Oppsigelse grunnet illojal opptreden


Noen arbeidsgivere opplever av og til å ha svært vanskelige ansatte. Dette er ikke i seg selv grunnlag for oppsigelse etter arbeidsmiljøloven.

Det hender at arbeidstakeren har hatt en illojal opptreden overfor arbeidsgiver og viser manglende samarbeidsevner. Da kan opptredenen totalt sett til slutt medføre at arbeidsgiver kan ha saklig grunn til oppsigelse av en ansatt. Høyesterett har vurdert spørsmålet om hva som skal til for at en arbeidstaker opptrer på en slik måte at arbeidsgiver rettmessig kan si opp arbeidstakeren.

Adjunktdommen  om illojal opptreden

I den såkalte Adjunktdommen fra 2001 var spørsmålet om en adjunkt sine manglende samarbeidsevner og illojale opptreden var av en slik karakter at arbeidsgiver rettmessig kunne si opp adjunkten.
Høyesterett uttalte innledningsvis at
«Ved vurderingen av om arbeidstakers forhold danner tilstrekkelig saklig grunn for oppsigelse, kan arbeidstakers forhold ikke vurderes isolert, men må ses i sammenheng med forhold på arbeidsgiversiden og hva virksomhetens interesser tilsier

Dette betyr at det ikke utelukkende er arbeidstakerens opptreden som er avgjørende for om det foreligger tilstrekkelig grunnlag for oppsigelse.

Grovt krenkende

I denne konkrete saken så hadde adjunkten opptrådt grovt krenkende overfor sine overordnede og sine øvrige kolleger over lengre tid. Blant annet hadde adjunkten sendt diverse brev med grove beskyldninger og sterkt nedsettende karakteristikker av ledelsen. I tillegg hadde vedkommende bygd opp motsetninger og forsøkt å skape allianser mot ledelsen på skolen. Adjunkten hadde også omtalt ledelse og kolleger på en sårende og nedsettende måte.

Ingen skriftlig advarsel

Arbeidsgiver hadde i denne saken ikke gitt arbeidstakeren noen skriftlig advarsel. Dette var ikke nødvendig i denne konkrete saken da adjunkten hadde gjort seg skyldig i massive, åpenbare og vedvarende pliktbrudd mot arbeidsgiver og kolleger. På generelt grunnlag uttalte Høyesterett likevel at en skriftlig advarsel ofte vil bidra til at arbeidstaker blir gjort oppmerksom på pliktbruddet, at pliktbruddet har funnet sted, at bedriften ser opptredenen som så problematisk at oppsigelse kan være aktuelt og at arbeidstaker ikke innretter seg til tross for at slik skriftlig advarsel er gitt.

Pliktbrudd

Høyesterett vurderte deretter arbeidsgivers opptreden i anledning adjunktens pliktbrudd. Slik Høyesterett vurderte det så hadde arbeidsgiver opptrådt på en måte som var akseptabel i lys av de grove pliktbrudd som adjunkten hadde gjort seg skyldig i. Det er imidlertid slik at arbeidsgivers opptreden kan medføre at oppsigelsen av en arbeidstaker som har gjort seg skyldig i grove pliktbrudd, likevel ikke kan anses å være saklig. Både tingretten og lagmannsretten hadde kommet til at arbeidsgiver hadde opptrådt på en uakseptabel måte i Adjunktsaken. Men Høyesterett kom altså til motsatt resultat.

Det skal mye til

Dette viser at det skal ganske mye til før arbeidstakers opptreden skal være av en slik karakter at arbeidsgiver saklig kan si opp vedkommende. Dommen viser videre at det er av betydning hvordan arbeidsgiver håndterer saken. Det vil være lettere for arbeidsgivere å få medhold i at oppsigelsen er gyldig dersom arbeidstakeren har mottatt en skriftlig advarsel.

Saklighetskravet i arbeidsmiljøloven

Det må uansett foretas en konkret helhetsvurdering i hver enkelt sak om hvorvidt saklighetskravet i arbeidsmiljøloven § 15-7 er oppfylt. Denne vurderingen kan være vanskelig å foreta for en arbeidsgiver som er farget av samarbeidsproblemene med arbeidstakeren. I slike situasjoner kan det være hensiktsmessig å rådføre seg med en advokat som kan vurdere saken med objektive øyne, og eventuelt hjelpe arbeidsgiver med å ta de riktige grepene i saken.

Vilkåret for at en arbeidsgiver kan gå til oppsigelse av en arbeidstaker er etter arbeidsmiljøloven § 15-7 at oppsigelsen må være «saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold.» Det følger av rettspraksis at det skal mye til for at en oppsigelse skal anses å være saklig begrunnet. Dette gjelder også for oppsigelse begrunnet i arbeidstakers forhold.

Har du spørsmål om oppsigelse grunnet illojal opptreden?

Relaterte saker:

Oppsigelse i prøvetid – er det lov?
Formkrav til oppsigelse