Utbedring av rustskader på bil førte til reklamasjon seks år etter kjøpet


Høyesterett avsa 13. juni 2013 en enstemmig dom om at den absolutte reklamasjonsfristen etter forbrukerkjøpsloven på fem år ikke medførte at bilkjøperen hadde reklamert for sent, selv om det hadde gått nesten seks år fra kjøpet til reklamasjonen fant sted.

Mislykket utbedring

Faktum var at en bilkjøper i 2003 hadde kjøpt en brukt Mercedes Benz 2000-modell fra et bruktbilfirma. Etter omtrent tre å, i 2006, oppdaget kjøperen rust på bilens bakdør, bakluke og bakskjerm hvilket han da reklamerte over. Bruktbilfirmaet gjorde en utbedring av rustskadene senere i 2006. I 2009, etter at nye tre år hadde gått og nesten seks år etter kjøpet, oppdaget bruktbileieren at rusten var kommet tilbake. Han reklamerte skriftlig over dette kort tid etterpå. Det var enighet mellom partene at den nye rustskaden var et utslag av den tidligere rustskaden og at utbedring av 2006 var mislykket.

Absolutte reklamasjonsfristen

Spørsmålet for Høyesterett var hvordan den absolutte reklamasjonsfristen på fem år skal anvendes etter et mislykket reklamasjonsforsøk. Høyesterett uttalte at du ikke kan kreve at kjøper skal måtte reklamere to ganger over samme mangel. Retten kom til at den opprinnelige reklamasjonen fra 2006 fremdeles var dekkende selv da rusten kom tilbake først i 2009. Dette fordi utbedring etter den første reklamasjonen var mislykket.

For deg som forbruker

Du må ikke finne deg i at selger nekter å ta ansvar for mangelen etter et mislykket utbedring med henvisning til at den opprinnelige reklamasjonsfristen i mellomtiden er utløpt. Dette betyr imidlertid ikke at du kan vente urimelig lenge med å si ifra at forsøket på utbedring var mislykket. Den relative fristen etter forbrukerkjøpsloven får tilsvarende anvendelse på dette forholdet. Du må gjøre gjeldende at utbedringsforsøket var mislykket innen to måneder etter at du oppdaget det.

Omlevering

For omlevering eller levering av en ny hovedkomponent har Høyesterett uttalt at den absolutte reklamasjonsfristen gjelder fra leveringen av den nye delen. Du har da en ny reklamasjonsfrist på fem år for mangler som måtte oppstå ved denne nye delen. Fristen gjelder ikke bare for feil som førte til omleveringen, men for alle feil med den nye leverte tingen.

Relaterte saker: 

Heving av bilkjøpet på grunn av feil og mangler
Oppdaget mangler på bolig etter tre år