Skolen anbefalte utestenging av student - frikjent etter bistand fra Osloadvokatene


Ved fusk på eksamen risikerer du som student å bli utestengt fra all høyere utdanning i inntil to semestre. Hvordan skal du best ivareta dine interesser i en slik situasjon?

Nylig bistod advokat Kristian Berge ved Osloadvokatene en klient som var anklaget for fusk og risikerte to semesters utestengelse fra høyere utdanning.

Studiestedet mente at vår klient hadde samarbeidet med en annen student under hjemmeeksamen. Sensor varslet om at besvarelsene hadde innholdsmessig like svar og feil. Sensorene trodde at studentene hadde sittet sammen og skrevet oppgavene. Advokat Berge anførte at grunnen til likhet i oppgavene var at vår klient og den andre studenten hadde samarbeidet i forkant av eksamen og hadde utarbeidet et felles «hjelpedokument». Advokat Berge anførte at det var samarbeidet før eksamen og hjelpedokumentet som førte til likheter, ikke ulovlig samarbeid under eksamen.

Studiestedet mente at likhetene mellom besvarelsene var for store til at det kun kunne skyldes tilfeldigheter. Studiestedet foreslo derfor annullering av karakteren og utestengelse. Advokat Berge klaget saken inn for klagenemnda som skulle avgjøre saken.

Med hjelp fra Osloadvokatene ble studenten frikjent for fusk

Med hjelp fra Osloadvokatene ble studenten frikjent for fusk

Fusk kan føre til utestengelse eller annullering av eksamen. Hva gjør du om du urettmessig er mistenkt for fusk? Osloadvokatene hjelper deg.

osloadvokatene.no/familie/skolesaker/frikjent-for-fusk/

Objektivt og subjektivt vilkår

For at en student skal ha gjort seg skyld i fusk må to vilkår være oppfylt, jf. universitets- og høyskoleloven § 4-7. Det første vilkåret er at studenten må ha brutt med eksamensreglementet, altså jukset. Det andre vilkåret er at studenten må ha jukset med vilje eller grov uaktsomhet.

Det er studiestedet som har bevisbyrden for at studenten har fusket. Advokat Berge gjorde det klart for klagenemnda at det kreves «klar sannsynlighets overvekt» for at vår klient hadde fusket.

Kollokviegruppe

Vår klient hadde samarbeidet med sin kollokviegruppe inn mot eksamen. De hadde laget et fellesdokument som var spisset mot eksamen og som hadde informasjon fra andre tidligere eksamener. Under hjemmeeksamen var «alle hjelpemidler tillatt». Dette betyr at forhåndslagde dokumenter er et lovlig hjelpemiddel som kan brukes under eksamen.

Osloadvokatene – Brukte felles dokument under eksamen – ikke fusk

Osloadvokatene – Brukte felles dokument under eksamen – ikke fusk

Studenten ble mistenkt for fusk etter at en medstudent hadde kopiert hennes notater fra et felles dokument. Advokat Berge sørget for frikjennelse

osloadvokatene.no/familie/skolesaker/felles-dokument-ikke-fusk/

Fusk var ikke bevist

Advokat Berge trakk frem at det ikke var ført bevis for at vår klient hadde samarbeidet med andre under eksamen. Likhetene i besvarelsene kunne knyttes til samarbeidet i forkant av eksamen og studentenes fellesdokument.

Klagenemnda var enig med vår advokat. Konklusjonen ble full frifinnelse og eksamensresultatet ble stående. Studiestedet dekket også vår klients utgifter til advokat.

Er du anklaget for fusk på eksamen?

Ta kontakt med Osloadvokatene. Ved anklage om juks og mulig utestengelse dekker også studiestedet utgiftene til advokat. Det kan være avgjørende med bistand fra advokat for å vinne frem med din sak.

Ta derfor kontakt med Osloadvokatene tidlig. Ring oss i dag for en uforpliktende evaluering av din sak.


Relaterte artikler