Avskjed ble kjent ugyldig - arbeidstaker fikk erstatning


Nylig vant Osloadvokatene ved advokat Kristin Sundby en sak i Borgarting lagmannsrett. Saken gjaldt gyldigheten av en avskjed. Arbeidstakeren hadde blitt avskjediget grunnet planlagt oppstart av konkurrerende virksomhet. Sundby representerte arbeidstakeren, og fikk medhold i både tingretten og i lagmannsretten i at avskjeden var ugyldig. Som følge av dette ble arbeidstakeren tilkjent 500 000 kroner i erstatning og 25 000 kroner i oppreisning. Videre ble arbeidsgiver dømt til å dekke arbeidstakerens sakskostnader.

Sak ble reist for Oslo tingrett

Arbeidstakeren var uenig i at det forelå faktisk og rettslig grunnlag for avskjed. Han tok kontakt med Osloadvokatene for å få hjelp, og advokat Sundby tok saken. Det ble tatt ut stevning for Oslo tingrett med krav om at arbeidstakeren skulle tilkjennes erstatning og oppreisning som følge av dette. Arbeidstakeren fikk fullt medhold i tingretten.

Osloadvokatene – Har du blitt presset til å si opp?

Osloadvokatene – Har du blitt presset til å si opp?

En egenoppsigelse som har blitt gitt under et urimelig press fra arbeidsgiver vil likestilles med en oppsigelse fra arbeidsgivers side. Da gjelder arbeidsmiljølovens regler, og oppsigelsen må være saklig begrunnet.

osloadvokatene.no/kontrakt/arbeidsrett/har-du-blitt-presset-til-a-si-opp/

Arbeidsgiver anket saken til lagmannsretten

Arbeidsgiver mente imidlertid at tingrettens avgjørelse var uriktig, og anket derfor saken til Borgarting lagmannsrett.

Mente at arbeidstaker hadde opptrådt grovt illojalt

Under ankebehandlingen hevdet arbeidsgiver at arbeidstakeren hadde begått et grovt pliktbrudd overfor sin arbeidsgiver. Grunnet sin stilling som faglig ansvarlig hadde han en større lojalitetsforpliktelse enn andre ansatte. Arbeidsgiver mente derfor at han hadde opptrådt grovt illojalt ved å gå bak ryggen på arbeidsgiver og planlegge etablering av en konkurrerende virksomhet.

Videre hevdet de at planleggingen hadde skjedd i arbeidstiden og han hadde forsøkt å rekruttere andre ansatte. Arbeidsgiver mente dermed at arbeidstakeren hadde gjort seg skyldig i et grovt pliktbrudd. Det var derfor nødvendig å avskjedige ham for å hindre at han gjennomførte planene som ville være til skade for arbeidsgivers virksomhet. Av den grunn hevdet arbeidsgiver at avskjeden var ugyldig etter arbeidsmiljøloven § 15-14.

Innkalt til drøftelsesmøte? Her får du seks gode råd fra Osloadvokatene

Innkalt til drøftelsesmøte? Her får du seks gode råd fra Osloadvokatene

Les mer om hvilke råd du bør følge dersom du har blitt innkalt til drøftelsesmøte av arbeidsgiver. Ønsker du advokatbistand hjelper vi deg.

osloadvokatene.no/kontrakt/arbeidsrett/seks-gode-rad-nar-du-blir-innkalt-til-droftelsesmote/

Rett til å planlegge og forberede sin oppsigelse

På vegne av arbeidstaker hevdet advokat Sundby at tingrettens avgjørelse var korrekt, og at avskjeden var ugyldig etter arbeidsmiljøloven § 15-14. Forholdet kunne heller ikke danne grunnlag for oppsigelse etter arbeidsmiljøloven § 15-7. En arbeidstaker har rett til å planlegge og forberede sin oppsigelse. Da dette også hadde foregått utenfor arbeidssted og arbeidstid hadde arbeidstakeren ikke begått et pliktbrudd. Da det heller ikke var riktig at arbeidstakeren hadde forsøkt å rekruttere andre ansatte ble det lagt ned påstand om at anken måtte forkastes.

Lagmannsretten avgjorde spørsmålet

Under ankebehandlingen tok lagmannsretten stilling til gyldigheten av avskjedigelsen. Det sentrale spørsmålet var om arbeidstakeren, gjennom planlegging av konkurrerende virksomhet, hadde gjort seg skyldig i «grovt pliktbrudd» etter arbeidsmiljøloven § 15-14.

Terskelen for avskjed er høy

Innledningsvis bemerket retten at et hvert arbeidsforhold innebærer at arbeidstaker har en lojalitetsplikt overfor arbeidsgiver. Grunnet arbeidstakeren sin sentrale posisjon i firmaet var det riktig at denne var noe strengere for ham enn andre ansatte, slik arbeidsgiver hevdet. Videre bemerket retten at terskelen for avskjed var høy, og at ikke ethvert pliktbrudd medfører avskjed. Skal brudd på lojalitetsplikten danne grunnlag for avskjed må forholdet være grovt og skadelig for arbeidsgiver.

Når er mangelfulle arbeidsprestasjoner en oppsigelsesgrunn?

Når er mangelfulle arbeidsprestasjoner en oppsigelsesgrunn?

Mangelfulle arbeidsprestasjoner kan være en oppsigelsesgrunn. Prestasjonene må imidlertid ligge godt under det som skal kunne forventes.

osloadvokatene.no/kontrakt/arbeidsrett/er-mangelfulle-arbeidsprestasjoner-oppsigelsesgrunn/

Verken grunnlag for avskjed eller oppsigelse

Videre uttalte retten at det er en selvsagt rett for arbeidstaker å avslutte sitt arbeidsforhold gjennom oppsigelse. Arbeidstakere har derfor i alminnelighet adgang til å forberede overgangen til en annen virksomhet. Selv om etablering av konkurrerende virksomhet potensielt kunne medføre at arbeidsgiver mistet kunder, mente retten at dette ikke var mer skadelig enn den konkurranse som er ønskelig i et fritt marked.

I lys av den høye terskelen fant dermed flertallet i lagmannsretten at arbeidstakeren ikke hadde gjort seg skyldig i et grovt pliktbrudd som ga grunnlag for avskjed eller oppsigelse. Avskjeden ble dermed kjent ugyldig, og arbeidstakeren fikk 500 000 kroner i erstatning og 25 000 kroner i oppreisning. Arbeidsgiver ble også dømt til å dekke arbeidstakerens sakskostnader.

Har du mottatt en avskjed eller oppsigelse fra arbeidsgiver?

Dersom du har mottatt en oppsigelse eller avskjed fra arbeidsgiver som du mener er ugyldig, hjelper vi deg gjerne. Det kan oppleves som tøft å bli konfrontert av arbeidsgiver med en oppsigelse eller avskjed. En slik beskjed kan ha store negative konsekvenser, og ofte vet man lite om hvilke rettigheter man har i en slik situasjon. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best går frem videre. Flere av våre advokater har lang erfaring innen arbeidsrett. Advokatene hjelper deg gjerne med din sak, og kan også bli med deg på drøftelsesmøte dersom du ønsker det.


Relaterte artikler