Ugyldig avskjed førte til både erstatning og oppreisning


En avskjed er at man som ansatt blir sagt opp med umiddelbar virkning. Arbeidstakere er vernet mot usaklig avskjed gjennom arbeidsmiljøloven.

Mannen var ansatt som lagerarbeider i selskapet. Han hadde vært engasjert i selskapet i varierende grad over en periode på fem år før han ble avskjediget fra selskapet.

Selskapet begrunnet avskjeden i tre forhold. I følge selskapet hadde mannen åpnet en pakke og fjernet 2 kg drops derfra, han hadde udokumentert fravær og mannen hadde sendt keramiske fliser på firmaets bekostning uten at det forelå en ordre. Selskapet anså sendingen av flisene som tyveri fra selskapet.

Mente avskjedigelsen var ugyldig

Mannen reiste søksmål mot sin arbeidsgiver med krav om at avskjeden skulle kjennes ugyldig og krevde oppreisning og erstatning for tapt inntekt.

Vern mot usaklige avskjedigelser

Vilkårene for avskjed er at arbeidstakeren må ha gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen, jf arbeidsmiljøloven § 15-14.

Terskelen for å avskjedige ansatte er høy. Det er et sterkt inngrep i den ansattes livsgrunnlag. Det må derfor alvorlige forhold til for å avskjedige arbeidstakere.

Retten måtte ta stilling til om selskapets begrunnelser for avskjed, hver for seg eller samlet, førte til at selskapet gyldig kunne avskjedige mannen.

Osloadvokatene – Buss-sjåføren var urettmessig avskjediget

Osloadvokatene – Buss-sjåføren var urettmessig avskjediget

Ikke grunnlag for oppsigelse eller avskjed av buss-sjåføren som, over en kort strekning og i en bestemt situasjon, hadde snakket i telefonen.

osloadvokatene.no/kontrakt/arbeidsrett/buss-sjafor-oppsigelse-advokat/

Udokumentert fravær

Selskapets viste til ulike bankbesøk mannen hadde foretatt i arbeidstiden og et sykefravær hvor selskapet ikke fikk beskjed om fraværet før det var gått tre dager.

Retten viste til at det forelå en aksept fra selskapets side om at bankbesk i arbeidstiden var tillatt. Det var fra selskapets side heller ikke bevist at mannen hadde forlatt arbeidsplassen uten nødvendig tillatelse fra arbeidsgiver.

For sykefraværet fant retten at mannen ikke var blitt kjent med at selskapet hadde fått nytt nummer. Mannen kunne heller ikke bebreides for å forsøkt å varsle på andre måter da han var sengeliggende og dette ville vært svært krevende.

2 kg drops

Mannen fortalte at han hadde åpnet en forsendelse og tatt ut drops. Mannen fortalte også at dette var vanlig praksis blant de lageransatte og at dropsene ble satt ut til kunder og ansatt i lagerlokalet.

Retten var enig med selskapet om det kun var enkelte personer som hadde slik tillatelse til å åpne pakker og sette ut drops. Men fant at forholdet måtte anses som bagatellmessig sett mot de strenge vilkårene for avskjed.

Flisprøver

Retten pekte på at det mest alvorlige forholdet var at mannen hadde sendt ut fliseprøver i strid med selskapets kontrollrutiner. Selv om bedriften etter rettens syn gikk litt vel langt når det ble karakterisert som tyveri.

Retten fant det bevist at mannen var kjent med de gjeldene rutinene og at han hadde brutt disse. Forholdet kunne derimot ikke alene gi grunnlag for avskjed da det syntes å være en akseptert fremgangsmåte for samtlige lageransette å sende vareprøver på denne måten.

Ugyldig avskjed og erstatning

Retten konkluderte med at forholdene samlet ikke ga grunnlag for avskjedigelse. Etter rettens syn var forholdene, bortsett fra fliseprøvene, relativt bagatellmessige.

Mannen ble tilkjent erstatning for tapt inntekt og oppreisning.

Har du en lignende sak?

Ta kontakt med Osloadvokatene. Det kan være avgjørende med en dyktig advokat for å ivareta dine interesser. Vi har flere advokater med lang erfaring og høy kompetanse innen arbeidsrett.

Hos oss påløper det ingen kostander før vi er enige om et oppdrag og vi undersøker alltid om du har krav på dine kostander dekket.

Ta kontakt i dag for en uforpliktende evaluering av din sak.


Relaterte artikler