Fradrag for ny inntekt


Kan man gjøre fradrag for ny inntekt når arbeidsgiver skal betale erstatning for usaklig oppsigelse?

Det er mange saker hvor en ansatt blir sagt opp og får ny inntekt før saken om oppsigelse kommer opp for retten. Spørsmålet som da oppstår er om man kan man gjøre fradrag for ny inntekt når arbeidsgiver skal betale erstatning for usaklig oppsigelse.

Pornonedlastingsdommen i Rt. 2005 s. 518

I denne dommen kom dette spørsmålet opp for Høyesterett. Høyesterett skrev her som følger:

Det klare utgangspunktet i forarbeidene må tillegges vekt. Også reelle hensyn taler for at det ved urettmessig avskjed eller usaklig oppsigelse normalt ikke bør gjøres fradrag for inntekt av annet arbeid. Det er samfunnsmessig ønskelig at en arbeidstaker raskt kommer i arbeid, og erstatningssanksjonen er et viktig element i et effektivt oppsigelsesvern.

Dette innebærer likevel ikke at lønnstapet alltid kan kreves dekket fullt ut. Proposisjonen viser til situasjoner der «arbeidstakeren er forholdsvis lenge ute av stillingen». I hvert fall som et utgangspunkt må det gjøres unntak for tilfeller der arbeidstakeren kommer i en fast og ordnet arbeidssituasjon i en stor del av den tiden han er ute av den opprinnelige stillingen. Dette er situasjonen i vår sak. Utgangspunktet må da være at det gjøres fradrag krone for krone.

Hva betyr dette?

Dette betyr at hovedregelen er at det ikke skal gjøres fradrag for ny inntekt. Å gjøre fradrag ville innebære at den arbeidsgiveren som har begått feilen skal slippe billigere fordi en ansatt har klart å skaffe seg annet arbeid.

Har du spørsmål om usaklig oppsigelse?


Relaterte artikler