Aksjeeiere tok ut penger og avviklet selskapet


Et aksjeselskap er kjennetegnet av at det er en selskapsform hvor aksjeeiernes ansvar er begrenset. Dette innebærer i korte trekk at aksjeeierne i utgangspunktet ikke hefter for mer enn aksjekapitalen, noe som gjør selskapsformen gunstig ved risikofylt næringsvirksomhet.

Det er imidlertid stor forskjell på en ansvarsbegrensning og en ansvarsfraskrivelse. I denne dommen slo Høyesterett fast at aksjeeierne måtte betale kr. 2 971 747,- til kreditor etter oppløsningen av et aksjeselskap fordi de ikke hadde gjort opp for sine økonomiske forpliktelser før de hadde foretatt en utdeling til seg selv.

Dommen innebærer en forøking av aksjeeieres ansvar

Aksjeeierne hadde, under selskapets avvikling, foretatt utdelinger til seg selv etter utløpet av fristen i aksjeloven § 16-4. Bestemmelsen oppstiller en frist på seks uker fra Foretaksregisterets kunngjøring om selskapets oppløsning og utgjør skjæringstidspunktet for når kreditorene skal melde sine krav. Høyesterett slo fast at utdelinger foretatt etter denne fristen skulle betegnes som utdeling av avviklingsandeler og ikke som ordinært utbytte.

Betydningen av dette skillet hadde stor betydning fordi det medførte en forøking av aksjonærenes ansvar overfor kreditorene. Mens ulovlig utdeling av utbytte reguleres av den subjektive ansvarsregelen etter aksjeloven § 3-7, har aksjeeierne et objektivt ansvar overfor kreditorene ved utdeling av avviklingsandeler etter aksjeloven § 16-12 første ledd.

Styremedlem ble erstatningsansvarlig og måtte betale 1,2 millioner

Styremedlem ble erstatningsansvarlig og måtte betale 1,2 millioner

Styremedlem kan bli holdt erstatningsansvarlige for skade som oppstår som følge av uaktsom handling eller unnlatelse. Styreansvaret er omfattende.

osloadvokatene.no/kontrakt/selskapsrett/styremedlem-ble-erstatningsansvarlige/

Selskapet besluttet oppløst på generalforsamling

Selskapet var et ambulanseselskap som frem til 1. januar 2013 drev ambulansetjeneste etter oppdrag fra Helse Midt-Norge RHF. Ambulanseselskapet hadde i mars 2010 sluttet seg til Overføringsavtalens Sikringsordning, som er basert på en avtale om overføring og samordning av pensjonsrettigheter mellom Statens Pensjonskasse og andre leverandører av offentlig tjenestepensjon.

Sikringsordningen skal sikre pensjonsrettigheter opparbeidet hos arbeidsgivere dersom virksomheten opphører, eller dersom premien ikke betales ved forfall. Ordningen finansieres ved at arbeidsgivere som er del av ordningen årlig betaler et tilskudd. Ved en eventuell avvikling av virksomheten må det betales et tilskudd for fremtidige tilleggspremier.

Fra og med 1. januar 2013 ble ambulanseselskapet overtatt av Helse Midt-Norge. Selskapet ble derfor besluttet oppløst på generalforsamlingen i 2013. Foretaksregisteret ble orientert om dette i samsvar med kravet etter aksjeloven § 16-4. Bestemmelsen lyder som følger:

Ved registreringen av meldingen om oppløsning skal Foretaksregisteret kunngjøre beslutningen om å oppløse selskapet i Brønnøysundregistrenes elektroniske kunngjøringspublikasjon. I kunngjøringen skal selskapets kreditorer varsles om at de må melde sine krav til avviklingsstyrets leder innen seks uker fra kunngjøringen. Navn og adresse til avviklingsstyrets leder innen seks uker fra kunngjøringen. Navn og adresse til avviklingsstyrets leder skal fremgå av kunngjøringen.

Alle kreditorer med kjent adresse skal så vidt mulig varsles særskilt av selskapet.

Fristen for kreditorene å melde sine krav gikk ut 27. desember 2013.

Selskapet foretok deretter utdeling av selskapets midler

Under generalforsamlingens behandling av årsregnskapet for 2013 ble det besluttet at til sammen kr. 4 906 000 skulle fordeles på aksjeeierne. Avviklingstilskuddet til Sikringsordningen var imidlertid ikke balanseført som en forpliktelse i årsregnskapet. Utdelingen ble derfor gjennomført uten at dette ble hensyntatt og selskapet deretter avviklet.

Kreditor gjorde krav på utdelingen

Seks måneder senere sendte Sikringsordningen krav om innbetaling av avviklingstilskuddet, et beløp som utgjorde kr. 4 664 000 kr. Ettersom selskapet ikke hadde gjort opp sin forpliktelse hevdet Sikringsordningen at aksjeeierne måtte stå ansvarlige etter aksjeloven § 16-12 første ledd. Bestemmelsen lyder som følger:

Overfor kreditorer som ikke har fått dekning etter § 16-7 og heller ikke er tilstrekkelig sikret ved avsetning etter § 16-9 annet ledd, hefter aksjeeierne solidarisk inntil verdien av det som vedkommende har mottatt som utdeling etter § 16-9. Overfor slik kreditor hefter dessuten avviklingsstyrets medlemmer solidarisk uten begrensning, hvis det ikke godtgjøres at de har opptrådt med tilbørlig aktsomhet.

Aksjeeierne bestred kravet og saken ble brakt inn for retten.

Kreditor fikk medhold – fristen på seks uker avgjørende

I tingretten fikk selskapet medhold, mens saken ble vunnet av kreditor i lagmannsretten. Saken ble deretter brakt inn for Høyesterett, som var enig med lagmannsretten. Flere viktige, prinsipielle uttalelser ble gitt. Det ble blant annet konstatert at det ved utdelinger etter utløpet av seksukersfristen oppstår et nytt regime hvor utdelingene uttømmende reguleres av aksjeloven § 16-9. Videre ble det presisert at den objektive ansvarsregelen etter aksjeloven § 16-12 er en spesialregel som går foran den generelle ansvarsregelen i aksjeloven § 3-7.

Dette innebærer at grensen mellom utbytte og avviklingsandeler trekkes ved utløpet av fristen for kreditorene til å melde sine krav på seks uker. Den praktiske betydningen av dette innebærer at aksjeeiernes ansvar blir strengere og kreditorbeskyttelsen sterkere på dette stadiet. Høyesterett viste blant annet til at hensynet til aksjeeiernes økonomiske interesser ikke var det primære på dette stadiet, men heller at kreditorene ble sikret. Det ble også vist til konsekvens i reglene og at det ville virke «underlig» dersom kreditorbeskyttelsen ville variere avhengig av hvilken betegnelse utdelingene skulle ha. Det ble følgelig konkludert med at den objektive ansvarsregelen etter aksjeloven § 16-12 fikk anvendelse på alle utdelinger etter utløpet av seksukersfristen i § 16-4, mens § 3-7 var forbeholdt utbytteutdelinger foretatt etter § 8-1 før utløpet av seksukersfristen.


Relaterte artikler