Fra fast ansatt til tilkallingshjelp


Han ble ansatt i fast stilling som sjåfør, flyttemann og vedlikeholdsarbeider. Noen måneder etter tiltredelse hadde arbeidstaker en del fravær på grunn av sykdom. Det ble derfor avholdt et møte med arbeidsgiver. I dette møtet leverte han sin oppsigelse. Samme dag bekreftet arbeidsgiver skriftlig at bedriften hadde mottatt oppsigelsen.

Arbeidet for arbeidsgiver etter oppsigelsestiden

Bedriften hadde imidlertid et utvidet behov for mannskap i forbindelse med et oppdrag. Uten noen skriftlig avtale fortsatte mannen derfor å arbeide for arbeidsgiver etter oppsigelsestiden. Lønn for alle arbeidstimer han hadde utført fikk han utbetalt kort tid etter.

Hevdet han fremdeles var fast ansatt

Kort tid etter arbeidstaker fikk utbetalt lønnen henvendte han seg til arbeidsgiver på e-post og fremholdt at han rettslig sett fortsatt var under en fulltids arbeidsavtale. Han krevde i den sammenheng erstatning i form av lønn etter en fulltids arbeidsavtale på 40 timer per uke. Arbeidsgiver nektet å etterkomme dette, og viste til at arbeidstaker fra utløpet av oppsigelsestiden for den faste heltidsstillingen var midlertidig ansatt fordi arbeidet hans fra da var av midlertidig karakter jf. arbeidsmiljøloven § 14-9 annet ledd bokstav a:

Avtale om midlertidig ansettelse kan likevel inngås
a) når arbeidet er av midlertidig karakter.

Arbeidsgiver måtte bære risikoen for manglende klargjøring av arbeidsavtalen

Spørsmålet for lagmannsretten var om arbeidstaker etter oppsigelsestiden ble ansatt som midlertidig tilkallingshjelp, eller om arbeidsforholdet fremdeles var fast.

Det ble vist til det rettslige utgangspunktet, som jo var at kravet om skriftlig arbeidsavtale gjelder i alle arbeidsforhold. Selv om en muntlig avtale også binder partene, var det et moment i arbeidsgivers disfavør at det oppsto tolkningstvil om den muntlige avtalen. Retten uttalte:

Arbeidsgiver bærer risikoen for mangelfullt innhold i og manglende klargjøring av arbeidsavtalen (…).

Arbeidsgiver hadde en tung bevisbyrde

Retten uttalte at skriftlighet var særlig viktig for å gi arbeidstaker forutsigbarhet og klarhet om hvorvidt arbeidsforholdet var fast eller midlertidig. Av den grunn hadde arbeidsgiver en tung bevisbyrde og måtte med klar sannsynlighetsovervekt bevise at arbeidstakeren var tilkallingshjelp på midlertidig basis.

Med dette sagt, presiserte imidlertid retten at manglende skriftlighet i seg selv ikke automatisk ga arbeidstakeren rett til å kreve fast ansettelse.

Retten la vekt på hvordan partene hadde innrettet seg i ettertid

Ettersom partene hadde svært ulike forklaringer på hva som ble avtalt dem i mellom, la retten vesentlig vekt på hvordan de hadde innrettet seg i ettertid.

Det ble vist til at arbeidsgiver like etter oppsigelsen hadde begynt å søke etter en ny bilfører, som endte med ansettelse. Ettersom bedriften var relativt liten talte dette for at nyansettelsen ikke ville ha skjedd dersom arbeidstakeren hadde fortsatt i sin faste stilling.

Videre:

Lagmannsretten viser etter dette til at det særlig fra januar 2018 av ble sterkt varierende hvor mange dager det tok mellom hver arbeidsøkt A fikk av X. Det ble også ganske varierende hvor lenge hver arbeidsøkt varte. Dette tyder i seg selv på at A ikke dekket et varig og stabilt behov hos X på denne tiden (…).

Endelig ble det lagt vekt på hvor fritt arbeidstakeren stod til å avslå forespørsler om arbeidsøkter fra og med oppsigelsestidens utløp. Basert på korrespondansen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker kunne retten se en endring i kommunikasjonens karakter. Det ble vanlig for arbeidsgiver å positivt angi hvorvidt og til hvilke tider det fantes arbeid til arbeidstakeren.

Forelå klar sannsynlighetsovervekt for at arbeidstakeren var tilkallingshjelp

Retten konkluderte dermed med at det forelå klar sannsynlighetsvekt for at arbeidstakeren var tilkallingshjelp i form av midlertidig ansettelse uten fast arbeidstid. Arbeidsgiver ble tilkjent sakens kostnader.

Du kan ha rett på fri rettshjelp

I denne saken hadde arbeidstaker sagt opp selv, men dersom du har blitt oppsagt og er uenig i oppsigelsen kan du ha rett på fri rettshjelp. Lurer du på om oppsigelsen din er ulovlig? Ta kontakt i dag!

Les mer her om en sak hvor arbeidstaker fikk flere millioner i erstatning etter en urettmessig oppsigelse:

https://osloadvokatene.no/kontrakt/arbeidsrett/7-millioner-i-erstatning-etter-urettmessig-oppsigelse/