Til tross for 60 % tekstlikhet fant høyskolens klagenemnd at studentene ikke hadde fusket


Osloadvokatene ved advokat Kristian Berge bistod nylig to studenter som var mistenkt for ulovlig samarbeid under en hjemmeeksamen i matematikk. Studentene hadde samarbeidet om emnet frem mot eksamen, og begge var sterke studenter med svært gode karaktersnitt. Overfor høyskolens klagenemnd hevdet advokat Berge at studentenes felles forberedelser i forkant av eksamen var årsaken til at besvarelsene hadde likhetstrekk, ikke at de hadde samarbeid under selve eksamen, slik høyskolen hevdet. Klagenemnda var enige med advokat Berge, og kom til at forholdet ikke var å anse som fusk.

Store likhetstrekk mellom tabellene i besvarelsene

Etter hjemmeeksamen i emnet Bedriftsøkonomisk analyse hadde sensor rapportert om mistanke om fusk i eksamensbesvarelsene til de to studentene. Sensor mente at de to kandidatene måtte ha samarbeidet under hjemmeeksamen, ettersom det var store likhetstrekk mellom tabellene i besvarelsene. Ifølge høyskolens plagiatprogram hadde de to besvarelsene en tekstlikhet på 60 %. Høyskolen mente at studentene hadde gjort seg skyldig i ulovlig samarbeid, og reiste derfor sak om fusk for høyskolens klagenemd.

Osloadvokatene – Med bistand fra Osloadvokatene fikk student medhold i fuskesak

Osloadvokatene – Med bistand fra Osloadvokatene fikk student medhold i fuskesak

Universitets klagenemd var enige med advokat Kristian Berge i at studenten ikke hadde fusket under hjemmeeksamen, slik universitetet hevdet.

osloadvokatene.no/familie/skolesaker/med-bistand-fra-osloadvokatene-fikk-student-medhold-i-fuskesak/

Tok kontakt med Osloadvokatene for å få hjelp

Studentene hevdet imidlertid at de ikke hadde hatt kontakt under hjemmeeksamen, og at de dermed verken hadde fusket eller forsøkt å fuske. De ble derfor svært fortvilet da de fikk beskjed fra høyskolen om at det var reist sak om fusk for klagenemnda, med påstand om annullering av eksamen og utestengelse fra alle utdanningsinstitusjoner i to semestre. Ettersom høyskolen dekker kostnader til advokatbistand i slike saker, tok studentene kontakt med Osloadvokatene ved advokat Kristian Berge for å få hjelp.

Under forberedelsene hadde studentene utarbeidet en felles Excel-fil med maler for ulike tabeller

Overfor klagenemnda hevdet advokat Berge at studentene verken hadde fusket eller forsøkt å fuske under eksamen. På vegne av studentene hevdet advokat Berge at likhetstrekk mellom de to besvarelsene skyldtes at studentene hadde forberedt seg sammen til den aktuelle eksamenen. Under forberedelsene hadde studentene gått igjennom tidligere eksamensbesvarelser og eksempler fra forelesninger, og på bakgrunn av dette utarbeidet en felles Excel-fil med maler for ulike tabeller. Ettersom alle hjelpemidler hadde vært tillatt på eksamen, hevdet advokat Berge at likhetstrekk som skyldtes bruk av felles maler ikke kunne anses som fusk. Videre presiserte advokat Berge at det ikke er uvanlig at sterke eksamensbesvarelser i matematikk ofte er sammenfallende.

Osloadvokatene – Mistenkt for fusk? Dette må du vite

Osloadvokatene – Mistenkt for fusk? Dette må du vite

Hva har du krav på når din studieinstitusjon mistenker deg for fusk? Det er viktig å være bevisst på dine rettigheter. Osloadvokatene hjelper deg gjerne!

osloadvokatene.no/familie/skolesaker/mistenkt-fusk-dette-ma-du-vite/

Utover tabeller og standardiserte formuleringer fremstod besvarelsene som individuelle

Klagenemnda var enige med advokat Berge i at det ikke forelå objektiv fusk i form av ulovlig samarbeid under eksamen. Tekstlikheten som var påvist gjennom plagiatprogrammet ga i all hovedsak utslag på tabeller og standardiserte formuleringer, men utover dette mente klagenemnda at besvarelsene fremstod som individuelle.

Klagenemnda mente derfor at det var sannsynlig at årsaken til at de to eksamensbesvarelsene var sammenfallende var at de hadde benyttet en felles utarbeidet mal for tabellene, og ikke at de hadde samarbeidet under selve eksamen. Ettersom alle hjelpemidler hadde vært tillatt under eksamen, kom klagenemnda til at det ikke kunne anses som fusk at studentene hadde benyttet en Excel-fil som de sammen hadde utarbeidet i forkant av eksamen som mal for sine besvarelser.

Osloadvokatene – Urettmessig utestengt for fusk? Krev erstatning!

Osloadvokatene – Urettmessig utestengt for fusk? Krev erstatning!

Har du blitt mistenkt for fusk, men fått medhold i klagesaken din? I så fall kan du ha krav på erstatning. Ta kontakt med Osloadvokatene, så hjelper vi deg!

osloadvokatene.no/familie/skolesaker/urettmessig-utestengt-for-fusk-krev-erstatning/

Har du blitt mistenkt for å ha fusket under en eksamen?  

Det å bli konfrontert av en utdanningsinstitusjon med at man er mistenkt for fusk oppleves gjerne som svært tøft. Konsekvensene av å bli tatt i fusk er svært strenge, og det kan være mye som står på spill for den aktuelle studenten. Det er derfor viktig å vite at man har krav på advokatbistand, og at skolen dekker advokatutgifter i slike saker.

Dersom du ønsker hjelp i forbindelse med en fuskesak, hjelper vi deg gjerne. Osloadvokatene har flere dyktige advokater som har lang erfaring med fuskesaker, og som vil sikre at dine interesser blir ivaretatt på en god måte.