Ble diskriminert på grunn av funksjonsnedsettelse


Det er forbudt å diskriminere på grunn av funksjonsnedsettelse. Arbeidsgiver har også en tilretteleggelsesplikt overfor arbeidstakere og arbeidssøkere. Diskrimineringsnemda avgjorde i 2018 en sak om arbeidsgivers tilrettelegningsplikt.

Etter at mannen ikke ble innkalt på intervju til stillingen som ingeniør ved en IT-avdeling, tok han saken inn for Diskrimineringsnemda.

Mannen hadde en arbeidsevne på 50% og jobbet allerede for samme selskap og avdeling i en 50% midlertidig stilling som ingeniør. Selskapet lyste ut en 100% stilling som mannen søkte på, men selskapet kalte aldri inn mannen til intervju. Mannens nærmeste leder, og ansvarlig for ansettelsen, ringte og fortalte at han ikke ble kalt inn til intervju fordi han bare kunne jobbe 50%.

Forbud mot diskriminering på grunn av funksjonsnedsettelse

Etter likestillings- og diskrimineringsloven § 6 er det forbudt å diskriminere på grunn av funksjonsnedsettelse.

Arbeidssøkere med funksjonsnedsettelse har en rett til individuell tilrettelegning. Både ansettelsesprosessen, arbeidsplassen og arbeidsoppgavene skal tilrettelegges. Brudd på plikten til individuell tilrettelegning er diskriminering, jf lovens § 12 første ledd.

Osloadvokatene – Nedbemanning etter selskaps -eller konsernansiennitet?

Osloadvokatene – Nedbemanning etter selskaps -eller konsernansiennitet?

Selskapsansiennitet kan legges til grunn fremfor konsernansiennitet ved oppsigelse dersom dette er avtalefestet. Strider ikke med EØS-rett eller norsk lov.

osloadvokatene.no/kontrakt/arbeidsrett/nedbemanning-etter-selskaps-eller-konsernansiennitet/

Klar forskjellsbehandling

Det var klart for nemnda at mannen i utgangspunktet var diskriminert. Selskapet hadde selv opplyst at han ikke ble innkalt til intervju fordi han bare arbeidet 50%.

Det kan gjøres lovlig unntak fra tilretteleggelsesplikten dersom tilrettelegningen vil medføre at arbeidsgiver får en «uforholdsmessig byrde». For nemnda var dermed spørsmålet om det ville være en «uforholdsmessig byrde» for selskapet å tilrettelegge for at mannen hadde en arbeidsevne på 50%.

Selskapet pliktet å tilrettelegge

Selskapet ble ansett av nemnda til å være et resurssterkt selskap som hadde gode forutsetninger for å tilrettelegge for mannen uten at det ville medføre uforholdsmessige store kostnader. I selskapets stillingsutlysningen oppfordret de også kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av ulike forhold, blant annet funksjonsevne.

Selskapet kunne ha gjort ulike tiltak for å tilrettelegge for mannen. Nemnda viste til at selskapet blant annet kunne lyst ut to 50% stillinger, dette ville da ivaretas selskapets behov til at henvendelser ble raskt besvart. At selskapet mente de ikke ville få gode nok kandidater til deltidsstillinger var etter nemndas syn en generell antagelse, uten konkrete holdepunkter.

Diskriminert på grunn av funksjonsnedsettelse

Nemda konkluderte med at mannen var diskriminert. Selskapet pliktet å tilrettelegge for hans funksjonsnedsettelse.

Har du blitt diskriminert?

Ta kontakt med Osloadvokatene. Vi hjelper deg i din sak og har lang erfaring og høy kompetanse innenfor diskrimineringssaker.

Hos oss påløper det ingen kostander før vi er enige om et oppdrag og vi undersøker alltid om du har rett på dine advokatkostander dekket gjennom forsikring eller ordninger som fri rettshjelp.

Ta kontakt i dag for en uforpliktende evaluering av din sak.


Relaterte artikler