Oppsigelse i prøvetid. Hva er mine rettigheter?


I mange arbeidsforhold avtales det prøvetid mellom partene.

Vanligvis er prøvetiden satt til 6 måneder, men den kan også være kortere som 3 måneder. Dersom det ikke følger av arbeidsavtalen at det er avtalt prøvetid mellom partene er vedkommende fast ansatt fra oppstarten av.

Regler om oppsigelse i prøvetid

Du som arbeidstaker har også et stillingsvern i prøvetiden og en oppsigelse kan likefullt kjennes ugyldig og gi rett på erstatning.
Reglene om oppsigelse i prøvetiden følger av arbeidsmiljøloven § 15-6.
Oppsigelsen må da være begrunnet i følgende kriterier:

  • Manglende tilpasning til arbeidet
  • Faglig dyktighet
  • Pålitelighet

Hvorfor prøvetid

Prøvetiden skal kunne hjelpe arbeidsgiver med å avdekke disse forholdene. Det er således lettere å si opp en ansatt innenfor prøvetiden enn etter at vedkommende er fast ansatt.

Arbeidsgiver har like fullt et ansvar for å gi arbeidstaker tilstrekkelig opplæring og oppfølging slik at vedkommende kan utføre jobben sin på en tilfredsstillende måte. Hva en kan forvente av arbeidstaker vil også kunne gjenspeiles i vedkommende søknad og CV ved ansettelsen.

Det er arbeidsgiver som har bevisbyrden for at oppsigelsen av den ansatte er saklig begrunnet. Dersom arbeidstaker mottar oppsigelse innenfor prøvetiden har vedkommende ikke rett til å stå i stillingen under en eventuell konflikt mellom partene.

Osloadvokatene hjelper både arbeidstaker og arbeidsgiver i oppsigelsessaker.

Har du spørsmål om prøvetid og oppsigelse?

Kontakt Osloadvokatene
ved arbeidsrettsadvokat Anne Kathrine Fokk
epost fokk@advokat.no eller tlf. +47 92039 174

Relaterte saker:

Hvilke regler gjelder for prøvetiden i arbeidsmarkedet?
Formkrav til oppsigelse