Buss-sjåfør var urettmessig avskjediget


Det var ikke grunnlag for oppsigelse eller avskjed av buss-sjåføren som, over en kort strekning og i en bestemt situasjon, hadde snakket i en håndholdt telefon.

Mannen hadde vært ansatt som buss-sjåfør i ca 7 år da arbeidsgiveren avskjediget ham. Avskjedigelsen kom etter en situasjon hvor buss-sjåføren hadde snakket i en håndholdt telefon mens han kjørte.

Bakgrunnen var at mannen hadde fått problemer med bakdøra på bussen og han var derfor i kontakt med operasjonssentralen mens bussen hadde stått stille på busstoppet i 15 min. Da sjåføren hadde løst problemet, svingte han ut på veien igjen, mens han avsluttet samtalen. Han kjørte bussen i noen få sekunder over en kort avstand mens han snakket med sentralen i telefonen.

Mannen var uenig i avskjeden fra selskapet og reiste sak mot arbeidsgiver med påstand om usaklig avskjedigelse. Saken gikk for lagmannsretten i 2020.

Hadde buss-sjåføren begått et «grovt pliktbrudd»?

Arbeidsgiver kan avskjedige ansatte med øyeblikkelig fratreden dersom det er begått et grovt pliktbrudd, jf arbeidsmiljøloven § 15-14. I vurderingen om arbeidstakeren kan avskjediges skal både hensynet til arbeidsgiver og arbeidstaker tillegges vekt.

Det var for retten klart at mannen hadde gjort seg skyldig i et pliktbrudd. Selskapet hadde et absolutt forbud mot å snakke i håndholdte telefoner under kjøringen av busser. Selskapet hadde til og med skjerpet kommunikasjonen om dette forbudet gjennom ulike seminarer og oppslag på arbeidsplassen. Mannen hadde tidligere fått en advarsel for bruk av en håndholdt mobiltelefon tre og et halvt år tidligere.

Pliktbruddet var derimot ikke grovt. Utgangspunktet er at terskelen for avskjed er høy, siden et pålegg om umiddelbar fratreden fra stillingen er et betydelig inngrep overfor arbeidstakeren. Retten viste særlig til to forhold som grunnlag for at pliktbruddet ikke var grovt. For det første anså retten selve hendelsen som lite risikofylt. For det andre var det over tre og et halvt år siden mannen fikk varsel for lignende forhold.

Ulovlig avskjediget etter 8 dager – 500 000 kroner i erstatning

Ulovlig avskjediget etter 8 dager – 500 000 kroner i erstatning

Hvilket vern har du som arbeidstaker mot urettmessige avskjed og oppsigelse? Osloadvokatene vant nylig en sak hvor vår klient fikk erstatning

osloadvokatene.no/kontrakt/arbeidsrett/avskjed-oppsigelse-erstatning-advokat/

Oppsigelse

Oppsigelsen må være saklig begrunnet i arbeidstakers forhold, jf arbeidsmiljøloven § 15-7 nr 1. Situasjonen skal vurderes helhetlig og det skal vektlegges om arbeidsgiver hadde alternative reaksjonsmåter.

Retten fant at selskapet i utgangspunktet hadde grunn til å si opp arbeidsavtalen med mannen. Flertallet i lagmannsretten fant derimot at vurderingene som var gjort av arbeidsgiver ikke var gode nok. Oppsigelsen fremstod ikke tilstrekkelig begrunnet ettersom det ikke var innhentet nødvendig informasjon før drøftelsesmøte med mannen. På denne måten var det ikke mulig for arbeidsgiver å vurdere alternative sanksjoner som ny advarsel eller kjøring uten tilgjengelig mobil for mannen. Det virket som arbeidsgiver hadde bestemt seg for utfallet før drøftelsesmøte.

Etter rettens syn var det dermed intet grunnlag for å avslutte arbeidsforholdet med mannen.

Buss-sjåføren vant saken

Mannen vant frem med sin sak om usaklig oppsigelse og ble tilkjent erstatning. Mannen fikk erstatning for tapt inntekt på 316 000 kroner og oppreisning på 20 000 kroner. Mannen fikk også dekket sine saksomkostninger for lagmannsretten.

Er du avskjediget eller urettmessig oppsagt?

Ta kontakt med Osloadvokatene i dag. Vi har flere advokater med lang erfaring og høy kompetanse innen arbeidsrett.

Vi hjelper alltid våre klienter med å undersøke om deres advokatutgifter kan dekkes gjennom fri rettshjelp eller forsikringer. Det påløper aldri noen kostnader før vi er enige om et oppdrag.

Ta kontakt i dag for en uforpliktende evaluering av din sak.

 


Relaterte artikler