Når kan du få prisavslag på en vare eller tjeneste du har kjøpt?


Det er inngått avtale om kjøp av bil med soltak. Når bilen leveres mangler imidlertid soltaket. Det vil ta tid å få en ny bil med soltak, og du ønsker ikke å vente.

Kan du få prisavslag for mangelen, og i så fall, hvor stort prisavslag har du krav på? Prisavslag kan kreves når det foreligger en mangel. Det kan derimot ikke kreves ved forsinket levering. Ved forsinket levering kan du ha krav på erstatning.

Vilkår

For å kunne kreve prisavslag må det foreligge en verdireduserende mangel. Utgangspunktet er at det er den økonomiske verdien som må være redusert. I forbrukerkjøpsloven er det imidlertid angitt at prisavslag også kan kreves hvor mangelen reduserer bruksverdien, men det kreves i slike tilfeller «særlige grunner».

For å ha krav på prisavslag kan du ikke avslå selgers tilbud om retting eller omlevering dersom du har en plikt til å motta dette. Hvorvidt du har en plikt til å motta selgers tilbud og retting eller omlevering er blant annet regulert i kjøpsloven § 36 og forbrukerkjøpsloven § 30.

Størrelsen

Et prisavslag skal beregnes forholdsmessig. Vederlaget skal reduseres tilsvarende forholdet mellom ytelsens verdi med og uten mangelen. Dette betyr at prisavslaget skal bestå i forholdet mellom bilens verdi med og uten soltak.
Når bilen har en markedsmessig verdi på 350 000,- med soltak, og 330 000,- uten soltak, skal dermed prisavslaget være på 20 000,-.

Hvis den markedsmessige prisen på gjenstanden ikke er angitt må det foretas en mer skjønnsmessig vurdering når størrelsen på prisavslaget skal fastsettes.

Forholdet mellom prisavslag og erstatning

Ved fremsettelse av krav om prisavslag kan du også kreve erstatning. Bakgrunnen for dette er at prisavslag og erstatning skal dekke ulike aspekter ved gjenopprettelsen av balansen i kontraktsforholdet. Mens prisavslaget justerer prisen slik at vederlaget tilsvarer den mangelfulle gjenstanden, skal erstatningen kompensere for det tap kjøper lider som følge av mangelen.

Selv om du både kan fremsette krav om prisavslag og erstatning er det ikke alltid slik at du kan få begge deler. Dette fordi du ikke har krav på å få dekket samme tap to ganger. I slike tilfeller kan det være lurt å foreta en vurdering av hva som er mest lønnsomt.

Eksempelet med bilen uten soltak kan belyse dette. Kravet om prisavslag gir deg rett på 20 000,-. Et krav om erstatning skal dekke det vil koste å utbedre mangelen. Dersom dette koster 10 000,-, kan det således lønne seg å kreve prisavslaget fremfor erstatning.

Fri rettshjelp via innboforsikringen

Dersom du har innboforsikring vil den dekke advokatutgifter opp til 100 000,-. Den gjelder som hovedregel i alle typer saker, men det er likevel noen viktige unntak. Våre advokater kan reglene og unntakene, og vil bistå deg gjennom hele prosessen.

Denne ordningen kommer i tillegg til de vanlige reglene for fri rettshjelp.

Osloadvokatene ordner alt med ditt forsikringsselskap, og sender deg bare regning på egenandelen. Osloadvokatene vil alltid undersøke om du har rett på fri rettshjelp eller rettshjelp via din forsikring.

Har du kjøpt en vare eller tjeneste du vil reklamere på?

Kontakt Osloadvokatene ved advokat Svein Wennevik
wennevik@advokat.no eller telefon +47 924 11 010

Relaterte saker: 

Heving av bilkjøpet på grunn av feil og mangler
Oppdaget mangler på bolig etter tre år