Din rett til å uttale deg ved tilbakekalling av oppholdstillatelse


Herunder barns rett til å uttale seg dersom mor eller far får varsel om tilbakekalling av egen tillatelse.

Søknad om oppholdstillatelse og korrekt informasjon

Utlendingsdirektoratet har i de senere år hatt økt fokus på om det er gis korrekt informasjon av søker når det søkes om en tillatelse til riket. Dette gjelder både ved første gangs tillatelser, fornyelser og andre aktuelle søknader fremmet for norske myndigheter. I svært mange saker er det gitt uriktig informasjon knyttet til søkers identitet ved ankomst til landet. Det kan være mange grunner til dette, men dersom dette blir oppdaget senere vil UDI vurdere tilbakekall av oppholdstillatelse. Norske myndigheters rett til å trekke en tillatelse tilbake følger av utlendingsloven.

I henhold til forvaltningsloven har søker rett til å uttale seg i saken før UDI konkluderer med et tilbakekall av en eller flere tillatelser eller reisedokument. Søker gis da tre uker til å komme med en uttalelse. Det skal ikke treffes vedtak før utlendingen har fått mulighet til å komme med sine synspunkter i saken. Det kan være klokt å benytte seg av en advokat på dette stadiet i saken og det gis fri rettshjelp av fylkesmannen for å få hjelp til dette.

Utlendingen bør selv opplyse om hva som er korrekt informasjon i saken og opplyse om sin livssituasjon generelt. Dersom utlendingen har barn i riket er det svært viktig å opplyse om dette.

Barnas rett til å bli hørt i saker om oppholdstillatelse

Barn har rett til å bli hørt i saker som angår oppholdstillatelse. Dette følger av både forvaltningsloven, utlendingsloven med forskrift samt barnekonvensjonen art 12. Barn skal særlig gis mulighet til å uttale seg om sin oppfatning av situasjonen dersom mor eller far står i fare for å miste oppholdstillatelse i Norge. En slik situasjon vil ofte påvirke barnet i stor grad da det ofte vil kunne medføre at barnet må forlate riket, eller at barnet mister regelmessig kontakt med mor eller far.

Dersom barnet ønsker det og det er nødvendig for å ivareta barnets rett til å bli hørt, kan det organ som forbereder saken beslutte at det skal gjennomføres en samtale selv om foreldrene ikke samtykker. Det må da være en fullmektig til stede eller oppnevnes en setteverge dersom dette blir aktuelt.

Yngre barn skal informeres om anledningen til å bli hørt

Barn som er fylt 7 år og yngre barn som er i stad til å danne seg egne synspunkter, skal informeres om anledningen til bli hørt før det treffes en avgjørelse i saken som gjelder dem. Barnets syn skal tillegges vekt i samsvar med barnets alder og modenhet.

Barnets uttales kan ha betydning ved vurderingen om det foreligger sterke menneskelige hensyn som tilsier at foreldre eller vergen fortsatt bør gis en tillatelse.

Retten til å komme med en uttalelse før vedtak gjelder også i saker om bortvisning og utvisning. Barnet har også her rett til å komme med sin mening dersom det blir berørt av saken.

Har du spørsmål om oppholdstillatelse?

Kontakt Osloadvokatene
ved arbeidsrettsadvokat Anne Kathrine Fokk

epost fokk@advokat.no eller tlf. +47 92039 174