Fikk ikke forlenget vikariatet på grunn av graviditet - tilkjent erstatning


Diskriminering på grunn av graviditet er forbudt etter likestillings- og diskrimineringsloven § 6. Nylig fattet Diskrimineringsnemnda et vedtak i en sak der en kvinnelig vikar ikke fikk forlenget sitt vikariat.

Kvinnen arbeidet for kommunen i en 20% vikarstilling da hun ble gravid. Kvinnen informerte ledelsen om graviditeten før vikarstillingen gikk ut. Stillingen ble forlenget, men med ordlyden «til stillingen er besatt».

Kvinnen ble senere sykemeldt for svangerskapsrelaterte plager. En uke inn i sykemeldingen fikk kvinnen beskjed om at stillingen var besatt og at hennes vikariat opphørte.

Sak for diskrimineringsnemnda

Kvinnen mente hun var diskriminert på grunn av graviditeten og reiste sak for diskrimineringsnemnda. Hun krevde erstatning for reduserte foreldrepenger og oppreisning.

Osloadvokatene – Erstatning og oppreisning etter seksuell trakassering

Osloadvokatene – Erstatning og oppreisning etter seksuell trakassering

Nylig avsa Høyesterett en viktig dom om hvor terskelen for seksuell trakassering skal gå. Osloadvoktene hjelper deg i din sak.

osloadvokatene.no/erstatning/seksuell-trakassering-advokat/

Diskriminert på grunn av graviditet

Etter nemnda syn var det grunn til å tro at vikariatet ikke ble forlenget på grunn av graviditeten. Nemnda viste særlig til at kvinnen var sykemeldt på grunn av graviditeten bare en uke før hun fikk beskjed om at stillingen ble besatt.

Kommunen hadde etter nemndas syn ikke sannsynliggjort at graviditeten ikke var avgjørende for at kvinnen ikke fikk forlenget vikariatet. Kommunen hadde behov for arbeidskraft og det var stort sykefravær på arbeidsplassen. Til tross for dette fikk ikke kvinnen videre jobb.

Nemnda vurderte det dithen at det var sannsynlig at kvinnen ville fått videre jobb om hun ikke var gravid. Konklusjonen ble derfor at kommunen hadde diskriminert kvinnen på grunn av graviditet, jf likestillings. og diskrimineringsloven § 6.

Erstatning og oppreisning for diskriminering

Nemnda tilkjente kvinnen 20 000 kroner i oppreisning og 19 000 kroner i erstatning. Erstatningen dekket kvinnens tap ved at foreldrepengene ble redusert som følge av diskrimineringen.

Er du diskriminert?

Ta kontakt med Osloadvokatene. Det kan være avgjørende for din sak å få god bistand fra advokat.

Vi har lang erfaring og høy kompetanse innen diskrimineringsrett. Hos Osloadvokatene undersøker vi alltid om du har krav på at dine advokatkostander dekkes av din forsikringen eller gjennom ordninger som fri rettshjelp. Det påløper aldri noen kostander før vi er enige om et oppdrag.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende evaluering av din sak.


Relaterte artikler