Skifte av BPA-leverandør var virksomhetsoverdragelse


Nylig avgjorde Høyesterett en sak som omhandlet såkalt virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljøloven kapittel 16. Saken gjaldt en person som var ansatt som brukerstyrt personlig assistent (BPA). Assistenten var ansatt i et firma som hadde fått oppdraget med å besørge BPA for en person som hadde nedsatt funksjonsevne.

Byttet leverandør

Det oppstod etter hvert uoverensstemmelser mellom brukeren og assistenten. Dette førte til at brukeren valgte å bytte leverandør av BPA-tjenester. Kommunen, som har ansvaret for BPA-tjenester, sa da opp avtalen med firmaet assistenten var ansatt i. Ny avtale ble inngått med et annet firma som overtok ansvaret for tjenesteytelsen.

Tre av fire assistenter fikk fortsette

Det opprinnelige firmaet hadde fire fast ansatte som arbeidet med BPA-tjenestene til denne personen. Av disse fikk de tre andre tilbud om å fortsette som assistenter i det nye firmaet. Saksøkeren i denne saken fikk imidlertid beskjed om at han var sagt opp som følge av at firmaet han jobbet i ikke lenger hadde ansvaret for pasienten.

Mente det var en virksomhetsoverdragelse

Mannen mente at leverandørbyttet innebar en virksomhetsoverdragelse og krevde derfor at hans arbeidsforhold ble overført til det nye selskapet. Dette var ikke det nye selskapet enig i, og motsatte seg at mannen hadde et arbeidsforhold hos dem. Mannen tok derfor ut stevning for tingretten som avgjorde at det ikke forelå en virksomhetsoverdragelse. Mannen ga seg ikke og anket til lagmannsretten. Her ble konklusjonen at det forelå en virksomhetsoverdragelse og mannen hadde da krav på å fortsette i arbeidsforholdet. Firmaet anket dette til Høyesterett for endelig avgjørelse.

Hva er virksomhetsoverdragelse?

Hva virksomhetsoverdragelse er fremkommer av arbeidsmiljøloven § 16-1 første ledd som lyder slik:

Dette kapittel kommer til anvendelse ved overdragelse av en virksomhet eller del av virksomhet til en annen arbeidsgiver. Med overdragelse menes overføring av en selvstendig enhet som beholder sin identitet etter overføringen.

Det er altså hvor en hel eller en del av en virksomhet overdras til en ny arbeidsgiver. Et typisk eksempel er her en butikk som får nye eiere. Butikken fortsetter som før, men arbeidsgiveren er en annen. I slike tilfeller har de ansatte krav på å fortsette arbeidsforholdet hos den nye arbeidsgiveren.

Vilkår for virksomhetsoverdragelse

For at reglene om virksomhetsoverdragelse skal komme til anvendelse må tre vilkår være oppfylt.

  1. For det første må det være en selvstendig økonomisk enhet.
  2. For det andre må virksomheten være overført til ny eier på grunnlag av kontakt eller sammenslåing. Dette kalles overdragelsesvilkåret.
  3. For det tredje må den videreførte enheten i det vesentlige beholde sin identitet etter overdragelsen.

Rettigheter ved virksomhetsoverdragelse – Osloadvokatene hjelper deg

Rettigheter ved virksomhetsoverdragelse – Osloadvokatene hjelper deg

Når hele eller deler av en virksomhet skal overføres og videreføres hos en annen arbeidsgiver foreligger det en virksomhetsoverdragelse.

osloadvokatene.no/kontrakt/arbeidsrett/virksomhetsoverdragelse/

EU-regel

Reglene om virksomhetsoverdragelse er en gjennomføring av et EU-direktiv. Derfor må de norske reglene anvendes i samsvar med dette direktivet. Hvordan bestemmelsene er blitt tolket av EU-domstolen og EFTA-domstolen vil derfor være relevant for hvordan de norske bestemmelsene skal forstås.

Enhetsvilkåret

Spørsmålet i denne saken var om BPA-tjenesten for den enkelte bruker var en selvstendig økonomisk enhet i firmaet. Høyesterett slo fast at det ikke var noe krav om at den overdratte delen var av en viss størrelse. Følgelig kan også svært små enheter være omfattet. Høyesterett mente at brukerstyringen var av stor betydning. Selv om selskapet hadde det formelle arbeidsgiveransvaret var det brukeren selv som hadde den praktiske arbeidsledelsen. Selskapet kunne ikke kreve at mannen skulle utføre annet arbeid enn for denne brukeren. Samlet sett mente Høyesterett at oppdraget for denne brukeren var tilstrekkelig adskilt fra resten av selskapet, slik at vilkåret om å være en selvstendig økonomisk enhet var oppfylt.

Overdragelsesvilkåret

I denne saken var det ikke tvilsomt at overdragelsesvilkåret var oppfylt. Avtalen om BPA ble sagt opp for det ene firmaet og videreført av et nytt. Høyesterett har i tidligere avgjort at det ikke er noe vilkår at det foreligger noe direkte kontraktsforhold mellom de to selskapene. Det er tilstrekkelig at overføringen har tilknytning til et kontraktsforhold. Det var derfor klart at overføringen oppfylte vilkåret for overdragelse.

Identitetsvilkåret

Etter EU-praksis skal identitetsvilkåret avgjøres etter en helhetsvurdering, men de ulike momentene kan ha forskjellig vekt ut fra hvilken form for virksomhet som overføres. Høyesterett mente i dette tilfellet at arbeidskraften var den dominerende innsatsfaktoren i BPA-tjenesten. Her ble det lagt vekt på at størstedelen av den tidligere arbeidsstyrken var videreført i det nye selskapet. Også arbeidsoppgavene og arbeidsstedet var det samme som før. Den største forskjellen før og etter skifte av tjenesteleverandør var at den ene assistenten ikke fulgte med. Dette var ikke relevant å legge vekt på siden han egentlig skulle hatt krav på å fortsette i sin stilling. Etter dette kom Høyesterett frem til at virksomheten beholdt sin identitet etter overdragelsen.

Fikk beholde jobben og 140 000 i erstatning

Alle vilkårene for virksomhetsoverdragelse var derfor oppfylt. Høyesterett konkluderte derfor med at mannen hadde rett til å fortsette i stillingen hos det nye selskapet. Mannen fikk også tilkjent 140 000 i erstatning som følge av at han urettmessig hadde blitt fratatt muligheten til å fortsette i jobben. I tillegg ble selskapet dømt til å betale mannens sakskostnader for alle instansene.


Relaterte artikler