Er mangelfulle arbeidsprestasjoner oppsigelsesgrunn?


Mangelfulle arbeidsprestasjoner kan være en saklig oppsigelsesgrunn. Men prestasjonene må da ligge markant under det som skal kunne forventes av arbeidstakeren.

Mangelfulle arbeidsprestasjoner

Terskelen for å kunne begrunne en oppsigelse med mangelfulle arbeidsprestasjoner er høy. Det er ikke tilstrekkelig til å begrunne en oppsigelse at det finnes bedre egnede kandidater til stillingen. Men mangelfulle arbeidsprestasjoner kan danne grunnlag for saklig oppsigelse. Arbeidsprestasjonen må imidlertid ligge betydelig under det arbeidsgiver bør kunne forvente. For at oppsigelsen skal være saklig må det foretas en konkret skjønnsmessig avveining av arbeidstakers og virksomhetens interesser. Videre har arbeidsgiveren bevisbyrden for de faktiske omstendighetene som begrunner oppsigelsen. Dette betyr at han må sannsynliggjøre at arbeidstakers arbeidsprestasjoner er dårligere enn det som med rimelighet kunne forventes.

Utgangspunkt i arbeidskontrakten

Ved bedømmelsen av om det foreligger oppsigelsesgrunn på grunn av mangelfulle arbeidsprestasjoner, må det tas stilling til hvilke krav som kan stilles til stillingen. For å finne om arbeidstakeren har mangelfulle arbeidsprestasjoner må hans faktiske prestasjoner sammenholdes med det som følger av arbeidskontrakten. Ved inngåelsen av arbeidskontrakten forplikter arbeidstakeren seg til å utføre et nærmere bestemt arbeid. Det er på bakgrunn av dette at arbeidsgiveren er berettiget til å stille visse krav til arbeidsytelsen.

Kravene kan imidlertid ikke settes høyere enn det som er rimelig for stillingen og ofte gir ordlyden i kontrakten liten veiledning. Kravene til arbeidstakeren er nokså sjelden uttrykkelig regulert. For å finne hva som kan kreves av stillingen må man da ofte se til stillingsannonsen, søknadsbrev eller opplysninger gitt under intervjuet. Dersom det foreligger særskilte krav til stillingen, må disse som hovedregel formidles til arbeidstakeren før avtale inngås. Om kontrakten, stillingsannonsen eller liknende ikke gir holdepunkter for hvilke krav som stilles vil arten av arbeidsoppgavene og stillingsnivået spille inn.

Hva er mine rettigheter uten skriftlig arbeidsavtale?

Hva er dine rettigheter uten skriftlig arbeidsavtale? Er du vernet av arbeidsmiljølovens regler uten skriftlig arbeidsavtale?

osloadvokatene.no/fremhevet/skriftlig-arbeidsavtale/

Opplæring

For at arbeidsgiver kan si opp en ansatt på grunn av mangelfulle arbeidsprestasjoner må det settes som vilkår at arbeidstakeren har fått tilstrekkelig opplæring og instruksjon. Arbeidsgiver må sørge for instruksjon, opplæring og veiledning som samsvarer med arbeidstakers faglige nivå. Det kan her ikke stilles like krav til en nyutdannet som til en arbeidstaker med lang erfaring.

Mulighet til forbedring

Før arbeidsgiveren går så langt som til å si opp den ansatte, må han bli gjort kjent med at hans prestasjoner ikke er tilfredsstillende. Han må også bli gitt en reel mulighet til å kunne forbedre seg. Før en eventuell oppsigelse kan gis må det også gjennomføres individuelle drøftelsesmøter etter arbeidsmiljølovens regler.


Relaterte artikler