Motpart krevde heving - fikk ikke medhold


Kjøp og salg foregår utallige ganger hver dag, både med stor og liten kjøpesum. Kanskje du har solgt en vare, men har fått beskjed om at kjøper mener det foreligger en mangel ved produktet du har levert? Krever kjøper prisavslag, retting, heving eller kanskje erstatning? Ta kontakt med Osloadvokatene, så hjelper vi deg!

En mann tok kontakt med Osloadvokatene ved advokat Mariann Næss i forbindelse med salg av et selskap mannen hadde gjennomført. Kjøper hevdet at selskapet led av flere mangler, og krevde derfor kjøpet hevet. Saken kom først opp i forliksrådet, uten at det førte til en løsning. Saken ble da brakt inn for tingretten. Partene var enig i at ingen av dem var å anse som forbruker. Derfor var det kjøpslovens regler som kom til anvendelse.

Mange mangelskrav

Kjøperen mente at det forelå mange omstendigheter som utgjorde mangler. Han anførte at det var gitt feilaktige og mangelfulle opplysninger forut for kjøpet. Kjøper hevdet at opplysningene som var gitt bl.a. om selskapets overskudd var feilaktige. Også opplysninger gitt om kundegrunnlaget mente kjøper var feilaktige. Videre ble det anført at det var gitt feilaktige opplysninger om endringer i leieavtalen for lokalet selskapet benyttet.

Vilkår for å kunne heve

For å kunne heve et kjøp er det for det første et vilkår at det foreligger en eller flere mangler, det vil altså si feil med salgsgjenstanden. Det er imidlertid ikke nok å konstatere en mangel. For å kunne heve kjøpet må denne mangelen være vesentlig. Ikke alle mangler er følgelig grunn nok til å kunne heve kontrakten. Ved vurderingen av om vesentlighetskravet er oppfylt, må man se på mangelens betydning for kjøpet i sin helhet. Mangler som er av mindre betydning, eller som er lette å reparere vil ikke anses som vesentlig. Ved mindre vesentlige mangler kan det være aktuelt å heller kreve retting eller prisavslag.

Hva er heving av kjøp og når kan jeg gjøre det? Osloadvokatene hjelper deg!

Hva er heving av kjøp og når kan jeg gjøre det? Osloadvokatene hjelper deg!

Heving etter at et kjøp har blitt gjennomført innebærer at kjøper tilbakefører gjenstanden og selger tilbakefører pengene til kjøperen.

osloadvokatene.no/kontrakt/bat/heving-kjop/

Bare ett mangelskrav førte frem

Tingretten avviste alle mangelskravene med unntak av ett. Det gjaldt oppgitt omsetning i salgsprospektet. Ved en feiltakelse hadde selger opplyst omsetningstallet inkludert mva, mens det egentlig skulle vært opplyst uten mva. Dette fant tingretten ga grunnlag for å konstatere en mangel ved kjøpet av selskapet.

Mangelen var ikke vesentlig

For å avgjøre om mangelen ga grunnlag for heving av kjøpet måtte tingretten ta stilling til om den var vesentlig. Retten fant det ikke sannsynliggjort at mangelen hadde hatt betydning for kjøper. Her ble det lagt vekt på at kjøper hadde kommet med et bud etter svært kort tid. Kjøper hadde lagt inn budet uten å være på befaring ved selskapets lokaler. Kjøpesummen som ble akseptert var også 250 000 kroner under prisantydningen. Sett i lys av disse forhold anså ikke retten at mangelen var vesentlig.

Selger fikk medhold etter hjelp fra Osloadvokatene

Siden den påviste mangelen ikke var vesentlig ble kravet om å heve kjøpet av selskapet ikke tatt til følge. Med advokat Næss hjelp fikk selger beholde hele kjøpesummen.

Motparten måtte betale sakskostnadene

Som taper av saken ble motparten dømt til å betale alle sakskostnadene Osloadvokatenes klient hadde hatt i forbindelse med saken.


Relaterte artikler