Diskriminering ved fødselspermisjon


Arbeidstakere som skal ut i fødselspermisjon har et særlig vern mot oppsigelse og diskriminering. Dette er blant annet fordi gravide arbeidstakere ikke skal utsettes for ekstra belastning i tiden rundt fødselen. Nylig fattet Diskrimineringsnemnda et vedtak i en sak hvor en kvinnelig arbeidstaker mente å blitt utsatt for diskriminering.

Kvinnen var fem dager unna å ha vært midlertidig ansatt i tre år hos Agder politidistrikt da hennes vikariat ble avsluttet i 2019. Dersom kvinnen hadde arbeidet der midlertidig i tre år ville hun ha hatt krav på fast stilling. Da vikariatet ble avsluttet skulle kvinnen gå ut i fødselspermisjon. Kvinnen hadde opprinnelig en vikarstilling som skulle vare ut 2019, men denne ble endret. Kvinnen anførte at Agder politidistrikt endret vikarstillingen fordi hun skulle ut i fødselspermisjon.

Kvinnen reiste sak mot Agder politidistrikt med krav om erstatning og oppreisning på grunn av diskriminering på grunn av hennes fødselspermisjon. Agder politidistrikt motsatte seg kravet om erstatning og oppreisning, de mente at kvinnen ikke var diskriminert.

Forbud mot diskriminering på grunn av fødselspermisjon

Etter statsansatteloven § 9 (3) skal de som er midlertidig ansatt sammenhengende i tre år få tilbud om fast jobb. Spørsmålet for nemnda var om Agder politidistrikt diskriminerte kvinnen på grunn av permisjon ved fødsel da hennes vikariat ble forkortet.

Utgangspunktet er at all diskriminering på bakgrunn av permisjon ved fødsel er forbudt, jf. likestillings- og diskrimineringsloven § 6. Med diskriminering menes direkte eller indirekte forskjellsbehandling. En person blir direkte forskjellsbehandlet dersom personen «blir behandlet dårligere enn andre blir, har blitt eller ville blitt i en tilsvarende situasjon» på grunn av et diskrimineringsgrunnlag, jf. likestillings- og diskrimineringsloven § 7.

For nemnda var det klart at kvinnen var behandlet dårligere enn andre i en tilsvarende situasjon ved at hun ikke fikk fortsette vikariatet sitt, slik det var opprinnelig avtalt. Spørsmålet for retten var om behandlingen skyldtes at kvinnen skulle ut i fødselspermisjon.

Fikk ikke forlenget vikariatet på grunn av graviditet – tilkjent erstatning

Fikk ikke forlenget vikariatet på grunn av graviditet – tilkjent erstatning

Diskriminering på grunn av graviditet er forbudt etter likestillings- og diskrimineringsloven § 6. Diskriminering kan gi grunnlag for erstatning.

osloadvokatene.no/kontrakt/arbeidsrett/graviditet-erstatning-diskriminering-advokat/

Grunn til å tro

I den opprinnelige vikaravtalen stod det at kvinnen skulle jobbe ut 2019. I den endrede arbeidskontrakten var det ført til at arbeidsforholdet varte «inntil videre, dog ikke utover [dato] 2019, da det er søkt om foreldrepermisjon». Nemnda fant at det på grunn av denne formuleringen var grunn til å tro at Agder politidistrikt hadde diskriminert kvinnen på grunn av permisjon ved fødsel.

Agder politidistrikt kunne heller ikke sannsynliggjøre at det ikke ble lagt vekt på kvinnen sin permisjon da arbeidsavtalen ble endret. Nemnda la vekt på at kvinnen blant annet ikke vikarierte for en konkret person, men vikarierte ved flere stillinger.

Nemnda konkluderte med at kvinnen var diskriminert på grunn av fødselspermisjon.

Osloadvokatene – Ugyldig avskjed førte til både erstatning og oppreisning

Osloadvokatene – Ugyldig avskjed førte til både erstatning og oppreisning

En avskjed er at man som ansatt blir sagt opp med umiddelbar virkning. Arbeidstakere er vernet mot usaklig avskjedigelser gjennom arbeidsmiljøloven.

osloadvokatene.no/kontrakt/arbeidsrett/ugyldig-avskjed-advokat/

Oppreisning og erstatning

Når det foreligger brudd på likestillings- og diskriminieringsloven § 6 kan den diskriminerte kreve erstatning og oppreisning, jf. likestillings- og diskriminieringsloven § 38. Erstatningen skal dekke det økonomiske tapet kvinnen har lidd, mens oppreisning er godtgjørelse for ikke-økonomiske forhold. Oppreisningen skal fastsettes til det som er rimelig ut fra skadens art og omfang, partenes forhold og omstendighetene for øvrig.

Nemnda kom til at kvinnen hadde krav på 40 000 kroner i oppreisning. Det var et betydelig styrkeforhold mellom partene og kvinnen ble påført betydelig usikkerhet ved at hun ikke lenger hadde en jobb da hun gikk ut i fødselspermisjon.

Vilkårene for erstatning var også oppfylt og kvinnen ble tilkjent i overkant av 100 000 kroner i erstatning for tapt inntekt.

Diskriminert

Oppsummert ble kvinnen diskriminert på grunn av at hun skulle ut i fødselspermisjon og Agder politidistrikt ble dømt til å betale i overkant av 100 000 kroner i erstatning og 40 000 kroner i oppreisning.

Er du utsatt for diskriminering på grunn av permisjon ved fødsel?

Ta kontakt med Osloadvokatene. Vi har lang erfaring med diskrimineringssaker og ivaretar dine interesser. Det kan være avgjørende med en dyktig advokat for å vinne frem med dine krav.

Hos oss undersøker vi alltid om du har krav på dine advokatkostnader dekket gjennom arbeidsgiver, forsikring eller andre ordninger som fri rettshjelp. Det påløper ingen kostnader før vi er enige om et oppdrag.

Så ta kontakt i dag for en uforpliktende evaluering av din sak.


Relaterte artikler