Trainee fikk oppreisning og erstatning etter rettstridig oppsigelse


Som trainee er du beskyttet mot usaklige oppsigelser. I en sak fra 2020 fikk kvinnen som var ansatt som trainee erstatning for tapt inntekt og oppreisning etter en rettstridig oppsigelse.

Kvinnen fikk jobb som trainee hos en eiendomsmegler på våren. Traineestillingen innebar opplæring og arbeid hos eiendomsmegleren frem til kvinnen var ferdig utdannet. Etter fullført studie kunne kvinnen få fast stilling hos eiendomsmegleren som megler dersom hun ble vurdert som at hun hadde de riktige holdningene, egenskapene og innsatsviljen.

Allerede etter 3,5 måned fikk kvinnen en telefon hvor hun ble sagt opp fra stillingen som trainee. Kvinnen mente oppsigelsen var ugyldig og reiste sak mot arbeidsgiveren med krav om erstatning for tapt inntekt og oppreisning. Saken gikk for tingretten i 2020.

Osloadvokatene – Hvilke regler gjelder for oppsigelse under sykemelding?

Osloadvokatene – Hvilke regler gjelder for oppsigelse under sykemelding?

Loven oppstiller et eget oppsigelsvern for arbeidstakere som er sykemeldt. Det første året kan ikke arbeidstaker sies opp på grunn av sykdom.

osloadvokatene.no/kontrakt/arbeidsrett/hvilke-regler-gjelder-for-oppsigelse-under-sykemelding/

Uryddig prosess

Partene var enige om at oppsigelsen ikke fulgte formkravene i arbeidsmiljøloven § 15-4. Oppsigelsen var fremsatt muntlig over telefonen og det var uklart om det var gitt en begrunnelse for oppsigelsen. Det var heller ikke foretatt et drøftingsmøte i forkant av oppsigelsen.

Begrunnelsen var fra daglig leder hos eiendomsmegleren at kvinnen ikke hadde «meglergenet». Daglig leder mente at det ikke var en oppsigelse, men et varsel om at hun ikke ville få fast stilling etter fullført traineeopphold og studie. Dette hadde daglig leder bestemt seg for etter 3,5 måneder i stillingen.

Retten konkluderte etter dette med at oppsigelsen var ugyldig. Spørsmålet var om kvinnen hadde krav på erstatning.

Krav på oppreisning som trainee

Utgangspunktet er at det det kan utmåles erstatning som retten finner rimelig med hensyn til det økonomiske tapet, arbeidsgivers og arbeidstakers forhold og omstendigheter for øvrig, jf arbeidsmiljøloven § 15-12 andre ledd, jf § 15-5. I dette ligger det at retten kan komme frem til at det ikke skal betales erstatning også.

Retten kom til at kvinnen skulle ha 20 000 kroner i oppreisning. Retten la vekt på at fremgangsmåten fra daglig leder hos eiendomsmegleren vært kritikkverdig. Daglig leder var erfaren og hadde mange år som daglig leder bak seg, mens kvinnen var ung og ny i sin stilling. Videre hadde oppsigelsen kommet ut av det blå for kvinnen.

Kvinnen ble også tilkjent erstatning for tapt arbeidsinntekt i perioden.

Osloadvokatene – Buss-sjåføren var urettmessig avskjediget

Osloadvokatene – Buss-sjåføren var urettmessig avskjediget

Ikke grunnlag for oppsigelse eller avskjed av buss-sjåføren som, over en kort strekning og i en bestemt situasjon, hadde snakket i telefonen.

osloadvokatene.no/kontrakt/arbeidsrett/buss-sjafor-oppsigelse-advokat/

Er du rettstridig oppsagt?

Da kan det være avgjørende med en dyktig advokat.

Hos Osloadvokatene har vi flere advokater med lang erfaring og høy kompetanse innen arbeidsrett. Vi undersøker alltid om våre klinter har krav på sine advokatkostnader dekket og det påløper ingen kostnader før vi er enige om et oppdrag.

Ta kontakt i dag for en uforpliktende evaluering av din sak.


Relaterte artikler