Har du blitt presset til å si opp?


Det hender at ansatte blir presset av arbeidsgiver til å si opp sin stilling. Av ulike grunner kan vedkommende være uønsket på arbeidsplassen og dermed bli presset av sjefen til å levere sin egen oppsigelse. Er utpressingen urimelig vil oppsigelsen likestilles med en avskjed eller oppsigelse fra arbeidsgivers side. Da gjelder arbeidsmiljølovens regler om blant annet formkrav og saklighet. Dersom reglene ikke er fulgt kan oppsigelsen kjennes ugyldig og arbeidstakeren kan ha krav på erstatning.

Ulike krav til egenoppsigelse og en oppsigelse fra arbeidsgiver

En arbeidstaker står fritt til selv å avslutte arbeidsforholdet. Når en arbeidstaker frivillig ønsker å si opp sin stilling er det ikke strenge formkrav, og ikke et krav om at oppsigelsen må være saklig begrunnet. Ved avskjed eller oppsigelse fra arbeidsgivers side gjelder det derimot en rekke regler. Skal oppsigelsen være gyldig må formkrav være fulgt, og oppsigelsen må være saklig begrunnet i virksomheten, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold jf. arbeidsmiljøloven § 15-7.

Ettersom saklighetskravet ikke gjelder i de tilfeller hvor arbeidstaker selv sier opp sin stilling, har det vært flere tilfeller hvor arbeidsgiver har presset ansatte til å si opp jobben. Vedkommende kan være uønsket på arbeidsplassen på grunn av høyt sykefravær, permisjon eller uenigheter med sjefen eller øvrige kollegaer. Omstendighetene danner kanskje ikke et tilstrekkelig grunnlag for en saklig oppsigelse fra arbeidsgiver side. Av den grunn kan arbeidsgiver presse arbeidstakeren til å selv si opp jobben, ettersom han ønsker at vedkommende slutter.

Innkalt til drøftelsesmøte? Her får du seks gode råd fra Osloadvokatene

Innkalt til drøftelsesmøte? Her får du seks gode råd fra Osloadvokatene

Les mer om hvilke råd du bør følge dersom du har blitt innkalt til drøftelsesmøte av arbeidsgiver. Ønsker du advokatbistand hjelper vi deg.

osloadvokatene.no/kontrakt/arbeidsrett/seks-gode-rad-nar-du-blir-innkalt-til-droftelsesmote/

Urimelig press fra arbeidsgiver

Dersom en egenoppsigelse skal likestilles med en oppsigelse fra arbeidsgiver må oppsigelsen ha blitt gitt under et urimelig press. Hva som er å anse som et urimelig press beror på en helhetsvurdering, hvor hvert tilfelle må vurderes konkret. Likevel følger det av rettspraksis at det vil foreligge et urimelig press i de tilfeller hvor arbeidstakeren har fått et ultimatum ved å bli truet med å bli sagt opp dersom arbeidstakeren ikke selv velger å si opp. Det samme vil være tilfelle hvis arbeidsgiver truer med politianmeldelse eller negativ medieomtale dersom vedkommende ikke selv sier opp.

Har egenoppsigelsen grunnlag i et urimelig press fra arbeidsgiver, likestilles oppsigelsen med en oppsigelse fra arbeidsgiver. Ettersom oppsigelsen ikke er et frivillig ønske fra arbeidstakeren, vil han ha samme vern etter arbeidsmiljøloven som ved en ordinær oppsigelse. Dette innebærer at arbeidstakeren kan kreve at oppsigelsen kjennes ugyldig dersom arbeidsgiver ikke kan bevise at den er saklig begrunnet.

Urettmessig avskjed ga arbeidstakeren krav på kr. 200 000,- i erstatning

Urettmessig avskjed ga arbeidstakeren krav på kr. 200 000,- i erstatning

I denne dommen ble kvinnen avskjediget fordi hun ikke leverte sykmelding for ni dagers fravær. Retten mente det forelå urettmessig avskjed.

osloadvokatene.no/kontrakt/arbeidsrett/erstatning-etter-urettmessig-avskjed/

Sakene blir ofte løst gjennom et rettsforlik

Osloadvokatene ved advokat Kjersti Bolstad har ved flere anledninger representert arbeidstakere som har blitt presset til å si opp av arbeidsgiver. I de tilfeller hvor presset fra arbeidsgiver har vært urimelig, og oppsigelsen ikke har vært saklig begrunnet blir sakene ofte løst gjennom et rettsforlik. Ofte ender det med at oppsigelsen blir kjent ugyldig og arbeidsgiver utbetaler erstatning til arbeidstakeren.

Presset til å si opp? Vi hjelper deg gjerne med din sak

Å bli konfrontert av arbeidsgiver med at man er uønsket på jobben vil kunne oppleves som svært vanskelig. Det kan gå ut over selvfølelse, motivasjon og arbeidsevne. Det vil derfor være lett å la seg presse til å si opp. Dette til tross for at man mener oppsigelsen er uriktig. Dersom du ønsker hjelp i forbindelse med en oppsigelse du følte deg presset til å levere, hjelper vi deg gjerne.

Ta kontakt dersom du ønsker at vi skal ta en vurdering av din sak og dine rettigheter, og gi deg råd om hvordan best gå frem videre. Flere av våre advokater har høy kompetanse og bred erfaring innen arbeidsrett. Vi blir gjerne med deg i drøftingsmøter dersom du ønsker det. Å ha med en advokat i drøftelsesmøte og forhandlingsmøte kan være en trygghet da vi vil sikre at dine rettigheter etter arbeidsmiljøloven blir best mulig ivaretatt.


Relaterte artikler