Oppdaget oljelekkasje og mangler på bruktbil - fikk prisavslag


I en sak som nylig var oppe for forbrukertvistutvalget krevde kjøperen av en bruktbil først og fremst heving, og dersom dette ikke førte frem krevde han prisavslag.

Bilen hadde hatt oljelekkasje og hengerfeste medfulgte ikke, på tross av at dette var blitt forespeilet i salgsannonsen. Kjøpesummen var 90 000,- og bilen hadde gått 237 000 km da avtale om kjøp ble inngått.

Ettersom kjøpet var inngått mellom to private parter var det kjøpsloven som utgjorde bakgrunnsretten.

Var oljelekkasje en vesentlig mangel?

Det følger av kjøpsloven at krav om heving er betinget av det foreligger en «mangel» og at denne er «vesentlig». Første spørsmål for forbrukertvistutvalget var dermed om det forelå en «mangel».
I kjøpsavtalen var det inntatt en klausul om at bilen var solgt «som den er». Utgangspunktet er at selger fraskriver seg ethvert ansvar ved å selge tingen «som den er», slik at kjøperen ikke kan gjøre gjeldende krav mot selgeren. Det følger imidlertid av kjøpsloven § 19 at det i visse tilfeller likevel foreligger en mangel. Dette er for det første tilfellet dersom selger tilbakeholder opplysninger som det var uredelig av han å ikke opplyse om.

Selger visste om oljelekkasje

I denne saken mente Forbrukertvistutvalget at selgeren visste om oljelekkasje på bilen, da det tidligere salgsleddet hadde opplyst om dette ved det forrige salget. Det ble videre ansett for å være uredelig av selgeren å tilbakeholde denne informasjonen. Det forelå derfor en mangel ved bilen.

Heving

For at et bilkjøp skal kunne heves må det i tillegg være «vesentlig». Hvorvidt en mangel er «vesentlig» beror på en helhetsvurdering. I denne helhetsvurderingen vil det blant annet være relevant om for eksempel et prisavslag vil kunne være en naturlig reaksjon på kontraktsbrudd isteden for heving.

I denne saken ble prisavslag ansett for å være en slik naturlig reaksjon på kontraktsbruddet. Mangelen ble dermed ikke ansett for å være «vesentlig», og hevingskravet ble ikke tatt til følge.

Prisavslag

Det eneste vilkåret for krav på prisavslag er at det foreligger en mangel. Kjøperen hadde dermed krav på prisavslag.

Et prisavslag etter kjøpsloven skal utmåles forholdsmessig. Dette betyr at prisavslagets størrelse fastsettes ut i fra forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. I denne saken ble prisavslaget fastsatt til å være 12 000 kroner.

Denne avgjørelsen fra forbrukertvistutvalget viser at et krav om prisavslag lettere fører frem enn krav om heving. Dette er naturlig ettersom et hevingskrav vil ramme selgeren hardere.

Fri rettshjelp via innboforsikringen

Dersom du har innboforsikring vil den dekke advokatutgifter opp til 100 000,-. Den gjelder som hovedregel i alle typer saker, men det er likevel noen viktige unntak. Våre advokater kan reglene og unntakene, og vil bistå deg gjennom hele prosessen.

Denne ordningen kommer i tillegg til de vanlige reglene for fri rettshjelp.

Osloadvokatene ordner alt med ditt forsikringsselskap, og sender deg bare regning på egenandelen. Våre advokater vil alltid undersøke om du har rett på fri rettshjelp eller rettshjelp via din forsikring.

Har du spørsmål om oljelekkasje, feil og mangler ved brukbilkjøp? 

Kontakt Osloadvokatene 

Relaterte saker:

Kjøpt bruktbil med motorproblemer?
Rust på bruktbil ga rett til heving