Mannen krevde å få stå i sin stilling til saken var avgjort


Retten til å stå i stillingen frem til det foreligger en rettskraftig dom om oppsigelse eller avskjed følger av arbeidsmiljøloven § 15-11. En sak om denne retten gikk for tingretten i 2020.

Mannen var ansatt i selskapet som avdelingsleder da han ble avskjediget med øyeblikkelig virkning. Selskapet viste til at mannen ble avskjediget på grunn av flere forhold.

Osloadvokatene – Fikk oppreisningserstatning etter usaklig oppsigelse

Osloadvokatene – Fikk oppreisningserstatning etter usaklig oppsigelse

Som arbeidstaker er man beskyttet mot usaklige oppsigelser. Arbeidstaker krevde oppreisning etter det han mente var en usaklig oppsigelse.

osloadvokatene.no/kontrakt/arbeidsrett/oppsigelse-usaklig-advokat/

Slik selskapet så det hadde mannen gjort seg skyldig i grov tillitssvikt ved å ta hemmelige opptak av samtaler. Mannen hadde også krenket en arbeidstaker og selskapet vektla særlig at han hadde fått tidligere varsel i arbeidsforholdet.

Mannen mente avskjeden var rettstridig og reiste sak mot selskapet med krav om at avskjeden ble kjent ugyldig. For tingretten kom først saken om mannen fikk stå i stillingen frem til det forelå en dom på om avskjeden var gyldig eller ugyldig.

Krav om å få stå i stillingen til saken er avgjort

Utgangspunktet er at retten kan avgjøre om arbeidstakeren kan få stå i sin stilling til saken er rettskraftig avgjort, jf arbeidsmiljøloven § 15-11 tredje ledd.

Retten viste til at det avgjørende er om grunnlaget for avskjeden syns tvilsom. Det skal også vektlegges om det må antas å være til vesentlig ulempe for arbeidstakeren å fratre under sakes behandling.

Avskjedens grunnlag

For at det skal foreligge grunnlag for avskjed må arbeidstaker ha gjort seg skyld i et grovt pliktbrudd, jf arbeidsmiljøloven § 15-14.

Påstått krenkelse av en tidligere ansatt

Selskapet mente at mannen hadde krenket en tidligere ansatt og at dette skapte grunnlag for avskjedigelse. Retten var uenig med selskapet på dette punktet.

Etter rettens syn kunne dette forholdet klart ikke begrunne avskjeden. Retten la vekt på at krenkelsen fra mannen var begrenset. Konflikten mellom mannen og den andre ansatte var på tidspunktet for avskjeden også løst.

Både mannen og den andre ansatte hadde snakket om konflikten , lagt den bak seg, gitt hverandre en god klem og hadde tillit og respekt for hverandre.

Ansatt fikk stå i stilligen tross arbeidsgivers krav om fratredelse

Ansatt fikk stå i stilligen tross arbeidsgivers krav om fratredelse

Blir du oppsagt og reiser sak om oppsigelsens gyldighet, har du i utgangspunktet krav på å stå i stillingen frem til saken er avgjort.

osloadvokatene.no/kontrakt/arbeidsrett/sta-i-stillingen-oppsigelse-advokat-2/

Tidligere advarsel

Den tidligere advarselen mannen hadde fått var for et annet forhold og i en annen stilling. Retten viste særlig til at advarselen var knyttet til utførelsen av oppgaver som tillå mannens tidligere stilling og den dermed ikke direkte kunne begrunne avskjeden i hans nåværende stilling.

Skjulte lydopptak av møter

Mannen hadde tatt opptak av møter med sin overordnede for å «sikre ryggen sin». Han mistenkte at hans leder var ute for å ta ham for noe, og fryktet at hans stilling var utsatt.

Retten fant at lydopptakene verken isolert eller satt sammen med de andre forholdene kunne danne grunnlag for avskjed. Retten viste blant annet til at mannen hadde en rimelig grunn for lydopptakene.

Grunnlaget for avskjeden var tvilsomt

Retten konkluderte med at grunnlaget for avskjed samlet sett var tvilsomt.

Mannen fikk dermed stå i sin stilling til saken var avgjort.

Har du en lignende sak? 

Ta kontakt med Osloadvokatene. Vi har flere advokater med høy kompetanse og lang erfaring innen arbeidsrett.

Vi undersøker alltid om våre klienter har krav på advokatutgiftene sine dekket gjennom ordninger som fri rettshjelp eller forsikringer. Det påløper aldri noen kostander før vi er enige om et oppdrag.

Ta kontakt med Osloadvokatene i dag for en uforpliktende evaluering av din sak. Det kan være avgjørende med god advokatbistand for å ivareta dine interesser.


Relaterte artikler