Oppsigelsen ble kjent ugyldig - arbeidstaker fikk oppreisning


I en avgjørelse avsagt i Oslo tingrett kom retten frem til at en arbeidstaker var sagt opp uten saklig begrunnelse. Arbeidstakeren fikk medhold i kravet om at oppsigelsen skulle kjennes ugyldig. Arbeidsgiver ble dømt til å betale oppreisning til arbeidstakeren, samt til å betale arbeidstakeren sine sakskostnader.

Bakgrunnen for oppsigelsen

Arbeidstakeren var ansatt hos et vaktselskap. På oppsigelsestidspunktet arbeidet han som vekter på et kjøpesenter. Bakgrunnen for oppsigelsen var at han utenfor arbeidstid hadde benyttet seg av kjøpesenteret sine søppel-containere. På nattestid hadde han tatt seg inn på kjøpesenteret sin eiendom og kvittet seg med privat avfall i containere tilhørende kjøpesenteret. Hendelsen ble fanget på film av kjøpesenteret sitt overvåkingskamera. Arbeidstakeren beklaget hendelsen like etterpå, og tilbød å gjøre opp for seg.

Årsaken til at arbeidstakeren hadde benyttet seg av søppel-containerne var at han måtte kvitte seg med privat søppel og byggemateriale. Familien hans skulle komme på besøk til Norge i forbindelse med søsteren sitt bryllup. Arbeidstakeren ønsket derfor at det skulle være pent og ryddig i hjemmet. Ettersom alle søppelstasjoner var steng, mente han at den beste løsningen var å kvitte seg med avfallet i søppel-containerne tilhørende kjøpesenteret.

Brudd på interne regler

Hendelsen innebar et klart brudd på vaktselskapet sitt interne arbeidsreglement som var avtalt i arbeidskontrakten mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Av det interne arbeidsreglementet framgikk det tydelig at ansatte ikke under noen omstendigheter har anledning til å tilegne seg noe av kundens eller vaktselskapet sin eiendom i vinnings hensikt, eller til å benytte seg av kundens utstyr, lokaler etc. uten tillatelse. Reglene var tydelig formidlet til arbeidstaker.

Oppsigelse fra arbeidsgiver ble ansett å foreligge gjennom konkret atferd

Oppsigelse fra arbeidsgiver ble ansett å foreligge gjennom konkret atferd

Arbeidsgiver var ansvarlig for tre ansattes økonomiske tap som følge av oppsigelse, til tross for at oppsigelse fra arbeidsgiver uteble.

osloadvokatene.no/kontrakt/arbeidsrett/fikk-erstatning-uten-at-det-forela-oppsigelse-fra-arbeidsgiver/

Partene kom ikke til enighet

Det var ikke bestridt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker at hendelsen innebar et brudd på vaktselskapet sitt interne arbeidsreglement. Partene kom imidlertid ikke til enighet om hvilke konsekvenser regelbruddet skulle få.

Arbeidstaker hevdet at oppsigelsen var usaklig etter reglene i arbeidsmiljøloven § 15-7, da arbeidsgiver ikke hadde foretatt en helhetlig rimelighets- og forholdsmessighetsvurdering, og ei heller vurdert alternative reaksjonsformer.

Arbeidsgiver på sin side hevdet at det var tydelig formidlet til de ansatte at brudd på interne arbeidsregler kunne medføre oppsigelse. Da hendelsen var et klart brudd på arbeidsreglementet og et alvorlig tillitsbrudd, ville det ikke være tilstrekkelig kun med en advarsel.

Saken ble brakt inn for Oslo tingrett

I tråd med gjeldende rett kom retten frem til at et brudd på et internt arbeidsreglement eller instruks ikke i seg selv vil være tilstrekkelig for at det foreligger en saklig grunn for oppsigelse. Videre fremhevet retten at en hver oppsigelse må vurderes etter reglene i arbeidsmiljøloven § 15-7, og at et internt arbeidsreglement ikke kan erstatte det stillingsvern som arbeidstaker har etter arbeidsmiljølovens regler.

Etter reglene i arbeidsmiljøloven § 15-7, sett i lys av Høyesterettspraksis, skal det ved vurderingen av om en oppsigelse er saklig begrunnet foretas en bred interesse- og forholdsmessighetsvurdering, hvor begge parters interesser og behov må veies opp mot hverandre. Videre følger det av rettspraksis at terskelen for oppsigelse er høy, og at arbeidsgiver må kunne vise til gode grunner.

Retten sin vurdering

Etter en bred helhetsvurdering kom retten frem til at det å kaste personlig avfall og søppel på kundens avfallstasjon på nattestid ikke ga saklig grunn for oppsigelse etter reglene i arbeidsmiljøloven. Retten la avgjørende vekt på at hendelsen ikke var å anse som en så alvorlig tillitssvikt som vaktselskapet anførte. Episoden var en engangshendelse som umiddelbart ble erkjent og beklaget av arbeidstakeren. Videre la retten vekt på saksbehandlingen ikke hadde vært forsvarlig. Arbeidsgiver hadde ikke foretatt en grundig og helhetlig vurdering av forholdene før oppsigelse ble gitt.

Arbeidstakeren hadde ikke lidt noe økonomisk tap som følge av oppsigelsen, da han hadde stått i stilling frem til domstolsbehandlingen. Likevel ble arbeidsgiver dømt til å betale kr. 50 000 i oppreisning til arbeidstakeren som kompensasjon for den belastning en urettmessig oppsigelse innebar. Videre ble arbeidsgiver dømt til å betale full erstatning for arbeidstakeren sine sakskostnader.

Har du spørsmål om oppsigelse?

Osloadvokatene har høy kompetanse og lang erfaring med saker angående usaklig oppsigelse. Ta kontakt med oss dersom du ønsker hjelp med din sak.


Relaterte artikler