Rust på bruktbil ga rett til heving av kjøpet


Han kjøpte en brukt Mazda 6, 2001-modell for 70 000,-.

Det ble i etterkant hos NAF avdekket rust og store rustskader i karosseri og understell.

Store skader av rust

Bruktbilen hadde på kjøpstidspunktet gått 85 000 km. Kjøperen fikk gjennomført en Garantiutløpstest på NAF hvor det ble avdekket store rustskader i karosseri og understell. Bruktbilen var i svært dårlig stand, og det ville være umulig innenfor økonomiske rammer å utbedre skadene på en kvalitetsmessig god måte.

Ville være umulig å utbedre rust innenfor normale rammer

Saken gjaldt kjøp mellom en bruktbilforhandler og en forbruker, slik at forbrukerkjøpsloven regulerte forholdet.

NAF-rapporten avdekket rustangrep i bruktbilens karosseri og understell, i tillegg til at det ble påvist tegn på rust utvendig i hjulbuer og skjermer som var reparert, men som var begynt å bli synlig igjen. NAF la til grunn at det ville være umulig innenfor normale økonomiske rammer å utbedre rusten under bilen på en kvalitetsmessig god måte. Det var videre på det rene at rustskadene var større enn det som kunne forventes av en bil av denne alder.

Kjøperettslig mangel

Ved kjøp av en bruktbil av denne alderen, kjørelengde og pris, er det slik at kjøper må forvente utgifter til vedlikehold og reparasjoner. Derimot har kjøperen ikke grunn til å forvente rustskader av en slik alvorlig karakter som i foreliggende tilfelle.

Som følge av den korte tiden fra kjøpet til de omfattende rustskadene ble påvist, er det sannsynliggjort at rustskadene forelå på kjøpstidspunktet. Bilen hadde følgelig en kjøpsrettslig mangel.

Det følger av forbrukerkjøpsloven § 16 første ledd bokstav a, jf. § 15 annet ledd bokstav b at dersom annet ikke følger av avtalen, foreligger mangel dersom tingen ikke svarer til det som forbrukeren har grunn til å forvente når det gjelder holdbarhet og andre egenskaper.

Hvorvidt tingen er mangelfull skal vurderes ut fra forholdene ved leveringen, jf. forbrukerkjøpsloven § 14 første ledd.

Kunne kjøpet av bruktbilen heves?

Det følger av forbrukerkjøpsloven § 32 at et kjøp kan heves dersom mangelen ikke er uvesentlig. I dette tilfellet ville det ikke være økonomisk lønnsomt å utbedre rustskadene under bilen, og rustskadene var større enn det som kunne forventes på en bil av denne alder. En slik mangel kan ikke anses uvesentlig, og hevingsvilkåret var dermed oppfylt.

Kjøper mottok dermed 70 000,- i hevingsoppgjør.

Fri rettshjelp via innboforsikringen

Dersom du har innboforsikring vil den dekke advokatutgifter opp til 100 000,-.
Den gjelder som hovedregel i alle typer saker, men det er likevel noen viktige unntak. Osloadvokatene kan reglene og unntakene, og vil bistå deg gjennom hele prosessen.

Denne ordningen kommer i tillegg til de vanlige reglene for fri rettshjelp.

Osloadvokatene ordner alt med ditt forsikringsselskap, og sender deg kun regning på egenandelen. Osloadvokatene vil alltid undersøke om du har rett på fri rettshjelp eller rettshjelp via din forsikring.

Har du spørsmål angående heving av kjøp, kontakt Osloadvokatene!

Har du spørsmål om oljelekkasje, feil og mangler ved brukbilkjøp? 

Kontakt Osloadvokatene 

Relaterte saker:

Kjøpt brukt bil med motorproblemer?
Oppdaget oljelekkasje på bil