Du kan holde tilbake penger ved kontraktsbrudd


Dersom du har inngått en kjøpsavtale som selgeren ikke oppfyller, kan du holde tilbake penger frem til selgeren oppfyller sine plikter.

Det må foreligge et kontraktsbrudd

Du kan holde tilbake penger ved kontraktsbrudd.
Misligholdsbeføyelser er tiltak som kjøper kan iverksette når kontrakten misligholdes.

Forbrukeren har rett til å holde tilbake betalingen for å dekke krav som følge av selgerens mislighold. Kjøperen kan holde tilbake hele eller deler av sin ytelse frem til selgeren oppfyller sine plikter. Dette innebærer at forbrukeren kan unnlate å levere som avtalt, uten selv å være i mislighold. Tilbakeholdsretten medfører i praksis en suspensjon av kjøperens ytelsesplikt, frem til selgeren oppfyller sine plikter.

Tilbakeholdsrett både ved forsinkelse og mangler

Tilbakeholdsretten kan være aktuelt både for mangler og forsinkelser. Det er imidlertid mer praktisk å gjøre tilbakeholdsretten gjeldende ved forsinkelse, fordi man sjelden oppdager mangelen før etter at handelen er gjennomført.

Tilbakeholdsretten vil pålegge selgeren et oppfyllelsespress ved at selgeren ikke vil motta betaling for ytelsen før den er levert, eller før den er levert i kontraktsmessig stand. Tilbakeholdsretten fungerer også som en forsikring for kjøperen, ved at den gir forbrukeren sikkerhet (i egen ytelse) hvis selgeren ikke oppfyller.

Tilbakeholdsretten bygger på prinsippet ytelse mot ytelse. Dette innebærer kort sagt at ens egen ytelsesplikt er betinget av at motparten også yter. Tilbakeholdsretten er også nedfelt i de fleste kontraktslovene, blant annet forbrukerkjøpsloven § 20 som lyder:

Forbrukeren kan holde tilbake betalingen for å dekke krav som følge av selgerens forsinkelse, men ikke åpenbart mer enn det som vil gi betryggende sikkerhet for kravet.

Vilkår for at tilbakeholdsretten kommer til anvendelse

Dersom vilkårene for å utøve tilbakeholdsretten ikke er oppfylt, vil den som holder tilbake sin ytelse, selv være i mislighold. Det er derfor viktig å foreta en grundig vurdering av om vilkårene er oppfylt i det enkelte tilfellet.

Tilbakeholdsretten forutsetter først og fremst at kjøperen har noe å holde tilbake. Dersom kjøperen allerede har betalt kjøpesummen, vil han ikke ha noe å holde tilbake. Tilbakeholdsretten har da gått tapt.

Sammenheng mellom det som holdes tilbake og ytelse

Det må være en nær sammenheng mellom det som holdes tilbake, og selgerens misligholdte ytelse. Ytelsene må stamme fra samme kontraktsforhold. Forbrukeren kan for eksempel ikke holde tilbake betalingen for en iphone 5 fordi det var en mangel ved Geneva-høyttaleren forrige måned.

Kravet til forholdsmessighet

Den tilbakeholdte ytelsen og selgerens misligholdte ytelse må stå i forhold til hverandre. Dette innebærer at i hvilken grad man kan utøve tilbakeholdsretten, avhenger av selgerens mislighold. Dersom selgerens ytelse er uteblitt, kan kjøper holde tilbake hele sin ytelse. Er bare en del av ytelsen mangelfull eller forsinket, kan kjøper bare holde tilbake så mye av sin egen ytelse som er nødvendig for å sikre sitt krav, jf. kjøpsloven § 42.

Opphør av tilbakeholdsretten

Tilbakeholdsretten innebærer som nevnt at ytelsesplikten til kjøperen suspenderes for den perioden det foreligger mislighold fra selgerens side. Dette betyr at kjøpers ytelsesplikt utsettes, den opphører ikke. Dersom selgerens mislighold opphører, han får levert kontraktsmessig vare, vil det ikke lenger foreligge grunnlag for tilbakehold. Kjøperen må dermed oppfylle sin ytelsesplikt, hvis ikke kommer han selv i mislighold.

Les mer om misligholdsbegrepet og rettslige følger

Fri rettshjelp via innboforsikringen

Dersom du har innboforsikring, vil den dekke advokatutgifter opp til 100 000,-. Den gjelder som hovedregel i alle typer saker, men det er likevel noen viktige unntak. Osloadvokatene kan reglene og unntakene, og vil bistå deg gjennom hele prosessen.

Denne ordningen kommer i tillegg til de vanlige reglene for fri rettshjelp.
Les mer om fri rettshjelp

Osloadvokatene ordner alt med ditt forsikringsselskap, og sender deg kun regning på egenandelen. Osloadvokatene vil alltid undersøke om du har rett på fri rettshjelp eller rettshjelp via din forsikring.

Det er alltid hyggelig å bli kontaktet.

Relevante saker:

Mangelfull parkettlegging

Erstatning for dårlig malerarbeid