Arbeidstaker fikk 200 000,- i erstatning etter urettmessig avskjed


Arbeidstakeren ble sykmeldt og uteble fra jobben i ni dager. I løpet av disse dagene dro hun på en utenlandstur i tre dager. Da arbeidsgiver fikk vite om dette kort tid etter ble kvinnen avskjediget.

Arbeidstaker jobbet på kafe som servitør/kjøkkenassistent. Hun hadde en fast 60% stilling. Høsten 2015 ble hun sykmeldt i ni dager. Moren hennes hadde blitt alvorlig syk. Kvinnen skulle derfor gjennomgå gentesting fordi sykdommen var arvelig. Hun ga beskjed om dette til en ansatt i kafeen som var innleid som HMS-ansvarlig, som deretter ga beskjed om sykmeldingen til eierne av kafeen.

I løpet av sykmeldingsperioden dro imidlertid arbeidstakeren også til England i tre dager med kjæresten. Arbeidsgiver fikk vite om dette og ga beskjed til arbeidstaker om at oppsigelsesprosess nå var i gang. Ettersom kvinnen ikke hadde levert sykmelding, ble hun oppfordret til å enten levere denne eller sin oppsigelse.

Følte seg truet av arbeidsgiver

Arbeidstakeren kontaktet fagforeningen og skrev følgende:

Jeg er sykemeldt pga. gentesting av en sjelden arvelig sykdom og en mamma som har blitt veldig syk, og vært siden april. Forrige uke dro jeg til England for å komme meg bort og prøve å glemme alt det vonde. Jeg er fortsatt under arbeidsgiverperioden, så jeg fikk beskjed om å heller levere enn oppsigelse og nøkkel min enn den sykemeldingen. Jeg skjønner selv at det var feil, men jeg tenkte ikke over det engang. Tapet på de 3 dagene jeg var borte bryr jeg meg ikke om jeg mister økonomisk, men har de virkelig lov å si meg opp pga dette? Jeg føler meg truet, rett og slett. Nå sitter jeg med en sykemelding jeg ikke tørr å levere. Hva gjør jeg?

Senere samme dag fikk kvinnen en påminnelse fra arbeidsgiver om å levere enten enten sykmeldingen eller sin oppsigelse. Videre ble følgende uttalt:

Det er ikke for å mase altså, men sykemeldingen må du levere om du skal gå for det. Akkurat nå skulker du bare.

Osloadvokatene – Arbeidstaker fikk 7 millioner i erstatning etter urettmessig oppsigelse

Osloadvokatene – 7 millioner i erstatning etter urettmessig oppsigelse

Det skal mye til for å kunne gå til oppsigelse av en ansatt. Hvis oppsigelsen er usaklig begrunnet har den ansatte krav på erstatning. Vi hjelper deg!

osloadvokatene.no/kontrakt/arbeidsrett/7-millioner-i-erstatning-etter-urettmessig-oppsigelse/

Uten fagforening i ryggen

Dagen etter fikk arbeidstaker svar fra fagforeningen. Det ble vist til at hun ikke hadde vært medlem lenge nok til at de kunne hjelpe henne. Samme dag foregikk det korrespondanse mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Dagen etter ble arbeidstaker oppsagt:

Vi viser til samtale med deg i medhold av arbeidsmiljøloven § 15-1 vedrørende våre tanker om å si deg opp. Etter enighet vedrørende omstendighetene i oppsigelses grunnlag, er drøftelsesmøte ikke avholdt, med ønske av arbeidstaker.

Du sies herved opp fra din stilling i X AS med umiddelbar virkning, slik at din siste arbeidsdag hos oss var 25.11.2015.

Av oppsigelsen fremgikk det også at arbeidstakeren ble sagt opp fordi hun hadde uteblitt fra jobb 25.11.2015 uten gyldig årsak og at det hadde gått en uke før hun tok kontakt.

Oppsøkte advokat og fremsatte krav om erstatning

Kvinnen tok deretter kontakt med advokat, som mente det forelå både formelle og materielle feil fra arbeidsgivers side. Kort tid etter fremmet arbeidstaker krav om erstatning for urettmessig avskjed. Arbeidsgiver bestred kravet og saken ble brakt inn for retten.

Arbeidsgiver hadde gjort flere feil

Innledningsvis ble det raskt konstatert at selv om oppsigelsen ble kalt en oppsigelse fra arbeidsgivers side, var det i realiteten snakk om en avskjed. Det skulle derfor vurderes om det forelå en urettmessig avskjed. Arbeidsgivers anførsel om manglende kjennskap til at kvinnen var sykmeldt ble raskt avfeid. Retten fant det bevist at den HMS-ansvarlige hadde videreført beskjeden om sykmeldingen til arbeidsgiver.

Rettens vurdering var todelt: først ble det tatt stilling til formelle feil, deretter materielle.

Retten mente det var en formalfeil at arbeidsgiver ikke reelt hadde forsøkt å avholde drøftingsmøte med den ansatte før avskjeden. Hvilken betydning dette skulle få for avskjeden ville imidlertid retten ta stilling til etter den hadde avklart om arbeidstakeren hadde brutt arbeidsmiljøloven § 15-14, som er hjemmelen for avskjed. Av bestemmelsens første ledd fremgår følgende:

Arbeidsgiver kan avskjedige en arbeidstaker med påbud om øyeblikkelig fratreden dersom denne har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen.

Ikke ulovlig å reise til utlandet mens man er sykmeldt

Det ble vist til at arbeidsgiveren ikke hadde ført konkrete bevis for at sykmeldingene ikke var reelle. Det at kvinnen var i utlandet mens hun var sykmeldt, var ikke i seg selv tilstrekkelig til å fastslå at arbeidstakeren hadde vært i helsemessig stand til å utføre sitt arbeid. Arbeidsgiver hadde heller ikke påvist noe rettslig grunnlag som tilsa at arbeidstaker var pliktig å gi beskjed om sine utenlandsreiser. Retten uttalte deretter:

Det er ikke ulovlig å reise til utlandet mens man er sykemeldt. Men, dersom man ønsker sykepenger under utenlandsoppholdet, må man søke om det, jf. folketrygdloven § 8-9 tredje ledd. Da må man godtgjøre at utenlandsoppholdet ikke vil forverre helsetilstanden. Arbeidstakers lege har forklart at arbeidstaker har psykiske lidelser, samt var preget av morens alvorlige sykdom, høsten 2015. Legen har forklart at utenlandstur ikke ville være ødeleggende for arbeidstakers behandling. Han viste til at fra et generelt perspektiv kan det anbefales å skifte miljø. Retten går uansett ikke nærmere inn på dette, da dette må anses å være et forhold mellom arbeidstaker og NAV, som tar stilling til slike søknader.

Urettmessig avskjed – ble tilkjent erstatning

Selv om arbeidstaker burde ha levert sykmelding, var arbeidsgiver klar over at hun var sykmeldt da hun uteble fra jobb i ni dager. Retten fant at dette ikke var avskjedigelsesgrunn og mente det forelå en urettmessig avskjed. På bakgrunn av dette ble kvinnen tilkjent kr. 200 000,- i erstatning og arbeidsgiver måtte betale sakens kostnader.

Har du mottatt urettmessig avskjed eller oppsigelse? Ta kontakt med Osloadvokatene!

Osloadvokatene hjelper deg med arbeidsrett – blant annet oppsigelse, permittering , sluttpakke, skader og sykdom. Vi har advokater som er spesialister på arbeidsrett og vi hjelper deg gjerne.


Relaterte artikler