Oppsigelse under graviditet. Hva er mine rettigheter?


Hva skjer dersom arbeidsgiver sier deg opp mens du er gravid? Som gravid arbeidstaker har du en rekke rettigheter og et svært sterkt stillingsvern. Les mer om dette i denne artikkelen.

Graviditet er aldri en saklig oppsigelsesgrunn

Utgangspunktet for gravide arbeidstakeres stillingsvern følger av arbeidsmiljøloven § 15-9 første ledd:

Arbeidstaker som er gravid kan ikke av den grunn sies opp. Oppsigelse som finner sted i denne perioden, skal anses å ha sin grunn i dette forhold dersom ikke noe annet gjøres overveiende sannsynlig. Graviditeten må dokumenteres ved legeattest dersom arbeidsgiver krever det.

Som bestemmelsen viser vil graviditet aldri være en legitim grunn til oppsigelse. Lovgiver har oppstilt et strengt beviskrav for å effektivisere etterlevelsen av dette. Har arbeidsgiver avsluttet et ansettelsesforhold med gravid arbeidstaker må det dokumenteres at graviditeten ikke har blitt vektlagt, på en måte som fremstår som «overveiende sannsynlig». Høyesterett avsa nylig en dom der innholdet av beviskravet «overveiende sannsynlig» ble fastlagt. Beviskravet innebærer en klar sannsynlighetsovervekt og det stilles strenge krav til bevisene arbeidsgiver fører.

Når kommer bestemmelsen til anvendelse?

I følge forarbeidene må kvinnen være gravid på tidspunktet oppsigelsen finner sted. Dersom arbeidstaker blir gravid i løpet av oppsigelsesfristen, faller hun ikke inn under regelen.

Hevder arbeidsgiver at vedkommende var ukjent med graviditeten?

Det fremgår av lovforarbeidene at arbeidstaker har vern mot oppsigelse, selv om arbeidsgiver ikke er klar over at arbeidstaker er gravid. Dette innebærer for øvrig at arbeidstaker ikke er pliktig til å informere arbeidsgiver om graviditeten. Arbeidsgiver må fremdeles gjøre det «overveiende sannsynlig» at graviditeten ikke har hatt betydning, selv om det gjøres gjeldende at vedkommende ikke var kjent med graviditeten.

Osloadvokatene – Forbud mot diskriminering i arbeidsforhold

Osloadvokatene – Forbud mot diskriminering i arbeidsforhold

Det er strenge regler for diskriminering i arbeidsforhold. Hvis du er utsatt for usaklig forskjellsbehandling kan du ha krav på erstatning.

osloadvokatene.no/kontrakt/arbeidsrett/forbud-mot-diskriminering-arbeidsforhold/

Fri rettshjelp ved oppsigelse

Dersom du blir oppsagt mens du er gravid kan du ha krav på fri rettshjelp. Forutsetningen er at du oppfyller lovens krav til inntekts- og formuesgrensene. Les mer om hva fri rettshjelp innebærer her.

Gjelder dette deg?

Er du gravid og i en oppsigelsesprosess, og du mistenker at graviditeten har hatt betydning, ta kontakt med Osloadvokatene. Vi vil undersøke nærmere om du har krav på fri rettshjelp, samt sørge for at du får tildelt en av våre ekspertadvokater på området.

Problemer med arbeidsgiver? Kontakt Osloadvokatene!

Osloadvokatene bistår deg dersom det oppstår problemer med din arbeidsgiver. Vi har en egen fagavdeling som arbeider med slike rettsspørsmål og holder dermed en faglig høy standard. Ta kontakt med oss i dag med din sak.


Relaterte artikler