Hva må jeg tenke på ved utforming av gjeldsbrevet?


Et gjeldsbrev er en skriftlig erklæring om å skylde en viss sum penger. Det finnes to hovedtyper gjeldsbrev; enkle gjeldsbrev og omsetningsgjeldsbrev.

I motsetning til det navnene indikerer, er enkle gjeldsbrev like omsettelige som omsetningsgjeldsbrev. Den sentrale forskjellen mellom omsetningsgjeldsbrev og det enkle gjeldsbrevet er at reglene er utformet med sikte på å beskytte erververen av et omsetningsgjeldsbrev i større grad enn ved kjøp av et enkelt gjeldsbrev.

Vilkår for gjeldsbrevet

Gjeldsbrevloven inneholder ingen definisjon av hva et gjeldsbrev er. Det fremkommer imidlertid av forarbeidene til gjeldsbrevloven at visse vilkår må være oppfylt for at det skal være tale om et gjeldsbrev.

  • Gjeldsbrevet må være skriftlig
  • Forpliktelsen til å betale må være ubetinget. Dette betyr at det ikke må følge av dokumentet at betalingsforpliktelsen er betinget av en motytelse. En kjøpekontrakt eller leiekontrakt utgjør dermed ikke et gjeldsbrev.
  • Forpliktelsen må gjelde penger, og det skyldige beløpet må være angitt til en bestemt sum.
  • Dokumentet må være underskrevet slik at det inneholder en erklæring om betalingsforpliktelsen.

Muntlige fordringer

Dersom disse fire vilkårene er oppfylt dreier det seg om et gjeldsbrev i gjeldsbrevlovens forstand. Dersom vilkårene ikke er oppfylt foreligger det en såkalt muntlig fordring. Betegnelsen muntlig fordring er misvisende, ettersom begrepet også omfatter skriftlige fordringer. For muntlige fordringer kommer ikke gjeldsbrevloven direkte til anvendelse. Det kommer imidlertid klart til uttrykk i gjeldsbrevlovens forarbeider at lovens kapittel 1 (hvor det angis fellesregler for både omsetningsgjeldsbrev og enkle gjeldsbrev) og 3 (hvor reglene om enkle gjeldsbrev er angitt) kommer analogisk til anvendelse også for muntlige fordringer. At gjeldsbrevloven kommer analogisk til anvendelse betyr at reglene i gjeldsbrevlovens kapittel 1 og 3 kan anvendes også på muntlige fordringer.

For firma som har utestående fordringer vil det ofte være en fordel å få opprettet et gjeldsbrev. Dette fordi gjeldsbrevet bidrar til å skape klarhet rundt eksistensen og omfanget av betalingsforpliktelsen. Videre medfører gjeldsbrevet at foreldelsesfristen for kravet er ti år istedenfor tre år, som er den alminnelige foreldelsesfristen.

Har du spørsmål om vilkår for gjeldsbrev?

Kontakt Osloadvokatene ved advokat Svein Wennevik
wennevik@advokat.no eller telefon +47 924 11 010

Relaterte saker: 

Har du lånt noen penger?
Har du penger utestående?