Student fikk medhold i fuskesak


Student fikk medhold i fuskesak

Når en skole vil ilegge en student en sanksjon etter mistanke om fusk, har som regel studenten krav på gratis advokatbistand. Det er i alle tilfeller lurt å benytte seg av denne muligheten – ikke bare der en mener seg uskyldig anklaget. Også i tilfellene hvor en skjønner at en har brutt reglene vil advokatbistand gi en viktig sikkerhet. Ikke alle regelbrudd gir grunnlag for sanksjoner og selv om det er grunnlag for å ilegge en sanksjon blir det et spørsmål om hvilken sanksjon som er riktig i det konkrete tilfellet.

Osloadvokatene bistod nylig en mastergradsstudent som var mistenkt for fusk under hjemmeeksamen. Universitetet fremmet sak om fusk for universitetets klagenemnd, med påstand om annullering av studentens eksamen og utestengelse fra alle utdanningsinstitusjoner i to semestre.

Ti prosent av besvarelsen var plagiat

Studenten tok kontakt med Osloadvokatene for å få hjelp i fuskesaken. Under sensur av hans eksamensbesvarelsen ble det avdekket at ti prosent av besvarelsen besto av flere utdrag som var tilnærmet identiske med en artikkel som var tilgjengelig på internett. Det var ikke gjort noen kildehenvisning til artikkelen.

Faglæreren hevdet at det umulig kunne være tilfeldig at besvarelsen inneholdt flere avsnitt som var tilnærmet identiske med artikkelen som lå tilgjengelig på internett. Det var kun gjort mindre endringer for at utdragene skulle passe inn i besvarelsen. Universitetet mente dette var bevis for at studenten bevisst hadde forsøkt å fremstille andres arbeid som sitt eget.

Osloadvokatene – Lang saksbehandlingstid i fuskesak? Du kan slippe utestengelse!

Osloadvokatene – Lang saksbehandlingstid i fuskesak? Du kan slippe utestengelse!

I mange fuskesaker bruker skolen urimelig lang tid på saksbehandlingen. Dette kan føre til at du slipper utestengelse! Osloadvokatene hjelper deg!

osloadvokatene.no/familie/skolesaker/lang-saksbehandlingstid-fuskesak-du-kan-slippe-utestengelse/

Studentene var godt kjent med hvilke konsekvenser fusk kunne medføre

De fleste universiteter anser fusk som et stort svik mot både institusjonen generelt og medstudenter spesielt. Brudd på reglene medfører derfor strenge sanksjoner.  Studentene var blitt vel informert om reglene for fusk og plagiat, og hvilke konsekvenser brudd på reglene kunne medføre.

Universitetet hevdet at studenten med forsett – altså med viten og vilje – hadde forsøkt å fuske på hjemmeeksamen. De mente derfor at riktig sanksjon var annullering av eksamen og utestenging fra alle utdanningsinstitusjoner i to semestre i medhold av lov om universiteter og høyskoler §§ 4-7 og 4-8.

Studenten ble ikke trodd av skolen

Studenten erkjente umiddelbart at han hadde brukt kilden og at denne skulle vært oppført i referanselisten som en kilde. Studenten var imidlertid klar, overfor både faglærer og universitetet, på at unnlatelsen av å vise til kilden ikke var bevisst. Studenten forklarte at han hadde havnet i tidsnød, og av den grunn ikke hadde hatt tilstrekkelig tid til å gå igjennom kildene på en tilfredsstillende måte. Studenten ble imidlertid ikke trodd av universitetet. Universitetet fremmet sak for klagenemda med påstand om annullering av eksamen og utestenging i to semestre.

Osloadvokatene – Mistenkt for fusk? Dette må du vite

Osloadvokatene – Mistenkt for fusk? Dette må du vite

Hva har du krav på når din studieinstitusjon mistenker deg for fusk? Det er viktig å være bevisst på dine rettigheter. Osloadvokatene hjelper deg gjerne!

osloadvokatene.no/familie/skolesaker/mistenkt-fusk-dette-ma-du-vite/

Henvendte seg til Osloadvokatene for å få hjelp

Studenten var fortvilet over situasjonen og henvendte seg til Osloadvokatene for å få bistand. Osloadvokatene tok saken og bisto studenten i saken for klagenemda. I motsetning til universitetet kom vi til at det ikke var tilstrekkelige holdepunkter for å hevde at studenten bevisst hadde forsøkt å fuske. Studenten erkjente riktignok at han hadde brukt den aktuelle artikkelen i besvarelsen. Likevel var det ikke dekning for at han med viten og vilje hadde forsøkt å fremstille andres arbeid som sitt eget. Han hadde havnet i tidsnød, og av den grunn ikke fått tid til å gå igjennom kildehenvisningene på en tilfredsstillende måte før innlevering.

Osloadvokatene gjorde gjeldende overfor klagenemda at studentens forklaring måtte legges til grunn ettersom det ikke var bevismessig dekning for å konkludere med at studenten løy. Selv om studenten ikke hadde fusket med viten og vilje, var straff likevel ikke utelukket. Også grovt uaktsomt fusk gir grunnlag for fuskesanksjoner. Det forventes at mastergradsstudenter følger strenge krav til både akademisk metode og kildebruk og det er studentens ansvar å disponere tiden og sørge for tilstrekkelig gjennomgang før innlevering.

Normalsanksjonen der studenten har fusket med viten og vilje er annullering av eksamen og utestengelse i to semestre. Der studenten har fusket som følge av grov uaktsomhet er normalsanksjonen annullering av eksamen og utestengelse i ett semester. Hver sak må likevel bedømmes konkret og etter vår vurdering var utestengelse en for streng sanksjon i dette tilfellet. Osloadvokatene anførte at den korrekte sanksjonen i dette tilfellet var annullering av eksamen, uten utestengelse.

Klagenemda enig med Osloadvokatene på alle punkter

Klagenemda slo raskt fast at det objektivt sett forelå plagiat – det var ubestridt at det forelå bearbeidede artikkelutdrag i besvarelsen som manglet kildehenvisning. Klagenemnda var enige i vår vurdering av at det ikke var tilstrekkelige holdepunkter for at studenten hadde fusket med viten og vilje. Klagenemnda var også enige i at tidsnød ikke kunne frita ham for ansvar og klagenemda kom til at studenten hadde opptrådt grovt uaktsomt. Osloadvokatene ble også hørt med at utestenging var en for streng sanksjon i dette tilfellet. Etter dette fattet klagenemnda vedtak om annullering av besvarelsen uten å utestenge studenten. Studenten fikk dermed muligheten til å fortsette studiet uavbrutt og måtte kun avlegge eksamen på nytt i det aktuelle emnet.

Osloadvokatene – Urettmessig utestengt for fusk? Krev erstatning!

Osloadvokatene – Urettmessig utestengt for fusk? Krev erstatning!

Har du blitt mistenkt for fusk, men fått medhold i klagesaken din? I så fall kan du ha krav på erstatning. Ta kontakt med Osloadvokatene, så hjelper vi deg!

osloadvokatene.no/familie/skolesaker/urettmessig-utestengt-for-fusk-krev-erstatning/

Trenger du hjelp i forbindelse med en tilsvarende sak?

Å bli konfrontert av en utdanningsinstitusjon med at man er mistenkt for fusk vil kunne oppleves som svært tøft. Konsekvensene av å bli tatt i fusk er strenge, og det kan være mye som står på spill for den enkelte student. Det er derfor viktig å vite at man har krav på advokatbistand i slike saker, og at skolen dekker advokatutgifter. Dersom du ønsker hjelp i forbindelse med en fuskesak hjelper vi deg gjerne. Å ha med seg en advokat i prosessen kan være en trygghet, da advokaten vil sikre at dine interesser blir ivaretatt.


Relaterte artikler