Tre lovlige klausuler i arbeidskontrakter 


I januar 2016 trådte nye regler om konkurranse-, kunde og rekrutteringsklausuler i kraft. Reglene har gjort rettstilstanden på området klarere.

Ditt firma sitter på store verdier. Gjennom en god arbeidskontrakt kan du sikre disse verdiene. Det finnes tre lovlige klausuler som ditt firma kan bruke. Det er konkurranseklausuler, kundeklausuler og rekrutteringsklausuler. Osloadvokatene kan hjelpe deg med å tilpasse disse i dine kontraktsmaler.

Konkurranseklausuler

Konkurranseklausuler utgjør en avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver som begrenser arbeidstakers adgang til å tiltre stilling hos ny arbeidsgiver eller starte, drive eller delta i annen virksomhet etter arbeidsforholdets opphør.
Gyldigheten av konkurranseklausuler ble tidligere regulert av avtaleloven § 38. Etter lovendringen reguleres konkurranseklausuler av den nye kapitlet i arbeidsmiljøloven kapittel. 14 A.

Reglene angir begrensninger i adgangen for arbeidsgiver til å gjøre gjeldende konkurranseklausuler. Det kreves at arbeidsgiver har et ”særlig behov” for vern mot konkurranse for at konkurranseklausuler skal kunne gjøres gjeldende overfor arbeidstakeren.

Videre angis det klare regler for hvordan arbeidstaker skal kompenseres for at en konkurranseklausul gjøres gjeldende.

Kundeklausuler

Kundeklausul er en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om å begrense arbeidstakers adgang til å kontakte arbeidsgivers kunder etter arbeidsforholdets opphør.

Det er bare arbeidstakers adgang til å kontakte kunden som kan begrenses med en kundeklausul. En arbeidstaker vil derfor ikke være forpliktet til å avvise en kunde som selv tar kontakt med arbeidstakeren.

For at en kundeklausul skal kunne gjøres gjeldende stilles det blant annet krav til tilknytningen mellom arbeidstakeren og kunden. Tilknytningen kan enten bestå i at arbeidstaker og kunden har hatt direkte kontakt, eller i at arbeidstakeren har hatt et overordnet ansvar for kunden. Dersom tilknytningskravet ikke er oppfylt vil ikke kundeklausulen kunne gjøres gjeldende overfor denne kunden.

Videre er det slik at det bare er kunder arbeidstakeren har hatt kontakt med eller ansvar for det siste året som omfattes av kundeklausulen.

Det gjelder også krav til at kundeklausulen er gjort skriftlig.

Rekrutteringsklausul

En rekrutteringsklausul er en avtale inngått mellom arbeidsgiver og en eller flere virksomheter som hindrer eller begrenser arbeidstakers muligheter til å ta ansettelse i annen virksomhet.

Hovedregelen er at det er forbudt å avtale rekrutteringsklausuler. Fra hovedregelen gjøres det unntak for det tilfellet at det foregår forhandlinger om virksomhetsoverdragelse. Når virksomhetsoverdragelsen er et faktum er det videre gitt adgang for å inngå avtale om rekrutteringsklausul.

Har du spørsmål om klausuler og arbeidskontrakter?

Relaterte saker:

Les mer om konkurranseklausuler
Oppsigelse i prøvetid – er det lov?
Formkrav til oppsigelse