Seks gode råd når du blir innkalt til drøftelsesmøte


Arbeidsgiver har en plikt til å gjennomføre et drøftelsesmøte med arbeidstaker før en oppsigelse. Les mer i denne artikkelen om hva et drøftelsesmøte er og hvordan du bør gå frem dersom du har blitt innkalt til et.

Har du blitt innkalt til drøftelsesmøte av arbeidsgiver og lurer på hvorfor? Det følger av arbeidsmiljøloven § 15-1 at arbeidsgiver har en plikt til å gjennomføre et drøftelsesmøte ved oppsigelse:

Før arbeidsgiver fatter beslutning om oppsigelse, skal spørsmålet så langt det er praktisk mulig drøftes med arbeidstaker og med arbeidstakers tillitsvalgte, med mindre arbeidstaker selv ikke ønsker det. Både grunnlaget for oppsigelsen og eventuell utvelgelse mellom flere ansatte av hvem som skal sies opp, skal drøftes.

Hva innebærer plikten?

Som det fremgår av bestemmelsen skal arbeidsgiver gjennomføre et drøftelsesmøte med arbeidstaker «så langt det er praktisk mulig». Dette innebærer at det er svært få tilfeller hvor drøftelsesmøter kan unnlates. Er det mulig å gjennomføre drøftelser, skal det gjøres.

Hvordan går jeg frem etter å ha blitt innkalt til drøftelsesmøte?

  1. Kontakt advokat!

Ta kontakt med advokat så snart du har fått innkallelsen. Advokaten vil bli med deg på drøftelsesmøtet og representere deg og dine interesser. Det som skal drøftes er i hovedsak grunnlaget for oppsigelsen. Arbeidstaker gis med dette anledning til å kommentere og eventuelt imøtegå arbeidsgivers faktiske grunnlag og vurderinger. Osloadvokatene har årevis med erfaring hva gjelder arbeidsrettstvister. En erfaren advokat hos oss vil i et slikt møte kontrollere arbeidsgivers begrunnelse opp mot lovverket og påse at arbeidsgiver etterviser oppsigelsesgrunnlaget med konkrete fakta.

2. Gjør notater!

Du bør ta grundige notater av hva arbeidsgiver tar opp som forhold av betydning for vurdering av oppsigelse.  Dette bidrar til at du får imøtegått forhold du mener ikke stemmer overrens med faktum og at grunnlaget for oppsigelse blir mest mulig korrekt.  Dersom du ikke tidligere har fått advarsler eller du stort sett har fått gode tilbakemeldinger, eventuelt har konkrete merknader å vise til fra arbeidsforholdet, få gjerne arbeidsgiver til å bekrefte dette.

3. La arbeidsgiver redegjøre for oppsigelsesgrunnene!

Arbeidsgiver har bevisbyrden for å bevise at oppsigelsesgrunnlaget er reelt. La derfor arbeidsgiver redegjøre for de relevante forhold. Konsentrer deg om å i imøtegå der du mener arbeidsgiver presenterer uriktig faktum. I tillegg er det viktig å få frem andre relevante forhold av betydning for arbeidsgivers mulige oppsigelse. Dette gjelder spesielt  være sosiale og personlige forhold som arbeidsgiver plikter å vurdere forut for oppsigelsen.

4. Referat bør skrives!

Arbeidsgiver fører som regel protokoll fra drøftelsemøtet. Det er viktig at det som fremkommer i referatet stemmer overens med det som kom frem under møtet. Der du har vært uenig i fremstilling gitt av arbeidsgiver, bør også dette fremkomme i protokollen.

5. Sluttavtale – en god løsning?

I noen saker vil sluttavtale – en frivillig avslutning av arbeidsforholdet – være en god løsning. Dette bør du diskutere med din advokat. Ikke handle overilt ved å signere på en sluttavtale uten først å ha vurdert dette grundig, og helst i samråd med din advokat.  Det er mange forhold å passe på når det gjelder sluttavtale og de små detaljer vil ofte kunne ha stor betydning. Hvordan den er formulert vil også ofte kunne ha betydning for karanteneperiode på dagpenger.

6. Hva med kostnadene til advokat?

I noen oppsigelsessaker vil det være rimelig at arbeidsgiver dekker kostnadene til advokat. Dette er imidlertid ikke regulert i loven og ikke noe du ubetinget har krav på. En slik løsning vil derfor måtte følge av en avtale med arbeidsgiver.

Du kan også ha krav på fri rettshjelp dersom du blir oppsagt og du bør derfor undersøke dette så snart du blir innkalt til drøftelsesmøte. Fri rettshjelp er en ordning hvor det offentlige dekker advokatutgiftene dine. Osloadvokatene kan undersøke om du har krav på gratis advokatbistand!

Innkalt til drøftelsesmøte? Osloadvokatene hjelper deg!

Osloadvokatene vil gjerne høre fra deg. Våre dyktige advokater har lang erfaring fra arbeidsrettslige tvister og har derfor opparbeidet oss spisskompetanse på området. Vi kan bistå deg i din arbeidstvist. Du kan ha krav på fortsette i stillingen, sluttpakke eller erstatning. 


Relaterte artikler