Seks gode råd når du blir innkalt til drøftelsesmøte


Arbeidsgiver har en plikt til å gjennomføre et drøftelsesmøte med arbeidstaker før en oppsigelse. Les mer i denne artikkelen om hva et drøftelsesmøte er og hvordan du bør gå frem dersom du har blitt innkalt til et.

Har du blitt innkalt til drøftelsesmøte av arbeidsgiver og lurer på hvorfor? Det følger av arbeidsmiljøloven § 15-1 at arbeidsgiver har en plikt til å gjennomføre et drøftelsesmøte ved oppsigelse:

Før arbeidsgiver fatter beslutning om oppsigelse, skal spørsmålet så langt det er praktisk mulig drøftes med arbeidstaker og med arbeidstakers tillitsvalgte, med mindre arbeidstaker selv ikke ønsker det. Både grunnlaget for oppsigelsen og eventuell utvelgelse mellom flere ansatte av hvem som skal sies opp, skal drøftes.

Hva innebærer plikten?

Som det fremgår av bestemmelsen skal arbeidsgiver gjennomføre et drøftelsesmøte med arbeidstaker «så langt det er praktisk mulig». Dette innebærer at det er svært få tilfeller hvor drøftelsesmøter kan unnlates. Er det mulig å gjennomføre drøftelser, skal det gjøres.

Hvordan går jeg frem etter å ha blitt innkalt til drøftelsesmøte?

  1. Kontakt advokat

Ta kontakt med advokat så snart du har fått innkallelsen. Advokaten vil bli med deg på drøftelsesmøtet og representere deg som din tillitsvalgt. Det som skal drøftes er i hovedsak grunnlaget for oppsigelsen. Arbeidstaker gis med dette anledning til å kommentere og eventuelt imøtegå arbeidsgivers vurderinger.Osloadvokatene har årevis med erfaring hva gjelder arbeidsrettstvister. En erfaren advokat hos oss vil i et slikt møte kontrollere arbeidsgivers begrunnelse opp mot lovverket og påse at arbeidsgiver etterviser oppsigelsesgrunnlaget med konkrete fakta.

2. Ta opp samtalen på bånd

Du bør ta opp samtalen i drøftelsesmøtet. Dette er den eneste måten å få en eksakt gjengivelse av hva som har blitt sagt på. Dersom du ikke tidligere har fått advarsler eller du stort sett har fått gode tilbakemeldinger, eventuelt har konkrete bemerkelser å vise til fra arbeidsforholdet, få arbeidsgiver til å bekrefte dette. Du bør generelt prøve å få arbeidsgiver til å si noe positivt om dine prestasjoner, som jo vil være i din favør.

3. La arbeidsgiver snakke –  taushet er gull

Arbeidsgiver har bevisbyrden for å bevise at oppsigelsesgrunnlaget er reelt. La derfor arbeidsgiver snakke. Unngå å snakke for mye selv, så du ikke snakker deg inn i noen problemer.

4. Før referat og ikke skriv under på noe!

Arbeidsgiver fører som regel protokoll fra drøftelsesmøtet. I mange tilfeller kan imidlertid arbeidsgivere forsøke å fremstille møtet på en uriktig eller skjev måte i disse protokollene. Det er derfor lurt at du og advokaten fører eget referat fra møtet. Ikke skriv under på noe, og ihvertfall ikke på noen oppsigelse – da mister du retten på dagpenger.

5. Be om tilbud på en avtalen

Men ikke aksepter tilbudet! Et tilbud er alltid bedre, så ta det med deg og orienter arbeidsgiver om at du vil tenke på saken.

6. Fri rettshjelp

Du kan ha krav på fri rettshjelp dersom du blir oppsagt og du bør derfor undersøke dette så snart du blir innkalt til drøftelsesmøte. Fri rettshjelp er en ordning hvor det offentlige dekker advokatutgiftene dine. Osloadvokatene kan undersøke om du har krav på gratis advokatbistand!

Innkalt til drøftelsesmøte? Osloadvokatene hjelper deg!

Osloadvokatene vil gjerne høre fra deg. Våre dyktige advokater har lang erfaring fra arbeidsrettslige tvister og har derfor opparbeidet oss spisskompetanse på området. Vi kan bistå deg i din arbeidstvist. Du kan ha krav på fortsette i stillingen, sluttpakke eller erstatning. 


Relaterte artikler