Det er ditt domene og det må du beskytte!


Hva gjør jeg når noen har registrert et domene som er svært likt eller identisk med et navn eller merke som jeg har rettigheter til?

Det finnes en rekke domenenavn som ikke er registrert og tatt i bruk. Det betyr at domenenavnet i prinsippet kan registreres av hvem som helst.

Ellevilledager.no

En person hadde registrert domenenavnet www.ellevilledager.no i november 2004. Steen & Strøm Magasin i Oslo, som har hatt en kampanje kalt elleville dager siden 1980-tallet, gikk til sak mot personen for å få overdratt domenenavnet til seg.

Oslo tingrett la til grunn at Steen & Strøm Magasin hadde nedlagt en betydelig innsats i å markedsføre salgskampanjen «elleville dager». De har opparbeidet seg en vesentlig goodwill knyttet til dette begrepet. Videre mente tingretten at det var en viss grad av oppfinnsomhet når Steen & Strøm begynte å benytte begrepet i salgssammenheng. Det ble også vektlagt at Steen & Strøm hadde gjennomført salgskampanjen elleville dager 23 ganger tidligere. Spørreundersøkelser viste at en betydelig del av befolkningen assosierte uttrykket med Steen & Strøm. Som følge av dette kom retten til at klager hadde dokumentert at de hadde rettigheter knyttet til et navn/merke som var svært likt eller identisk med det innklagede domenenavnet.

Videre kom tingretten til at det fremsto som underlig at personen ikke hadde kjennskap til salgskampanjen elleville dager. Personen bodde og jobbet i Osloområdet, der Steen & Strøms kampanjer har pågått siden 1980-tallet. Retten vektla at personen ikke hadde tatt i bruk domenet. Han hadde heller ikke tiltenkt en bruk av domenet som naturlig kunne knyttes opp til begrepet elleville dager.

Det fremsto derfor som at personen hadde registrert domenet for videresalg og for å tjene penger på domenenavnet. Retten kom derfor til at personen hadde opptrådt i ond tro.

Måtte overføre domenenavnet

Resultatet i dommen var at personen ble dømt til å medvirke til at domenenavnet ellevilledager.no ble overført til et selskap oppnevnt av Steen & Strøm ASA.

Hvem kan søke om domenenavn?

Selv om domenenavnet blir registrert, kan det oppstå konflikter i etterkant av registreringen. Blant annet dersom domenenavnet krenker rettighetene til en annen rettighetshaver.

For å registrere et domenenavn, slik som for eksempel www.advokat.no, må du sende en søknad om registrering gjennom en såkalt registrar.
Registraren skal gi søkeren nødvendig informasjon om hvilke krav som stilles for å registrere et domene, kravene til domenenavnet, søkeren, søknaden, søkerens ansvar og plikter og søkerens rettigheter til registrerte domenenavn.

Dersom søkeren oppgir at vedkommende oppfyller de ovennevnte kravene, og betaler de gjeldende gebyrer, vil domenet normalt bli registrert på søkeren.

I etterkant kan det imidlertid oppstå problemer knyttet til registreringen, for eksempel ved at det blir inngitt klage på domenet til Domeneklagenemda. Klagene som behandles av Domeneklagenemda kan deles inn i tre kategorier; rettighetsklager, klager på avgjørelser fattet av NORID og klager på registrering i strid med egenerklæring og domeneforskriften.

Rettighetsklager på domenenavn

I de tilfeller hvor en tredjeperson har rettigheter som vedkommende anser krenket ved registreringen og/eller bruken av det registrerte domenet, vil kan vedkommende inngi en såkalt rettighetsklage.

Den som inngir rettighetsklagen må for det første dokumentere at vedkommende har rettigheter knyttet til et navn eller merke som er svært likt eller identisk med det innklagede domenenavnet. For det andre må klager dokumentere at den som har registrert domenet har gjort dette i ond tro.

Hvorvidt søkeren av domenenavnet var i ond tro eller ikke må, vurderes ut fra om søkeren har forsøkt å dra nytte av en urettmessig fordel ved å legge domenenavnet så nært opptil klagers navn/merke at domenenavnlikheten svekker klagers rettigheter. Vilkåret er at søkeren må ha kjent til klagerens rettigheter eller i det minste burde ha kjent til disse rettighetene.

Klagefrist

Det er viktig å merke seg klagefristen for å klage på registrering av domenenavn, hvilket er tre år fra registrering av domenenavnet. Etter at klagen er inngitt skal det, dersom alt går etter planen, foreligge en avgjørelse fra Domeneklagenemda innen 62 virkedager.

Tvist om domenenavn – eksempel – «elleville dager»

Et eksempel på tvist om domenenavn, finnes i en dom fra Oslo tingrett fra 28. februar 2007.

Har du spørsmål om rettigheter til domenenavn?

Kontakt Osloadvokatene ved advokat Svein Wennevik
wennevik@advokat.no eller telefon +47 924 11 010

Relaterte saker:

Trenger du hjelp til å starte firma
Opprette selskap