Hevet kjøpet av 26 år gammel motorsykkel


Selgers beskrivelse i salgsannonsen er av vesentlig betydning for hva kjøper kan forvente om salgstingen. Dersom tingen ikke svarer til kjøpers berettigete forventninger foreligger det en kjøpsrettslig mangel.

«Så god som ny»

En privatperson kjøpte i 2016 en motorsykkel type Harley-Davidson Bobber 1990-modell. Kjøpesummen var kr 144.000 og kilometerstanden var 22.000. Motorsykkelen ble solgt «som den er» og ble prøvekjørt og besiktiget av kjøperen før kjøpet. Av salgsannonsen fremgikk det at det var tale om en så god som ny motorsykkel. Selgeren var motorsykkelmekaniker og hadde selv utført arbeid på sykkelen. Han hadde forsikret kjøperen om at han var svært kompetent innen bygging og tilpassing av motorsykler.

Oppdaget flere feil

Kort tid etter overtakelsen opplevde kjøperen flere problemer med motorsykkelen. Lakken begynte å sprekke opp ved fotbremsen, batteriet tok ikke til seg lading, bolter og bremselyset løsnet, og en bremseskive viste seg å være uoriginal og skjev. Sykkelen svettet i tillegg ganske mye olje. Kjøperen tok sykkelen til service hos et motorsykkelsenter hvor diverse deler ble skiftet og reparert. Partene ble enige om at selger skulle betale for reparasjonen.

Dårlig arbeid

Kort tid etterpå oppstod det imidlertid ytterligere problemer med sykkelen. Det ble av verkstedet konstatert at problemene skyltes at det var brukt feil deler ved tidligere arbeid på sykkelen. Arbeidet på sykkelen var etter deres mening absolutt ikke utført i samsvar med vanlig praksis for slike sykler. Kjøperen krevde på denne bakgrunn heving av kjøpet. Selger motsatte seg dette og tvisten gikk til forbrukertvistutvalget.

Osloadvokatene – Feil antall hestekrefter ga rett til heving av bilen

Dersom bilselger har gitt uriktige opplysninger om bilens hestekrefter vil dette utgjøre en kjøpsrettslig mangel som kan gi rett til heving.

osloadvokatene.no/kontrakt/bil/feil-antall-hestekrefter-ga-rett-til-heving-av-bilen/

Kjøpsloven

Siden saken gjaldt kjøp mellom private parter reguleres den av kjøpsloven. Etter kjøpsloven § 19 kan kjøper ha et mangelskrav selv om tingen er solgt «som den er». Det foreligger en mangel dersom selgeren enten har gitt uriktige opplysninger om tingen som har hatt innvirkning på kjøpet, unnlatt å opplyse om vesentlige forhold ved tingen som har hatt innvirkning på kjøpet, eller hvis tingen er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med etter kjøpesummen og forholdene ellers. Hvorvidt tingen er mangelfull skal vurderes ut i fra forholdene ved leveringen.

Kjøpers forventninger

Utvalget uttalte at kjøperen på bakgrunn av beskrivelsen i salgsannonsen og selgers opplysninger om sin egen motorsykkeltekniske kompetanse, hadde grunn til å forvente en motorsykkel uten umiddelbare behov for utbedring. Dette til tross for sykkelens betydelige alder. Utvalget fant det videre klart at feilene var tilstedet allerede ved overtakelsen. Selv om forholdene var ukjente også for selgeren, medfører de at motorsykkelen var i vesentlig dårligere stand enn hva kjøperen hadde grunn til å forvente og det forelå således en mangel.

Selgers risiko

For at kjøper kan heve kjøpet kreves det at mangelen er vesentlig. Det var ikke konstatert eksakt hvor omfattende feilene ved sykkelen var. For å finne ut av dette måtte motoren demonteres. Utvalget uttalte at det måtte legges vekt på at det hersket stor usikkerhet rundt hele motorens beskaffenhet på grunn av de avdekkete feilene. Denne usikkerheten var selger nærmest til å bære på grunn av hans beskrivelse av sykkelen. Utvalget mente at et prisavslag vanskelig kunne fungere som et godt alternativ til heving siden størrelsen på utbedringskostnadene ikke var klare. Utvalget fant heller ikke at heving ville påføre selgeren en urimelig byrde og de anså hevingsvilkåret som oppfylt.


Relaterte artikler