

Økonomisk tap

Et økonomisk tap kan være stort, spesielt ved større vedlikeholdsarbeid eller overtakelse av ny eiendom. Både sameiet, aksje- og andelseiere og andre kan kreve sitt tap dekket av styremedlemmer eller styreleder dersom de har opptrådt uaktsomt.

Det er mange ulike forhold som kan føre til et erstatningsansvar. Særlig relevant er tilfellene med vedlikehold i sameiet og overtakelse av nybygg. Ved vedlikehold kan for eksempel sameiets øvrige eiere enten tape verdi på sin del eller få andre skader på sin del dersom sameiet ikke er tilstrekkelig vedlikeholdt. Ved overtakelse av bygg kan øvrige eiere rette erstatningskrav mot styret dersom styret ikke reklamerte i tide for mangler eller styret har vært uaktsom på andre forhold.

Osloadvokatene – Fullt medhold i lagmannsretten i sak om styreansvar

Osloadvokatene – Fullt medhold i lagmannsretten i sak om styreansvar

Osloadvokatene ved advokat Adam Ahlquist vant nylig en sak om erstatning etter reglene om styreansvar i lagmannsretten.

osloadvokatene.no/erstatning/fullt-medhold-i-lagmannsretten-i-sak-om-styreansvar/

Har du spørsmål om personlig ansvar for styremedlemmer?

Ta kontakt med Osloadvokatene. Vi bistår ofte styrer og styremedlemmer.

En dyktig advokat kan være nødvendig for å sikre deg fra et mulig personlig ansvar. Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende evaluering av din sak.


Relaterte artikler