Har du lånt bort penger? Betaler de ikke tilbake lånet?


Det er vanskelig å kreve inn penger. Typisk er at skyldneren bestrider kravets eksistens eller dens omfang.

Mange opplever også stadige lovnader om tilbakebetaling, uten at noe skjer. Dette vil ofte være belastende for den som kontinuerlig må jobbe for å kreve inn pengene uten resultat. Dersom du har lånt bort penger til en person eller firma, og ikke får de tilbake, kan det lønne seg å bruke advokat for å drive inn pengekravet.

Hvordan kreve inn pengekravet?

Har du lånt bort penger uten at de betaler deg tilbake, må du skaffe deg tvangsgrunnlag. Dette vil advokaten din ordne for deg. Når du har et tvangsgrunnlag kan kravet ditt tvangsfullbyrdes. Tvangsfullbyrdelse er en rettslig inndrivelse av pengekravet ditt med namsmannens (myndighetenes) bistand. Møter namsmannen motstand under gjennomføring av saken, kan namsmannen bruke nødvendig makt, for eksempel ved å ta med seg saksøktes bil i forbindelse med tvangssalg. Inndrivelse av utestående penger kan imidlertid være en omfattende prosess, og vi anbefaler deg derfor å ta kontakt med advokat på et tidlig stadium i prosessen.

Prosessen for inndrivelse av utestående penger

1. Send et påkrav
Etter at pengekravet har oppstått må du starte med å sende et påkrav. Et påkrav er et dokument som dokumenterer og spesifiserer betalingssted og forfall for et pengekrav. Påkravet er særlig viktig fordi det gir myndighetene skriftlig bevis for at du har krevd betaling. Påkravet er altså helt nødvendig, selv om du uansett vet at motparten ikke vil betale.

2. Purring
Betaler ikke skyldneren etter at du har sendt påkrav, er det vanlige å sende en purring. En purring kan sendes noen dager etter forfall, og denne utgjør siste betalingsoppfordring før rettslige skritt eller tvangsinndrivelse iverksettes.

3. Tvangsgrunnlag
For å få tvangsfullbyrdet et krav må saksøkeren ha et tvangsgrunnlag. Et tvangsgrunnlag er først og fremst dommer, kjennelser, avgjørelser av forbrukertvistutvalget, rettsforlik og visse andre avgjørelser som har samme virkning som en dom, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 4-1. Tvangsgrunnlaget må ikke være foreldet.

Det vanligste tvangsgrunnlaget er dom. Forliksrådet kan behandle saken din dersom det er tale om et vanlig pengekrav under 125 000 kroner. Forliksrådet vil således gi deg dom for kravet, og du har dermed et tvangsgrunnlag. Er det derimot et bestridt krav over 125 000 kroner, vil bare tingretten kunne avsi bindende dom. Du må da starte med å skrive en forliksklage.

Fri rettshjelp via innboforsikringen

Dersom du har innboforsikring vil den dekke advokatutgifter opp til 100 000,-. Den gjelder som hovedregel i alle typer saker, men det er likevel noen viktige unntak. Våre advokater kan reglene og unntakene, og vil bistå deg gjennom hele prosessen.

Denne ordningen kommer i tillegg til de vanlige reglene for fri rettshjelp.

Osloadvokatene ordner alt med ditt forsikringsselskap, og sender deg bare regning på egenandelen. Våre advokater vil alltid undersøke om du har rett på fri rettshjelp eller rettshjelp via din forsikring.

Har du lånt bort penger uten å få de tilbake?

Kontakt Osloadvokatene ved advokat Svein Wennevik
wennevik@advokat.no eller telefon +47 924 11 010

Relaterte saker: 

Hurtig utleggsforretning
Har du penger utestående?