Kjøpte bobil - oppdaget at den var fuktskadet


Han kjøpte en brukt bobil 1994-modell Fiat Tabbert for 200 000,-.

Bobilen hadde gått 140 000 km på kjøpstidspunktet. Ett år etter overtakelsen av bobilen, oppdaget kjøper at den var omfattende fuktskadet. En nærmere utredning av skadene viste at en reparasjon av skadene ville koste 130 000,-. Kjøperen krevde heving av kjøpet, og erstatning for påførte utgifter i forbindelse med kjøpet.Saken gjaldt et kjøp mellom en forhandler og en forbruker, slik at forbrukerkjøpsloven regulerte forholdet.

Bobilen var «solgt som den er»

Selv om en bil er «solgt som den er» eller med lignende forbehold, vil det foreligge en mangel dersom selgeren har holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om den, eller dersom bilen er i dårligere stand enn forbrukeren med rimelighet har grunn til å forvente på bakgrunn av forbeholdet, kjøpesummens størrelse og forholdene ellers. Dette følger av forbrukerkjøpsloven § 17, som er en bestemmelse som aldri kan fravikes til skade for kjøperen.

Spørsmålet i saken var hvorvidt bobilen var i dårligere stand enn det kjøperen hadde rimelig grunn til å forvente på bakgrunn av forbeholdet, kjøpesummens størrelse og forholdene ellers.

Hadde blitt opplyst om fukt i bobilen

Kjøperen hadde før avtaleinngåelsen blitt opplyst om fukt i bobilen, og dette hadde blitt nedtegnet i kjøpekontrakten. Men selv om kjøperen ble opplyst om at bobilen var fuktskadet på kjøpstidspunktet, kunne han ikke ha rimelig grunn til å forvente fuktskader i så stort omfang som ble avdekket ved utredningen.

På grunnlag av de opplysningene som kjøperen fikk på kjøpstidspunktet, hadde han heller ikke grunn til å regne med reparasjonskostnader som nærmet seg kjøpesummen i størrelse, allerede ett år etter kjøpet.

Demontering av inventaret var nødvendig for å avdekke fuktskadene. Skadene var følgelig skjulte, og ikke mulig å oppdage ved en visuell undersøkelse på kjøpstidspunktet. Det kan ikke forventes at en kjøper foretar demonteringer i forbindelse med undersøkelse av tingen forut for et kjøp. Kjøperen hadde dermed ikke grunn til å oppdage fuktskadene på et tidligere tidspunkt. Fuktskadene utgjorde dermed en kjøpsrettslig mangel i medhold av forbrukerkjøpsloven § 17 første ledd bokstav a.

Kjøpet kan heves når mangelen ikke er uvesentlig

Det følger av forbrukerkjøpsloven § 32 at kjøpet kan heves når mangelen ikke er uvesentlig. I foreliggende sak, hvor bobilen var så omfattende fuktskadet at reparasjon ville koste 130 000,-kr,  og hvor fuktskadene hadde vært til stede lenge før kjøperen overtok bobilen, var det klart at det forelå en mangel som ikke var uvesentlig. Hevingsvilkåret var dermed oppfylt.

Selgeren måtte dermed betale kjøper 200 000,-, i tillegg til erstatning for utgiftene til takstrapport på 1 300,-

Fri rettshjelp via innboforsikringen

Dersom du har innboforsikring vil den dekke advokatutgifter opp til 100 000,-. Den gjelder som hovedregel i alle typer saker, men det er likevel noen viktige unntak. Våre advokater kan reglene og unntakene, og vil bistå deg gjennom hele prosessen.

Denne ordningen kommer i tillegg til de vanlige reglene for fri rettshjelp.

Osloadvokatene ordner alt med ditt forsikringsselskap, og sender deg bare regning på egenandelen. Våre advokater vil alltid undersøke om du har rett på fri rettshjelp eller rettshjelp via din forsikring.

Har du kjøpt fuktskadet bobil?

Relaterte saker: 

Nykjøpt elbil hadde ikke den rekkevidde som var opplyst
Heving av bilkjøp